Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

अमलातील कायदे आणि नियम

 • महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961
 • मुंबई वखार कायदा, 1959
 • मुंबई सावकारी कायदा, 1946
 • कृषी उत्पन्न बाजार (नियमन) कायदा महाराष्ट्र 1963
 • कृषी पतपुरवठा बँक कायदा, 1974
 • मुंबई कृषी कर्जमुक्ती कायदा 1947
 • गुळ व साखर कायदे
 • महाराष्ट्र कच्चा कापूस (उत्पादन व प्रक्रिया आणि व्यापार) कायदा, 1971
 • महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा, 1963
 • माहिती अधिकार कायदा 2005
 • दिवाणी प्रक्रिया कायदा 1908
 • मुंबई मुद्रांक कायदा 1958
 • महाराष्ट्र जमिन महसूल कायदा 1966
 • महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायदा 1970
 • महाराष्ट्र विनिर्दिष्ट सहकारी संस्था निवडणूक कायदा 1972
 • महाराष्ट्र कर्जमुक्ती कायदा 1975
 • महाराष्ट्र सावकारी (नियमन )अधिनियम , २०१४