मुख्यालय

विभाग आणि शाखा

शाखा (अधिक माहितीसाठी खालील शाखांवर क्लिक करा) कार्यासन अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यालयीन प्रमुख पदनाम
नागरी बँक डॉ.एस.एन.जाधव उपनिबंधक, सहकारी संस्था डॉ. आनंद जोगदंड अपर आयुक्त व विशेष्‍ा निबंधक
त्रिस्तरीय कृषि पतपुरवठा श्री.डी.एस.साळुंके उपनिबंधक, सहकारी संस्था डॉ. आनंद जोगदंड अपर आयुक्त व विशेष्‍ा निबंधक
सावकारी, भुविकास व विकास संस्था श्री.चंद्रशेखर बारी उपनिबंधक, सहकारी संस्था डॉ. आनंद जोगदंड अपर आयुक्त व विशेष्‍ा निबंधक
कायदेविषयक बाबी डॉ.सोपान शिंदे उपनिबंधक, सहकारी संस्था डॉ. आनंद जोगदंड अपर आयुक्त व विशेष्‍ा निबंधक
पतसंस्था श्री. मिलिंद सोबले उपनिबंधक, सहकारी संस्था श्री.सुनिल पवार अपर निबंधक, (पतसंस्था)
अंदाज पत्रक व नियोजन श्री.व्ही.पी.पाटील उपनिबंधक, सहकारी संस्था श्री.सुनिल पवार अपर निबंधक, (पतसंस्था)
लेखा कार्यासन श्री.बी.पी.भालेराव सहाय्यक संचालक श्री.सुनिल पवार अपर निबंधक, (पतसंस्था)
वैधानिक कार्यवाही व अवसायन कामकाज श्री.व्ही.व्ही.कोकरे उपनिबंधक, सहकारी संस्था

श्री.सुनिल पवार

 

अपर निबंधक, (पतसंस्था)
आस्थापना श्री.राजेंद्र महाजन उपनिबंधक, सहकारी संस्था श्री.शैलेश कोतमिरे अपर निबंधक, (प्रशासन)
परिक्षा व प्रशिक्षण श्री.एस.जे.जाधव उपनिबंधक, सहकारी संस्था श्री.शैलेश कोतमिरे अपर निबंधक, (प्रशासन)
दक्षता व तक्रार निवारण सहकारी संस्था श्री.परजणे (I/c) उपनिबंधक, सहकारी संस्था श्री.शैलेश कोतमिरे अपर निबंधक, (प्रशासन)
गृहनिर्माण श्री.व्ही.पी.पाटील उपनिबंधक, सहकारी संस्था डॉ. नागनाथ पी. यगलेवाड अपर निबंधक, (सर्वसाधारण)
सर्वसाधारण श्री.एस.बी.कुलगोड उपनिबंधक, सहकारी संस्था डॉ. नागनाथ पी. यगलेवाड अपर निबंधक, (सर्वसाधारण)
सांख्यिकी कार्यासन श्री.एस.के.म्हेत्रे संख्याशास्त्रज्ञ डॉ. नागनाथ पी. यगलेवाड अपर निबंधक, (सर्वसाधारण)
लेखापरीक्षण

श्री. मोहोळकर

श्री.बडाख

विशेष लेखापरीक्षक, वर्ग-1 श्री. राजेश जाधवर

(प्र) अपर निबंधक (लेखापरीक्षण)

खाजगी सचिव कक्ष श्री. मुकुंद पवार सहाय्यक  निबंधक, सहकारी संस्था डॉ. जगदीश पाटील (भा. प्र. से.) आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे