Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

प्रकाशने

दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 च्या प्रचार व प्रसिध्दीबाबत. New 2023-11-03 PDF 0.10
लेखापरीक्षक श्रेणी-2 New 2023-11-01 PDF 0.48
सहाय्यक सहकारी अधिकारी New 2023-11-01 PDF 3.61
सहकार अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-11-01 PDF 1.64
लघुटंकलेखक New 2023-11-01 PDF 0.33
उच्चश्रेणी लघुलेखक New 2023-11-01 PDF 0.32
निम्नश्रेणी लघुलेखक New 2023-11-01 PDF 0.44
सहकार अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-11-01 PDF 1.63
नॉर्म्लायझेशन मार्कस प्रसिध्दीपत्रक New 2023-11-01 PDF 0.37
अंतिम उत्तरतालिका प्रसिध्दीपत्रक New 2023-10-13 PDF 0.30
लवाद पुरवणी नामतालिका 09.10.2023 New 2023-10-11 PDF 5.36
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 (ख) New 2023-09-21 PDF 10.03
उत्तरतालिकेवरील हरकतींबाबत प्रसिध्दीपत्रक New 2023-08-23 PDF 0.15
प्रसिध्दीपत्रक – लघुलेखक (उच्च श्रेणी), लघुलेखक (निम्न श्रेणी) व लघुटंकलेखक या पदांच्या परिक्षेचा कालावधी New 2023-08-10 PDF 0.17
प्रवेशपत्र प्राप्त करण्यासाठी टप्पे New 2023-08-08 PDF 0.01
पदभरती परीक्षा -2023 वेळापत्रक New 2023-08-08 PDF 0.06
सहकार विभाग-पदभरती अर्ज भरण्यास मुदतवाढ New 2023-07-21 PDF 0.10
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या पुणे जाहिरात मसुदा New 2023-06-27 PDF 0.34
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामधील ऑनलाईन सरळसेवा नोकरभरतीसाठी अधिकृत संस्थांच्या राज्यस्तरीय तालिकेबाबत New 2023-04-18 PDF 1.38
गट-ब पसंतीक्रम New 2023-04-03 PDF 0.51
गट-ब प्रशासन रिक्त पदे New 2023-04-03 PDF 5.03
गट-ब बदलीपात्र अधिकारी 29.3.2023 New 2023-04-03 PDF 0.52
गट-ब लेखापरिक्षण रिक्त पदे New 2023-04-03 PDF 2.50
पतसंस्थांकडून कोरे चेक घेण्यात येत असलेबाबत New 2023-02-16 PDF 0.13
डी-मॅट (D-MAT) खाते उघडणेबाबत New 2023-02-01 PDF 0.22
क व ड वर्ग नामतालिका New 2023-01-31 PDF 1.98
जी.डी.सी.ॲन्ड ए व सी.एच.एम. परिक्षा -2022 च्या फेरगुण मोजणीचा निकाल New 2023-01-18 PDF 5.60
अधिसूचना जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2023 New 2023-01-03 PDF 2.14
अधिसूचना जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2023 New 2023-01-03 PDF 2.51
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या. पुणे यांचेकडील रिकाम्या असलेल्या जागे विषयी भाडे तत्वार देण्या करीता निवेदन New 2022-12-29 PDF 0.37
पेपर 4 जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 1.93
पेपर 5 जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 1.80
पेपर 1 जी.डी.सी. अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 1.85
पेपर 6 जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 1.98
पेपर 3 जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 1.64
पेपर 2 जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 2.62
ठाणे जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-09 PDF 0.92
प्रोव्हिजनल निकाल 2022 New 2022-12-09 PDF 0.46
सातारा जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-09 PDF 0.67
औरंगाबाद जी.डी.सी.ए. निकाल 2022 New 2022-12-08 PDF 0.52
कोल्हापूर जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.65
लातूर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
अमरावती सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
ठाणे सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.08
कोल्हापूर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
लातूर जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.37
चंद्रपूर जी.डी.सी.अँड ए.2022 New 2022-12-01 PDF 0.24
जळगाव सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
सांगली जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.43
अकोला सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
नागपूर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
नाशिक जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.49
नागपूर जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.32
मुंबई सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.09
सातारा सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
पुणे सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.09
अकोला जी.डी.सी.अँड ए.2022 New 2022-12-01 PDF 0.22
मुंबई जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 1.04
अहमदनगर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.07
जळगाव जी.डी.सी.अँड ए.2022 New 2022-12-01 PDF 0.22
सोलापूर जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.36
सांगली सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
पुणे जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 1.50
औरंगाबाद सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.07
अमरावती जी.डी.सी.अँड ए.2022 New 2022-12-01 PDF 0.29
नाशिक सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.07
अहमदनगर जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.47
सोलापूर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
चंद्रपूर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
सन 2022-2025 या कालावधीसाठीची लवाद नामतालिका पुरवणी यादी New 2022-11-02 PDF 0.43
म रा सह संघ मर्या पुणे लोखंडी जिना तयार करणेबाबत निविदा New 2022-09-12 PDF 0.10
म रा सह संघ मर्या पुणे पोटमाळा तयार करणेबाबत निविदा New 2022-09-12 PDF 0.10
लवाद पुरवणी यादी-4 New 2022-08-05 PDF 0.85
लवाद पुरवणी यादी-14 New 2022-08-05 PDF 0.53
सहकारी संस्थांद्वारे बँकींग शब्दाचा वापर करून ठेव रक्कम स्विकारता येत नसल्याबाबत New 2022-07-15 PDF 0.88
सहकारी संस्थांद्वारे बँकींग शब्दाचा वापर करून ठेव रक्कम स्विकारता येत नसल्याबाबत New 2022-07-15 PDF 0.88
नियामक मंडळ बैठक दि.8/06/2022 मधील निर्णयाबाबत ठेवी व कर्जावरील व्याजदराबाबत New 2022-07-11 PDF 0.87
नागरी/ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणूक पात्रतेबाबत.. New 2022-06-15 PDF 0.96
उपनिबंधक_कॉन्ट्रॅक्ट_जाहिरात New 2022-06-14 PDF 1.03
दिनांक 27, 28 व 29 मे 2022 रोजी घेण्यात येणाऱ्या जी.डी.सी.अँड ए.व सी.एच.एम. परीक्षा 2022 चे हॉलतिकीट परिक्षार्थ्यांनी आपला युजर आय.डी. व पासवर्ड वापरून डाऊनलोड करून घ्यावेत. New 2022-05-19 PDF 0.37
राज्यातील बिगरकृषी सहकारी पतसंस्थाकरिता वार्षिक व मासिक आर्थिक मुद्यांवर आधारित निश्चित करणेबाबत New 2022-05-04 PDF 0.48
रासनिप्रा,पुणे यांचे आस्थापनेवर शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे मधून कंत्राटी तत्वावर रिक्त पदे भरणेबाबत New 2022-04-28 PDF 5.46
प्राधिकरणातर्फे सहकारी संस्थांचे निवडणूक कामकाज करणा-या अधिका-यांची बाजू मांडणेसाठी वकीलास तालीकेवर घेणेबाबत 2022-04-25 PDF 7.12
राज्यातील ग्रामिण व नागरी सहकारी पतसंस्थाकरीता वैधानिक लेखापरिक्षण अहवालाचा आदर्श मसुदा New 2022-04-05 PDF 2.68
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, गट-ब संगर्वातील प्रत्यक्ष रिक्त व संभाव्य रिक्त पदे New 2022-03-31 PDF 0.33
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, गट-ब व विशेष लेखापरिक्षक वर्ग 2 पसंती क्रम सादर करणेबाबत New 2022-03-31 PDF 0.32
सहारिक्त पदे व बदलीपात्र अधिकारी यादीयक निबंधक, सहकारी संस्था, गट-ब संगर्वातील प्रत्यक्ष रिक्त व संभाव्य रिक्त पदे New 2022-03-31 PDF 0.55
जी.डी.सी. ॲन्ड ए व सी.एच. एम परीक्षा,फेरगुण मोजणी निकाल 2020 परिशिष्ट “अ” New 2022-03-30 PDF 2.57
लवाद नामतालिका अंतिम यादी सन 2022-25 New 2022-03-23 PDF 4.68
२०१८ प्रश्नपत्रिका २ New 2022-03-04 PDF 9.24
२०१८ प्रश्नपत्रिका ६ New 2022-03-04 PDF 6.47
२०१८ प्रश्नपत्रिका ३ New 2022-03-04 PDF 6.12
२०१८ प्रश्नपत्रिका १ New 2022-03-04 PDF 5.89
२०१७ सर्व प्रश्नपत्रिका New 2022-03-04 PDF 0.93
२०१८ प्रश्नपत्रिका ५ New 2022-03-04 PDF 6.67
२०१८ प्रश्नपत्रिका ४ New 2022-03-04 PDF 3.02
प्रारुप लवाद नामतालिका 2022-25 New 2022-02-17 PDF 5.15
2022 ची अधिसूचना New 2022-02-11 PDF 7.57
2022 ची अधिसूचना New 2022-02-11 PDF 8.86
कोल्हापूर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
जळगांव जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.18
नाशिक सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.07
चंद्रपूर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.21
जळगांव सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
नागपूर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.23
अकोला जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.17
सांगली सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
नागपूर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
लातूर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.27
अहमदनगर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.07
अहमदनगर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.41
सातारा जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.54
चंद्रपूर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
औरंगाबाद जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.40
पुणे जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 1.28
अकोला सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.05
अमरावती सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
ठाणे जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.71
अमरावती जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.21
औरंगाबाद सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.07
सोलापूर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.33
सोलापूर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
सांगली जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.22
मुंबई सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.09
सातारा सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
मुंबई जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.76
ठाणे सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.08
कोल्हापूर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.44
लातूर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
पुणे सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.09
नाशिक जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.43
2020 प्रश्नपत्रिका 4 New 2022-02-08 PDF 5.83
सेंटर नाव व पत्ता New 2022-02-08 PDF 3.83
2019 प्रश्नपत्रिका 1 New 2022-02-08 PDF 1.15
2020 प्रश्नपत्रिका 6 New 2022-02-08 PDF 5.34
2020 प्रश्नपत्रिका 5 New 2022-02-08 PDF 8.71
2019 प्रश्नपत्रिका 4 New 2022-02-08 PDF 0.71
2020 प्रश्नपत्रिका 1 New 2022-02-08 PDF 5.95
2019 प्रश्नपत्रिका 3 New 2022-02-08 PDF 1.24
2019 प्रश्नपत्रिका 2 New 2022-02-08 PDF 2.82
2019 प्रश्नपत्रिका 6 New 2022-02-08 PDF 1.05
2020 प्रश्नपत्रिका 3 New 2022-02-08 PDF 5.71
2020 प्रश्नपत्रिका 2 New 2022-02-08 PDF 8.87
2019 प्रश्नपत्रिका 5 New 2022-02-08 PDF 2.13
सावकारी कायद्यांतर्गत कर्जदाराला परत करण्यात आलेल्या जमीनींच्या प्रकरांणांची माहिती New 2022-01-24 PDF 0.93
वाहन निर्लेखनाबाबत जाहीर नोटीस New 2022-01-20 PDF 0.06
Advertisement for vacancies on contract basis at State Co-operative, Pune New 2021-12-23 PDF 3.64
म.रा.स.संघ-सहकारी महाराष्ट्र – छपाई दरपत्रक New 2021-12-12 PDF 0.70
बहुराज्यीय लवाद नामतालिका 2022-25 New 2021-12-01 PDF 2.27
अवसायक नामतालिका 2022-25 New 2021-12-01 PDF 2.94
म.रा.स.संघ - कॅन्टीन निविदा New 2021-11-29 PDF 0.98
राज्यस्तरीय लेखा स म रा पुणे या पदावर सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या सेवा कंत्राटी पध्दतीने विविक्षीत कामासाठी घेण्याबाबत New 2021-11-23 PDF 0.69
लवाद नामतालिका 2021 पुरवणी यादी New 2021-11-15 PDF 0.45
वाहन निर्लेखन New 2021-10-25 PDF 0.32
दिनांक 23,24 व 25 ऑक्टोंबर, 2021 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेच्या केंद्रांची नावे व पत्ता (सी.एच.एम.) New 2021-10-22 PDF 1.67
दिनांक 23,24 व 25 ऑक्टोंबर, 2021 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेच्या केंद्रांची नावे व पत्ता (जी.डी.सी. अँड ए.) New 2021-10-22 PDF 1.87
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्या आस्थापनेवर नियुक्ती करणेबाबत New 2021-10-20 PDF 2.37
जी डी सी ॲण्ड ए व सी एच एम परीक्षा 2020 चे हॉल तिकीटाबाबत New 2021-10-20 PDF 1.35
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्या आस्थापनेवर नियुक्ती करणेबाबत New 2021-10-20 PDF 2.37
Constituency_B_Institution_Voterlist New 2021-09-28 PDF 4.81
GDCA Exam 2020 New 2021-09-22 PDF 1.68
शासकीय वाहन निर्लेखन - नोटीस New 2021-09-20 PDF 0.05
AR_Islampur 21 New 2021-09-08 PDF 11.58
AR_Kadegaon 21 New 2021-09-08 PDF 1.63
AR_Chandgad 21 New 2021-09-07 PDF 5.53
AR_Umari 21 New 2021-09-07 PDF 5.19
AR_Tasgaon 21 New 2021-09-07 PDF 2.77
AR_Kandhar 21 New 2021-09-07 PDF 3.59
AR_LATUR 21 New 2021-09-07 PDF 0.80
AR_Gaganbawada 21 New 2021-09-07 PDF 0.24
DR_Beed 21 New 2021-09-07 PDF 4.73
AR_Kagal 21 New 2021-09-07 PDF 4.96
DR_Nanded 21 New 2021-09-07 PDF 5.69
AR_Mukhed 21 New 2021-09-07 PDF 0.29
DDR_Kolhapur 21 New 2021-09-07 PDF 7.66
AR_Radhanagari 21 New 2021-09-07 PDF 0.49
AR_Shirol 21 New 2021-09-07 PDF 7.01
AR_Dharmabad 21 New 2021-09-07 PDF 5.18
AR_Ambajogai 21 2021-09-07 PDF 5.39
AR_JALKOT 21 New 2021-09-07 PDF 2.56
AR_Kinwat 21 New 2021-09-07 PDF 0.29
AR_Lohara 21 New 2021-09-07 PDF 0.35
AR_Naigaon 21 New 2021-09-07 PDF 0.31
AR_bhudargad 21 New 2021-09-07 PDF 0.23
AR_Biloli 21 New 2021-09-07 PDF 1.50
AR_Atpadi 21 New 2021-09-07 PDF 0.36
AR_Vashi 21 New 2021-09-07 PDF 1.62
DR_Kolhapur 21 New 2021-09-07 PDF 0.32
AR_Ajara 21 New 2021-09-07 PDF 0.28
AR_Himyatnagar 21 New 2021-09-07 PDF 0.24
AR_RENAPUR 21 New 2021-09-07 PDF 2.49
AR_Wadwani 21 New 2021-09-07 PDF 4.66
AR_Mahur 21 New 2021-09-07 PDF 3.93
AR_Patoda 21 New 2021-09-07 PDF 5.01
DDR_SATARA 21 New 2021-09-07 PDF 5.72
AR_NILANGA 21 New 2021-09-07 PDF 2.57
AR_Kalamb 21 New 2021-09-07 PDF 0.51
AR_Bhoom 21 New 2021-09-07 PDF 2.79
DDR_Sangali 21 New 2021-09-07 PDF 0.19
AR_Osmanabad 21 New 2021-09-07 PDF 8.91
AR_SHIRUR_ANANTPAL 21 New 2021-09-07 PDF 0.64
AR_Ardhapur 21 New 2021-09-07 PDF 2.02
AR_Shirur-kasar 21 New 2021-09-07 PDF 3.04
AR_Majalgaon 21 New 2021-09-07 PDF 4.75
AR_Umarga 21 New 2021-09-07 PDF 0.13
AR_Hadgaon 21 New 2021-09-07 PDF 4.30
AR_Karvir 21 New 2021-09-07 PDF 6.11
AR_Kaij 21 New 2021-09-07 PDF 5.23
AR_Shahuwadi 21 New 2021-09-07 PDF 0.23
AR_Deglur 21 New 2021-09-07 PDF 2.01
AR_Gadhinglaj 21 New 2021-09-07 PDF 4.06
AR_Bhokhar 21 New 2021-09-07 PDF 5.38
AR_Gevrai 21 New 2021-09-07 PDF 4.92
DR_Miraj 21 New 2021-09-07 PDF 0.42
DR_Hatkanagale 21 New 2021-09-07 PDF 0.38
AR_Parli 21 New 2021-09-07 PDF 4.35
AR_Loha 21 New 2021-09-07 PDF 3.84
AR_Ashti 21 New 2021-09-07 PDF 4.39
AR_Kavtemahankal 21 New 2021-09-07 PDF 0.11
AR_Jat 21 New 2021-09-07 PDF 1.34
AR_Panhala 21 New 2021-09-07 PDF 0.73
AR_ Hingoli 21 New 2021-09-06 PDF 1.92
AR_Paithan 21 New 2021-09-06 PDF 1.75
AR_DEONI 21 New 2021-09-06 PDF 2.56
AR_Selu 21 New 2021-09-06 PDF 3.47
AR_Surgana 21 New 2021-09-06 PDF 2.53
AR_Ambad 21 New 2021-09-06 PDF 1.75
AR_Kannad 21 New 2021-09-06 PDF 4.72
AR_Parbhani 21 New 2021-09-06 PDF 3.46
AR_AHEMADPUR 21 New 2021-09-06 PDF 3.31
AR_Phulambari 21 New 2021-09-06 PDF 12.58
AR_Ghansavangi 21 New 2021-09-06 PDF 1.75
AR_Jafrabad 21 New 2021-09-06 PDF 1.76
AR_Bhokardan 21 New 2021-09-06 PDF 2.13
AR_CHAKUR 21 New 2021-09-06 PDF 2.31
AR_Aundha 21 New 2021-09-06 PDF 1.59
AR_Jintur 21 New 2021-09-06 PDF 1.32
AR_Jalna 21 New 2021-09-06 PDF 2.37
AR_Vasat 21 New 2021-09-06 PDF 1.72
AR_Partur 21 New 2021-09-06 PDF 2.94
AR_Khultabad 21 New 2021-09-06 PDF 1.80
AR_UDGIR 21 New 2021-09-06 PDF 2.77
AR_shinnar 21 New 2021-09-06 PDF 1.55
AR_Gangakhaed 21 New 2021-09-06 PDF 3.27
DR_Aurangabad 21 New 2021-09-06 PDF 2.05
AR_Sonepeth 21 New 2021-09-06 PDF 1.65
AR_Manvat 21 New 2021-09-06 PDF 4.31
AR_Purna 21 New 2021-09-06 PDF 1.45
AR_Mantha 21 New 2021-09-06 PDF 3.09
AR_Kamalnuri 21 New 2021-09-06 PDF 1.62
AR_Sengaon 21 New 2021-09-06 PDF 1.43
AR_Vaijapur 21 New 2021-09-06 PDF 2.02
AR_Sillod 21 New 2021-09-06 PDF 2.31
AR_AUSA 21 New 2021-09-06 PDF 0.12
AR_Palam 21 New 2021-09-06 PDF 1.73
AR_Badnapur 21 New 2021-09-06 PDF 1.02
AR_Gangapur 21 New 2021-09-06 PDF 3.54
AR_Navapur 21 New 2021-09-03 PDF 1.36
AR_Nandgaon 21 New 2021-09-03 PDF 2.50
AR_Amalner 21 New 2021-09-03 PDF 1.93
AR_Path 21 New 2021-09-03 PDF 3.66
म.रा.स.संघ - वार्षिक अहवाल छपाई दरपत्रक New 2021-09-03 PDF 0.10
AR_Yevla 21 New 2021-09-03 PDF 2.83
AR_Igatpuri 21 New 2021-09-03 PDF 1.32
AR_Sakri 21 New 2021-09-03 PDF 0.33
AR_Dharangaon 21 New 2021-09-03 PDF 1.32
AR_Nifhad 21 New 2021-09-03 PDF 0.34
AR_Dindori 21 New 2021-09-03 PDF 4.25
DR_Jalgaon 21 New 2021-09-03 PDF 1.57
AR_Shirpur 21 New 2021-09-03 PDF 0.10
AR_Chandwad 21 New 2021-09-03 PDF 2.72
AR_Yaval 21 New 2021-09-03 PDF 1.20
AR_Dewla 21 New 2021-09-03 PDF 4.23
AR_Raver 21 New 2021-09-03 PDF 2.22
AR_Bhusawal 21 New 2021-09-03 PDF 1.86
AR_Chalisgaon 21 New 2021-09-03 PDF 6.70
AR_Shindkheda 21 New 2021-09-03 PDF 0.42
AR_Bhadgaon 21 New 2021-09-03 PDF 3.16
AR_Pachola 21 New 2021-09-03 PDF 1.34
AR_Akkalkuwa 21 New 2021-09-03 PDF 0.71
AR_Satana 21 New 2021-09-03 PDF 3.22
DR_Malegav 21 New 2021-09-03 PDF 3.78
AR_Arandol 21 New 2021-09-03 PDF 1.32
AR_Bodwad 21 New 2021-09-03 PDF 1.63
AR_Muktainagar 21 New 2021-09-03 PDF 3.74
AR_Nandurbar 21 New 2021-09-03 PDF 0.59
AR_Jamner 21 New 2021-09-03 PDF 1.15
AR_Shahada 21 New 2021-09-03 PDF 0.57
AR_Chopada 21 New 2021-09-03 PDF 1.67
AR_Pachora 21 New 2021-09-03 PDF 1.97
DR_Nashik 21 New 2021-09-03 PDF 9.89
AR_Kalwan 21 New 2021-09-03 PDF 2.55
DJR_NASHIK 21 New 2021-09-02 PDF 10.90
AR_Shrirampur 21 New 2021-09-02 PDF 0.80
AR_Newasa 21 New 2021-09-02 PDF 1.50
AR_Jamkhed 21 New 2021-09-02 PDF 0.14
AR_Kopargaon 21 New 2021-09-02 PDF 1.81
AR_Parner 21 New 2021-09-02 PDF 1.97
AR_Rahuri 21 New 2021-09-02 PDF 1.21
DDR_NANDURBAR 21 New 2021-09-02 PDF 1.29
DDR_AHMEDNAGAR 21 New 2021-09-02 PDF 0.58
DDR_JALGAON 21 New 2021-09-02 PDF 2.78
DR_Sangmner 21 New 2021-09-02 PDF 0.56
AR_Shrigonda 21 New 2021-09-02 PDF 0.82
AR_Rahata 21 New 2021-09-02 PDF 0.69
DDR_NASHIK 21 New 2021-09-02 PDF 7.74
DDR_BEED 21 New 2021-09-02 PDF 4.83
AR_Shevgaon 21 New 2021-09-02 PDF 3.52
AR_Akole 21 New 2021-09-02 PDF 0.55
DDR_LATUR 21 New 2021-09-02 PDF 3.63
DDR_USMANABAD 21 New 2021-09-02 PDF 3.34
DDR_DHULE 21 New 2021-09-02 PDF 0.52
DR_Ahmadnagar 21 New 2021-09-02 PDF 2.00
AR_Pathardi 21 New 2021-09-02 PDF 2.33
DDR_NANDED 21 New 2021-09-02 PDF 0.44
AR_Karjat 21 New 2021-09-02 PDF 0.53
DJR AURANGABAD 21 New 2021-09-01 PDF 4.24
DDR JALNAA 21 New 2021-09-01 PDF 1.97
DDR HINGOLII 21 New 2021-09-01 PDF 1.83
DJR_LATUR 21 New 2021-09-01 PDF 0.83
DDR_AURANGABAD 21 New 2021-09-01 PDF 8.74
DDR Parbhanii 21 New 2021-09-01 PDF 2.52
वाहन निर्लेखनाबाबत जाहीर नोटीस New 2021-08-18 PDF 0.05
कलम 101 वसुली दाखला कार्यपध्दती New 2021-07-16 PDF 2.13
पतसंस्था कार्यासनाची दि.05/07/2021 रोजीची बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थांबाबतची सार्वजनिक सूचना New 2021-07-06 PDF 0.32
राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण_मनुष्यबळ_ईटेंडर New 2021-05-12 PDF 12.78
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2 New 2021-04-01 PDF 0.32
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2 New 2021-04-01 PDF 0.34
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2 New 2021-04-01 PDF 0.61
कोल्हापूर गोकुळ दुध संघाच्या संचालक मंडळ पंचवार्षिक निवडणूक सन 2021 ते सन 2026 New 2021-03-26 PDF 0.71
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्या पुणे या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर शासकीय वेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे मधून कंत्राटी तत्वावर रिक्त पदे भरणेबाबतची New 2021-03-24 PDF 2.33
नागरी बँक शाखेची माहिती New 2021-03-23 PDF 1.24
रासनिप्रा_भाडे तत्वावर वाहनचालकासह, इंधनासह, वाहन पुरवठा करणेसाठी ईनिविदा (मुदतवाढ) New 2021-03-04 PDF 0.66
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्या पुणे या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे मधून कंत्राटी तत्वावर रिक्त पदे भरणेबाबत New 2021-02-15 PDF 3.74
रासनिप्रा_भाडे तत्वावर वाहनचालकासह, इंधनासह, वाहन पुरवठा करणेसाठी ईनिविदा New 2021-02-11 PDF 9.19
कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे, सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाकरिता सहकारी पतसंस्थांच्या वैधानिक लेखापरिक्षण वर्गवारीबाबत निर्धारित केलेले निकष शिथिल करणेबाबत New 2021-01-07 PDF 0.13
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत New 2021-01-07 PDF 3.05
सन 2019-22 या कालावधीसाठीची लवाद नामतालिका पूरवणी यादी New 2021-01-07 PDF 0.44
सन 2019-22 या कालावधीसाठीची लवाद नामतालिका पुरवणी यादी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत New 2021-01-07 PDF 0.44
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम 1960 चे कलम 101 च्या संदर्भातील या कार्यालयाच्या दि. 4 जुलै 2016 च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या संदर्भ क्र. 2 च्या ‍डिसेंबर 2007 च्या परिपत्रकाची प्रत. New 2021-01-07 PDF 0.59
राज्यातील ग्रामीण बिगरशेती नागरी पतसंस्था आणि पगारदार पतसंस्थांची बेसीक माहिती व वार्षिक तिमाही आर्थिक मुद्यांची माहीती New 2021-01-05 PDF 0.24
कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे, सहकारी पतसंस्थांच्या अनुत्पादक जिंदगी (एनपीए) वर्गीकरणाचा कालावधी शिथिल करणेबाबत New 2021-01-04 PDF 0.14
कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे राज्यातील नागरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना कोव्हीड-19 कर्ज हप्तेवाढ योजना लागू करणेबाबत New 2021-01-04 PDF 0.23
अपेन्डिक्स-अ 2020 New 2020-12-21 PDF 16.31
माहिती अधिकार_कलम (4)_सहकार आयुक्त व निबंधक पुणे (1 जुलै 2020) New 2020-11-20 PDF 1.87
महा.राज्य सह. संघ - 67 वा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह New 2020-10-28 PDF 1.10
मल्टीस्टेट-लवाद-पुरवणी यादी-07 New 2020-09-21 PDF 0.59
मल्टीस्टेट-लवाद-पुरवणी यादी-13 New 2020-09-21 PDF 0.29
AR Karad New 2020-08-21 PDF 0.21
DDR Satara New 2020-08-21 PDF 0.77
AR Mangaon New 2020-08-21 PDF 0.16
AR Rajapur New 2020-08-21 PDF 1.98
AR Mahabaleshwar New 2020-08-21 PDF 0.52
AR Guhagar 2020-08-21 PDF 2.92
AR Sudhagad New 2020-08-21 PDF 0.20
AR Satara New 2020-08-21 PDF 0.82
AR Radhanagari New 2020-08-21 PDF 0.37
AR Khed New 2020-08-21 PDF 3.44
AR Kankawali 4B New 2020-08-21 PDF 1.09
DDR Sanglii New 2020-08-21 PDF 0.18
AR Jaoli New 2020-08-21 PDF 0.34
AR Sindhudurga New 2020-08-21 PDF 1.07
AR Murud New 2020-08-21 PDF 0.18
AR Tla New 2020-08-21 PDF 0.27
AR Khatav New 2020-08-21 PDF 0.33
AR Panhala New 2020-08-21 PDF 0.86
RTI 4 1 b pustika JAN 2020 New 2020-08-21 PDF 0.96
AR Gadhinglaj New 2020-08-21 PDF 0.69
AR Karvir New 2020-08-21 PDF 0.51
AR Mahad New 2020-08-21 PDF 0.22
AR Lanja New 2020-08-21 PDF 1.54
AR Kawatemahakal New 2020-08-21 PDF 0.17
AR Mhasala New 2020-08-21 PDF 0.15
DJR Kokan RTI 4 1 b pustika JAN 2020 New 2020-08-21 PDF 0.96
AR Ajra New 2020-08-21 PDF 0.52
AR Vaibhavwadi 4B New 2020-08-21 PDF 0.38
DJR Kolhapur New 2020-08-21 PDF 0.55
AR Chiplun New 2020-08-21 PDF 2.24
AR Gaganbawada New 2020-08-21 PDF 0.41
AR Poladpur New 2020-08-21 PDF 0.24
AR Pen 2020-08-21 PDF 0.23
AR Vengurla 4B New 2020-08-21 PDF 1.49
RTI 1 to 7 South Solapur New 2020-08-21 PDF 0.30
Raigad New 2020-08-21 PDF 0.24
AR Hatkanagale New 2020-08-21 PDF 0.57
AR shreevardhan New 2020-08-21 PDF 0.15
AR Malvan 4B New 2020-08-21 PDF 2.48
AR khalapur New 2020-08-21 PDF 0.16
AR Kagal New 2020-08-21 PDF 0.67
AR Shirol New 2020-08-21 PDF 0.67
AR Ratnagiri New 2020-08-21 PDF 4.03
AR Kudal 4B New 2020-08-21 PDF 9.01
AR Chandgad New 2020-08-21 PDF 0.67
AR Dapoli New 2020-08-21 PDF 2.79
AR Bhudargad New 2020-08-21 PDF 0.77
AR Karjat New 2020-08-21 PDF 0.13
AR Man New 2020-08-21 PDF 0.41
AR Alibag New 2020-08-21 PDF 0.26
AR Shahuwadi New 2020-08-21 PDF 0.40
AR Uran New 2020-08-21 PDF 0.12
AR Khandala New 2020-08-21 PDF 0.52
AR Sangameshwar New 2020-08-21 PDF 2.29
AR Mandangad New 2020-08-21 PDF 3.44
AR wai New 2020-08-21 PDF 0.44
DDR Ratnagiri New 2020-08-21 PDF 3.41
Kolhapur City New 2020-08-21 PDF 0.47
AR Panvel New 2020-08-21 PDF 0.24
AR Roha New 2020-08-21 PDF 0.11
AR Koregaon New 2020-08-21 PDF 0.72
AR Phaltan New 2020-08-21 PDF 0.81
AR Sawantwadi 4B New 2020-08-21 PDF 6.29
DDR Kolhapur New 2020-08-21 PDF 0.46
kalam_4_booklt wada (1) New 2020-08-20 PDF 0.70
Mahiti Pustika distict DDR PALGHAR New 2020-08-20 PDF 4.33
mahaiti_pu_talasari (3) New 2020-08-20 PDF 0.61
mahiti_pu_dahanu (2) New 2020-08-20 PDF 0.75
Mahiti Adhikar Pustika Jawhar 2020 New 2020-08-20 PDF 1.06
Mahiti Adhikar Pustika Kalyan 01012020 New 2020-08-20 PDF 10.66
DJR Kokan RTI 4(1)(b) pustika JAN 2020 New 2020-08-20 PDF 0.96
Mahiti adhikar pustika Bhiwandi Jan 2020 New 2020-08-20 PDF 0.72
RTI BOOKLET JULY 2019 Palghar Taluka New 2020-08-20 PDF 0.33
Mahiti Pustika DDR Thane Jan 2020 PDF New 2020-08-20 PDF 0.73
Ulhasnagar Mahiti Pustika Jan 20 New 2020-08-20 PDF 0.78
kalam_4_booklt Vikram (1) New 2020-08-20 PDF 0.71
Mahiti Pustika 2019 Dombivali New 2020-08-20 PDF 0.63
Shahapur mahichi pustika Jan 20 New 2020-08-20 PDF 7.74
Mahiti Adhikar Pustika Ambarnath 31.3.2019 New 2020-08-20 PDF 0.93
kalam_4_booklt Mokada (2) New 2020-08-20 PDF 0.70
Mahithi pusthika Thane Taluka New 2020-08-20 PDF 0.17
mahiti pustika Murbad Jan 2020 New 2020-08-20 PDF 1.05
Thane City Mahiti pusthika 17.1.2020 New 2020-08-20 PDF 0.20
AR Akot New 2020-08-19 PDF 0.14
AR Karmala Solapur New 2020-08-19 PDF 3.96
Ar Ghatanji New 2020-08-19 PDF 0.19
AR Pattur Amravati New 2020-08-19 PDF 1.15
AR Madha Solapur New 2020-08-19 PDF 0.12
North Solapur New 2020-08-19 PDF 0.13
AR Wani New 2020-08-19 PDF 3.95
AR Sangola Solapur New 2020-08-19 PDF 0.30
DDR Yavatmal New 2020-08-19 PDF 0.23
DDR Solapur New 2020-08-19 PDF 0.38
DDR Akola New 2020-08-19 PDF 0.44
AR Deulgaon Raje Buldana New 2020-08-19 PDF 4.24
AR Zarijamani New 2020-08-19 PDF 0.30
AR Malegaon New 2020-08-19 PDF 5.02
AR Dhanmangaon Railway Amravati New 2020-08-19 PDF 4.52
Buldana 1 New 2020-08-19 PDF 0.10
AR Nandgaon Khandeshwar Amravati New 2020-08-19 PDF 5.91
AR Mehkar Buldana New 2020-08-19 PDF 3.58
AR Angjangaon Amravati New 2020-08-19 PDF 6.22
AR Bhabulgaon New 2020-08-19 PDF 6.50
AR Mutrtijapur Amravati New 2020-08-19 PDF 0.27
Kalam 4 Jalgaon Jamod New 2020-08-19 PDF 4.84
AR Dharni Amravati New 2020-08-19 PDF 4.38
DDR Buldana New 2020-08-19 PDF 10.48
AR Chandur Railway Amravati New 2020-08-19 PDF 5.13
AR Motala Buldana New 2020-08-19 PDF 4.02
AR Umarkheda New 2020-08-19 PDF 0.17
AR Nandura Buldana New 2020-08-19 PDF 2.72
AR Mangalwedha Solapur New 2020-08-19 PDF 5.26
Amravati Joint Regitrar office 2 New 2020-08-19 PDF 0.26
City Solapur jan20 New 2020-08-19 PDF 0.13
AR Shegaon Buldana New 2020-08-19 PDF 8.43
AR achalpur Amravati New 2020-08-19 PDF 4.63
AR Pusad New 2020-08-19 PDF 0.17
AR Bhatkuli Amravati New 2020-08-19 PDF 0.26
AR Amravati New 2020-08-19 PDF 0.25
AR Ralegaon New 2020-08-19 PDF 3.80
AR Barshi Solapur New 2020-08-19 PDF 4.15
AR Khamgaon 4 B New 2020-08-19 PDF 0.13
Kalam 4 Malkapur Buldana New 2020-08-19 PDF 4.84
AR Chikhli Buldana New 2020-08-19 PDF 5.32
DJR Pune Solapur New 2020-08-19 PDF 0.30
AR Mohol Solapur New 2020-08-19 PDF 1.40
AR Mahagaon New 2020-08-19 PDF 0.18
AR Tiwasa Amravati New 2020-08-19 PDF 4.33
AR Telhara Amravati New 2020-08-19 PDF 7.72
S RAJA New 2020-08-19 PDF 1.64
AR Arni New 2020-08-19 PDF 0.19
AR Manora New 2020-08-19 PDF 0.63
AR Yavatmal New 2020-08-19 PDF 0.22
AR Lonar BUldana New 2020-08-19 PDF 1.63
DDR Washim New 2020-08-19 PDF 1.26
AR Moshi Amravati New 2020-08-19 PDF 4.35
AR Varud Amravati New 2020-08-19 PDF 6.27
AR Digras New 2020-08-19 PDF 6.72
AR Chikhaldara Amravati New 2020-08-19 PDF 4.72
AR Balapur New 2020-08-19 PDF 3.67
AR Risod New 2020-08-19 PDF 1.74
Ar Kalamb New 2020-08-19 PDF 5.50
AR Pandharkawada New 2020-08-19 PDF 0.18
AR Chandur Bazar Amravati New 2020-08-19 PDF 5.11
AR Mangrulpir New 2020-08-19 PDF 1.97
Pune New 2020-08-19 PDF 9.35
AR Sangrampur kalam 4 B New 2020-08-19 PDF 1.42
AR Daryapur Amravati New 2020-08-19 PDF 4.34
AR Barshitakali Amravati New 2020-08-19 PDF 0.19
DDR Amravati New 2020-08-19 PDF 7.47
AR Darwha New 2020-08-19 PDF 0.28
AR Karanja laad New 2020-08-19 PDF 0.14
AR Ner New 2020-08-19 PDF 0.19
जिउनि b ward मुंबई New 2020-08-18 PDF 0.21
DDR BHANDARA New 2020-08-18 PDF 0.33
AR MOHADI New 2020-08-18 PDF 0.33
AR KORPANAN New 2020-08-18 PDF 3.14
AR CHANDRPUR New 2020-08-18 PDF 3.24
Jalna New 2020-08-18 PDF 0.14
AR Bhokardan Jalna New 2020-08-18 PDF 0.15
AR SURGANA New 2020-08-18 PDF 8.76
DR CITY3 New 2020-08-18 PDF 3.37
Aurangabad DDR1 New 2020-08-18 PDF 12.53
AR Parbhani New 2020-08-18 PDF 0.23
AR POMBHURNA New 2020-08-18 PDF 4.01
AR GONDPIPARI New 2020-08-18 PDF 3.33
AR ARJUNI MORGAON New 2020-08-18 PDF 9.31
AR Palam Parbhani New 2020-08-18 PDF 0.12
जिउनि A ward मुंबई New 2020-08-18 PDF 0.11
जिउनि पुणे शहर 5 New 2020-08-18 PDF 0.18
AR KARANJA New 2020-08-18 PDF 3.27
AR Bhor Klam4 New 2020-08-18 PDF 0.20
AR NAGBHIR New 2020-08-18 PDF 3.40
AR Kannad Aurangabad New 2020-08-18 PDF 4.39
Ar Gangapur Aurangabad DDR1 New 2020-08-18 PDF 0.11
DDR GONDIYA New 2020-08-18 PDF 1.92
जिउनि 1 मुंबई New 2020-08-18 PDF 0.49
AR Daund Kalam 4 New 2020-08-18 PDF 6.62
AR chalisgaon New 2020-08-18 PDF 2.61
AR ETAPALLI New 2020-08-18 PDF 1.05
AR SHRIRAMPUR New 2020-08-18 PDF 4.18
AR chopada New 2020-08-18 PDF 0.95
upnibndhak thane New 2020-08-18 PDF 0.17
AR AMGAON New 2020-08-18 PDF 1.15
AR SAWALI New 2020-08-18 PDF 3.52
AR Indapur Klam4 New 2020-08-18 PDF 0.23
AR ASHTI New 2020-08-18 PDF 2.09
जिउनि १मुंबई New 2020-08-18 PDF 0.49
Aundha Nagnath AR Aurangabad New 2020-08-18 PDF 3.09
DR CITY2 New 2020-08-18 PDF 3.03
DDR GADCHIROLI New 2020-08-18 PDF 2.62
AR ARMORI New 2020-08-18 PDF 5.48
AR Badnapur Jalna New 2020-08-18 PDF 0.21
AR RAHATA New 2020-08-18 PDF 6.75
AR RAMTEK New 2020-08-18 PDF 3.29
AR IGATPURI New 2020-08-18 PDF 2.87
DDR Hingoli Aurangabad New 2020-08-18 PDF 1.72
AR KORCHI New 2020-08-18 PDF 2.60
AR KARJAT New 2020-08-18 PDF 3.47
ar CHANDWAD New 2020-08-18 PDF 2.59
AR Ghansawangi Jalna New 2020-08-18 PDF 0.28
जिउनि पुणे शहर 3 New 2020-08-18 PDF 0.19
DJR NASHIK New 2020-08-18 PDF 10.14
AR CHIMUR New 2020-08-18 PDF 3.77
AR UMRED New 2020-08-18 PDF 5.91
AR BHANDARA New 2020-08-18 PDF 0.34
GRADE1 DEORI New 2020-08-18 PDF 1.54
AR Manwat Parbhani New 2020-08-18 PDF 0.12
AR CHAMORSHI New 2020-08-18 PDF 1.43
Kalamnuri AR 2 New 2020-08-18 PDF 1.61
AR SINNAR New 2020-08-18 PDF 0.15
DDR Thane New 2020-08-18 PDF 0.73
AR Partur Jalna New 2020-08-18 PDF 0.14
DDR NAGPUR New 2020-08-18 PDF 3.60
AR NANDGAON 2020-08-18 PDF 2.88
DDR Dhule New 2020-08-18 PDF 0.52
AR PACHORA New 2020-08-18 PDF 0.15
जिउनि मुंबईFN New 2020-08-18 PDF 0.49
AR NIPHAD New 2020-08-18 PDF 6.40
Aurangabad DDR1 New 2020-08-18 PDF 0.11
AR Sailu Parbhani New 2020-08-18 PDF 0.16
AR Jafrabad Jalna New 2020-08-18 PDF 0.15
AR MOHADI New 2020-08-18 PDF 0.33
AR PETH New 2020-08-18 PDF 2.87
जिउनि पुणे शहर 6 New 2020-08-18 PDF 0.18
DJR NAGPUR New 2020-08-18 PDF 0.79
AR erandol New 2020-08-18 PDF 0.95
AR muktainagar New 2020-08-18 PDF 1.47
AR BALLARPUR New 2020-08-18 PDF 3.44
AR SANGMNER New 2020-08-18 PDF 2.63
Ambegav kalam 4 Pune gramin New 2020-08-18 PDF 18.57
AR HINGANA New 2020-08-18 PDF 1.59
AR PATHARDI New 2020-08-18 PDF 4.47
AR shirpur New 2020-08-18 PDF 4.85
AR DHANORA New 2020-08-18 PDF 1.04
AR KATOL New 2020-08-18 PDF 3.74
AR MOUDA New 2020-08-18 PDF 3.18
जिउनि मुंबईFS New 2020-08-18 PDF 2.38
Ar Fulambari Aurangabad DDR1 New 2020-08-18 PDF 12.53
AR Ambad Jalna New 2020-08-18 PDF 0.14
AR amalner New 2020-08-18 PDF 3.06
AR YEOLA New 2020-08-18 PDF 3.94
AR SAKOLI New 2020-08-18 PDF 0.33
AR TUMSAR New 2020-08-18 PDF 0.33
AR DINDORI New 2020-08-18 PDF 1.00
AR RAHURI New 2020-08-18 PDF 3.19
Pune gramin Section 4 New 2020-08-18 PDF 0.23
AR GONDIYA New 2020-08-18 PDF 1.84
AR Kannad Aurangabad New 2020-08-18 PDF 4.39
ACT Jintur New 2020-08-18 PDF 0.09
AR Kannad Aurangabad New 2020-08-18 PDF 4.39
AR Baramati Klam4 New 2020-08-18 PDF 0.16
AR Velhe Kalam 4 New 2020-08-18 PDF 0.23
AR KURKHEDA New 2020-08-18 PDF 5.48
AR Shirur Kalam 4 New 2020-08-18 PDF 0.20
AR Maval Kalam 4 New 2020-08-18 PDF 0.22
AR Mulshi Kalam 4 New 2020-08-18 PDF 0.18
AR SHEVGAON New 2020-08-18 PDF 3.06
AR BHADRAWATI New 2020-08-18 PDF 3.38
AR bhadgaon 2020-08-18 PDF 2.31
AR Sillod Auranagabad New 2020-08-18 PDF 0.19
AR Gangakhed Parbhani New 2020-08-18 PDF 0.07
AR SINDEWAHI New 2020-08-18 PDF 3.30
AR BHIWAPUR New 2020-08-18 PDF 2.13
GRADE1 SALKESA New 2020-08-18 PDF 1.16
AR MALEGAON New 2020-08-18 PDF 10.91
AR PAVANI New 2020-08-18 PDF 0.33
AR RAHTA2 New 2020-08-18 PDF 0.25
जिउनि पुणे शहर 2 New 2020-08-18 PDF 0.18
AR Sengav Aurangabad New 2020-08-18 PDF 2.77
AR RAJURA New 2020-08-18 PDF 6.69
जिउनि c ward मुंबई New 2020-08-18 PDF 0.24
AR Khed Kalam 4 New 2020-08-18 PDF 6.20
DDR NAGPUR New 2020-08-18 PDF 6.25
AR sakri New 2020-08-18 PDF 4.92
DDR Parbhani New 2020-08-18 PDF 0.23
AR SELOO New 2020-08-18 PDF 2.28
जिउनि मुंबईGS New 2020-08-18 PDF 0.14
AR Bodwad New 2020-08-18 PDF 0.46
DDR WARDHA New 2020-08-18 PDF 4.00
deputy registrar dhule New 2020-08-18 PDF 0.43
AR Wasmat Aurangabad New 2020-08-18 PDF 1.82
DDR NASHIK New 2020-08-18 PDF 9.81
जिउनि GN ward मुंबई 2020-08-18 PDF 0.11
AR DEOLI KLAM New 2020-08-18 PDF 2.57
AR sindkheda New 2020-08-18 PDF 0.35
AR TIRODA New 2020-08-18 PDF 1.35
AR GOREGAON New 2020-08-18 PDF 1.76
DDR AHMADNAGAR New 2020-08-18 PDF 12.86
AR DESAIGANJ New 2020-08-18 PDF 0.46
AR JAMKHED New 2020-08-18 PDF 8.07
AR SAONER New 2020-08-18 PDF 3.21
AR SHRIGONDA New 2020-08-18 PDF 9.99
AR LAKHNI New 2020-08-18 PDF 0.35
AR Soygav Aurangabad New 2020-08-18 PDF 2.31
AR Vaijapur Aurangabad New 2020-08-18 PDF 0.46
AR Gangakhed Parbhani New 2020-08-18 PDF 0.07
AR DEOLA 1 New 2020-08-18 PDF 2.08
जिउनि पुणे शहर 3 New 2020-08-18 PDF 0.20
AR PAROLA New