Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

प्रकाशने

दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
पसंतीक्रम सादर करण्यासंदर्भात पत्र दि.30 मार्च 2020 New 2020-03-30 PDF 0.31
विलेप वर्ग-2 दि 30 मार्च 2020 रोजी प्रसिध्द यादया New 2020-03-30 PDF 2.75
सहाय्यक निबंधक दि 30 मार्च 2020 रोजी प्रसिध्द यादया New 2020-03-30 PDF 4.41
यादया प्रसिध्दीचे पत्र दि.30 मार्च 2020 New 2020-03-30 PDF 0.33
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार – ब New 2020-03-16 PDF 5.97
Period to apply online New 2020-03-16 PDF 0.09
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार – ब New 2020-03-16 PDF 5.97
जी.डी.सी. ॲण्ड ए व सी.एच.एम परिक्षा मे, 2020 साठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दि.25/03/2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे तसेच बँकेमध्ये चलनाने भरणा करण्याची मुदत दि. 31/03/2020 पर्यंत करण्यात आलेली आहे. New 2020-03-16 PDF 0.12
जी.डी.सी ॲण्ड ए व सी. एच. एम. परिक्षा 2019 फेरगुण मोजणी निकाल 2019 New 2020-03-03 PDF 2.14
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार – ब New 2020-02-16 PDF 5.97
जी.डी.सी. ॲण्ड ए. व सी.एच.एम. परिक्षा 2020 “अधिसूचना” New 2020-02-12 PDF 9.11
जी. डी. सी. ॲण्ड ए. व सी. एच. एम. परिक्षा मे, 2019 च्या फेरगुणमोजणीचे शुल्क चलनाद्वारे बँकेत स्विकारणेस दिनांक 04/02/2020 पासून सुरूवात New 2020-02-03 PDF 0.38
राज्य सहकारी‍ निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत... New 2020-01-21 PDF 1.89
Jalgaon GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.17
Amaravati CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.06
Nashik GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.42
Solapur CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.07
CopyCase GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.05
Chandrapur GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.18
Latur CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.06
CHM Provisional List 2019 New 2020-01-10 PDF 0.40
Satara CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.06
Solapur GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.26
Kolhapur CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.06
Nashik CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.07
Rejected From Provisional List 2019.pdf New 2020-01-10 PDF 0.69
Satara GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.37
Abad GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.43
Candidates of Skip Data 2019 List 2019 New 2020-01-10 PDF 1.36
Mumbai CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.09
Pune CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.08
Latur GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.27
Nagpur GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.24
Kolhapur GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.46
Akola CHM 19 19 New 2020-01-10 PDF 0.06
Qualified Candidates From Provisional List2019 New 2020-01-10 PDF 4.31
ANagar CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.06
Abad CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.07
Amaravati GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.20
Nagpur CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.06
Akola GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.15
Sangli CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.06
Thane CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.07
Pune GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 1.20
Mumbai GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.79
Thane GDCA 19 New 2020-01-10 PDF 0.73
Jalgaon CHM 19 New 2020-01-10 PDF 0.06
निवडणूक सहकार प्राधिकरण प्रतिनियुक्ती New 2020-01-06 PDF 1.89
Sangli GDCA 19 New 2019-12-10 PDF 0.26
‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी यांची नामतालिका तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना. New 2019-12-06 PDF 2.44
म.रा.सहकारी संघ-कॅन्टीन व बिल्डिंग भाडयाने देणेबाबत New 2019-11-18 PDF 1.58
महा.सहकार विकास महामंडळा - कंपनी सचिव नेमणूकीची जाहिरात New 2019-11-06 PDF 1.32
66 वा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह New 2019-11-05 PDF 2.50
सहकार विभागातील वर्ग-1 व वर्ग-2 अधिकारी यांची माहिती New 2019-10-04 PDF 1.03
vibhag ani shakha New 2019-10-04 PDF 0.28
sangli v kolhapur apatgrastana madat karnebabat New 2019-08-20 PDF 0.08
SCEA – ईटेन्डर क्लर्क 6 पोस्ट New 2019-08-06 PDF 1.61
77 अ व 78 परिपत्रक New 2019-07-12 PDF 3.64
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्ठीक्षेपात-2017 भाग ए New 2019-07-11 PDF 2.12
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्ठीक्षेपात-2017 भाग ब क् ड New 2019-07-11 PDF 2.81
रासनिप्रा कंत्राटी पदे जाहिरात क्रं. 5336 New 2019-07-01 PDF 2.02
कलम 2(17), 81,92,110(A), 152,154,161 165(2) New 2019-06-19 PDF 11.42
कलम 73 english New 2019-06-19 PDF 4.97
कलम 73 New 2019-06-19 PDF 4.45
पतसंस्था नियामक मंडळ - तरलता व रोखता New 2019-06-11 PDF 1.39
MCDC वकील पॅनेल साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत (अंतिम दि. ०७/०६/२०१९) New 2019-05-28 PDF 1.02
ईटेंडरींग / ईऑक्शन इम्पॅनेलमेंट New 2019-05-17 PDF 0.82
कर्मचारी खातेपरीक्षा 2019 शुध्दीपत्रक New 2019-04-12 PDF 0.23
जीडीसीए परीक्षा 2019 शुध्दीपत्रक New 2019-04-10 PDF 0.86
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश 2015 च्या कलम 3(1) अन्वये दि. 19 सप्टें, 2015 ची अधिसूचना New 2019-04-10 PDF 0.77
जीडीसीए परीक्षा 2019 शुध्दीपत्रक New 2019-04-05 PDF 0.86
जी डी सी ॲण्ड ए परिक्षा-2018 फेरगुण मोजणी प्रसिध्द करणेबाबत New 2019-04-03 PDF 0.60
जी डी सी ॲण्ड ए परिक्षा 2019 Online अर्ज भरण्याची मुदत दि. 8.04.2019 पर्यंत वाढविणेबाबत New 2019-03-28 PDF 0.05
बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम 2002 चे कलम 84(4) अन्वये सन 2019-2022 या कालावधीसाठीची अंतिम लवाद नामतालिका New 2019-03-01 PDF 1.27
जी.डी.सी.ॲण्ड ए.व सी.एच.एम.परीक्षा 2019 अधिसूचना New 2019-02-27 PDF 6.96
माहिती अधिकार अधि 2005 कलम 4 (ख) प्रसिध्द मुख्यालय पुणे New 2019-02-26 PDF 0.94
दि. 25.02.2019 पर्यंत परिक्षार्थींना फेरगुणमोजणीसाठी अर्ज करता येतील. New 2019-02-18 PDF 0.10
अधिसूचना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 मध्ये सुधारणा मसुदा प्रकरण 11-अ New 2019-02-05 PDF 2.96
म.स.सं.अधि. 1960 चे कलम 73अअअ(2) मधील तिस-या परंतुकातील तरतुद New 2019-02-02 PDF 1.60
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 मध्ये सुधारणा मसुदा प्रकरण 11-अ- नियमक मंडळाचे कामकाज चालविणे New 2019-02-02 PDF 2.96
म.स.सं.अधि. 1960 चे कलम 73अअअ(2) मधील पाचव्या परंतुकातील सुधारणा New 2019-02-02 PDF 2.49
राज्य निवडणूक प्राधिकरण – वाहन ईनिविदा जाहिरात New 2019-02-02 PDF 0.23
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित पुणे यामध्ये कंपनी सेक्रेटरी या पदासाठी जाहिरात New 2019-01-25 PDF 1.74
राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील नेाकरभरती प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविणेबाबत New 2019-01-24 PDF 3.11
सी.एच.एम. निकाल 2018 New 2019-01-15 PDF 1.01
शुध्दिपत्रक - राज्य सह. निवडणूक प्राधिकरण - कंत्राटी पध्दतीने पदे भरणेबाबत जाहिरात New 2018-11-20 PDF 0.27
राज्य सह. निवडणूक प्राधि. - कंत्राटी पध्दतीने पदे भरणेबाबत जाहिरात New 2018-11-14 PDF 3.27
MCDC CA Advt 01112018 New 2018-11-01 PDF 1.85
बहुराज्यीय सह.संस्था लवाद नामतालिका 2019-2022 New 2018-10-31 PDF 1.13
MCDC सहकारातील दीपस्तंभ 2018 Service Provider Advt New 2018-10-31 PDF 1.14
राज्यातील वित्तीय सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल छाननी कामकाजाबाबत New 2018-10-30 PDF 1.65
दिनांक - 31 मार्च 2018अखेर अस्तित्वात असणा-या निरनिराळया प्रकारच्या सहकारी संस्थांची संख्या दर्शविणारे प्रपत्र अ - वा-24 (अपेंडिक्स-ए) New 2018-10-01 PDF 15.44
Surya gruh .HSG Palghar New 2018-08-10 PDF 0.21
Shree swami samartha mjur Aurangabad New 2018-08-10 PDF 0.18
Limbi Viv Soc Jalna New 2018-08-10 PDF 0.61
Sahyadri mjur Aurangabad New 2018-08-10 PDF 0.26
Kunzre viv san Palghar New 2018-08-02 PDF 0.58
Viv Sev Sah San Aurangabad New 2018-08-02 PDF 0.16
Dadade vibhag HSG Palghar New 2018-08-02 PDF 0.59
Mahavidyalaya pat Aurangabad New 2018-08-02 PDF 0.17
Mandva viv san Jalna New 2018-08-02 PDF 0.12
Wakadpada adi viv san Palghar New 2018-08-02 PDF 0.32
Aanand Mangal HSG Palghar New 2018-08-02 PDF 0.18
R N A rijenci HSG Mumbai 2018-08-02 PDF 0.85
Gopalnivas HSG Mumbai 67 New 2018-08-01 PDF 0.68
Sidhhi Apt HSG Mumbai 67 New 2018-08-01 PDF 0.98
मुंबईतील 7 कार्यालयासाठी जागा भाडेतत्वावर घेण्याची निविदा New 2018-07-31 PDF 0.09
Shyam Kunj HSG Mumbai 2018-07-31 PDF 0.90
Raj Vaibhav krupa HSG Mumbai New 2018-07-31 PDF 1.00
Neberhud HSG Mumbai New 2018-07-30 PDF 0.68
The new Anant HSG Mumbai New 2018-07-30 PDF 0.92
Vishnu Shivam HSG Mumbai 2018-07-30 PDF 0.87
Gardeniya HSG Vally Mumbai New 2018-07-30 PDF 0.94
Vineet apt HSG Mumbai New 2018-07-30 PDF 0.73
Highway Park E3 HSG Mumbai New 2018-07-30 PDF 0.66
Kandiwali silver HSG Mumbai New 2018-07-21 PDF 0.67
New Jyotika HSG Mumbai New 2018-07-21 PDF 0.75
Geet Govind HSG Mumbai New 2018-07-21 PDF 0.82
Warzadi viv soc Dhule New 2018-07-21 PDF 0.57
Virdel no.2 viv soc Dhule New 2018-07-21 PDF 0.72
Vasant Sagar HSG Mumbai New 2018-07-21 PDF 0.85
Cristal avenue HSG Mumbai New 2018-07-21 PDF 0.95
Dhamaveer HSG Mumbai New 2018-07-21 PDF 0.99
Warud viv soc Dhule New 2018-07-21 PDF 0.65
Tamthare viv soc Dhule New 2018-07-21 PDF 0.54
Parsole viv soc Dhule 2018-07-20 PDF 0.56
Dattavaypur viv soc Dhule 2018-07-20 PDF 0.73
Salave viv soc Dhule New 2018-07-20 PDF 0.61
Jakhane viv soc Dhule New 2018-07-20 PDF 0.54
Malich viv soc Dhule New 2018-07-20 PDF 0.67
Sulwade viv soc Dhule New 2018-07-20 PDF 0.62
Kampura viv soc Dhule New 2018-07-20 PDF 0.58
Patan viv soc Dhule New 2018-07-20 PDF 0.59
Jogshelu viv soc Dhule New 2018-07-20 PDF 0.57
kharde viv soc Dhule New 2018-07-20 PDF 0.62
सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाचे मा.अ. कलम 4 (1) ब New 2018-07-12 PDF 0.40
MCDC Advt for CS New 2018-07-10 PDF 0.97
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ - OTP अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिस्श्याची संपूर्ण रक्कम भरण्याचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०१८ New 2018-07-01 PDF 0.31
Om Gajananpuja CHS Dombawali ThaneSatana Marchant Coop Bank Nashik New 2018-06-28 PDF 0.57
Satana Marchant Coop Bank Nashik New 2018-06-28 PDF 0.57
Yewala Marchant Coop bank Nashik 2018-06-28 PDF 0.78
Vita marchant coop Bank khanapur Sangli New 2018-06-28 PDF 0.97
Om Gajananpuja CHS Dombawali Thane New 2018-06-28 PDF 0.57
Gangotri sah gruh Raigad New 2018-06-27 PDF 0.13
Pathkal viv sev Solapur New 2018-06-27 PDF 0.08
Ganesh Krupa gru Raigad New 2018-06-27 PDF 0.15
Harikrupa gru San Raigad New 2018-06-27 PDF 0.95
Amruta gru San Raigad New 2018-06-27 PDF 0.09
Girobadev tempo Raigad New 2018-06-27 PDF 0.20
Degaon viv sev sah Dhule New 2018-06-27 PDF 0.63
Ram Gru sah san Raigad New 2018-06-27 PDF 0.16
Dondaicha viv sev Dhule New 2018-06-27 PDF 0.72
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्टीक्षेपात २०१६ भाग अ New 2018-06-27 PDF 5.57
Jay Heramb gru Raigad New 2018-06-27 PDF 0.30
Jay Heramb gru Raigad New 2018-06-27 PDF 0.30
Sidhhapur tan viv solapur New 2018-06-27 PDF 0.09
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्टीक्षेपात २०१६ भाग ब क ड New 2018-06-27 PDF 6.27
Manewadi viv Solapur New 2018-06-27 PDF 0.07
Girobadev tempo Raigad New 2018-06-27 PDF 0.20
Gangotri sah gruh Raigad New 2018-06-27 PDF 0.13
Dongargaon viv Solapur New 2018-06-27 PDF 0.08
Hatnur viv sev sah Dhule New 2018-06-27 PDF 0.56
Divee viv sev sah Dhule New 2018-06-27 PDF 0.60
Chirner Vibhag Raigad New 2018-06-27 PDF 0.84
Someshwar vaibhav gru Raigad New 2018-06-27 PDF 0.14
Ram Gru sah san Raigad New 2018-06-27 PDF 0.16
Pathkal viv sev Solapur New 2018-06-27 PDF 0.08
Gavane viv sev sah Dhule New 2018-06-27 PDF 0.73
Dhamane viv sev sah Dhule New 2018-06-27 PDF 0.55
Kalpataru Gru san Raigad New 2018-06-27 PDF 0.08
Dabheri Aadiva viv Palghar New 2018-06-26 PDF 0.46
Pandu Dangur viv Dhule New 2018-06-26 PDF 0.56
Gondiya Na Pat San Gondiya New 2018-06-26 PDF 0.48
Wadavli aad viv Palghar New 2018-06-26 PDF 0.88
Vainganga Dhiv Sah san Gondiya New 2018-06-26 PDF 0.47
Dalwade viv sev Dhule New 2018-06-26 PDF 0.70
Sonale sev sah san Palghar New 2018-06-26 PDF 0.12
Janseva gra pat gondiya New 2018-06-26 PDF 0.97
Akkadse viv sev soc Dhule New 2018-06-26 PDF 0.64
zulelal Gruh San Gondiya New 2018-06-26 PDF 0.46
Devkinandan HSG Palghar New 2018-06-26 PDF 0.94
Advertisement – Retired Assistant Officer New 2018-06-25 PDF 0.93
25 ED Air cred Soc Nashik New 2018-06-22 PDF 0.46
Dream City HSG Nashik New 2018-06-22 PDF 0.49
Bodgaon viv sev san Dhule New 2018-06-22 PDF 0.27
Murdada viv sev Gondiya New 2018-06-22 PDF 0.39
Karma HSG Nashik New 2018-06-22 PDF 0.09
Dhapewada viv sev Gondiya New 2018-06-22 PDF 0.42
Aadhar urb cre soc Gondiya New 2018-06-22 PDF 0.48
Navnath Dhadri viv se Dhule New 2018-06-22 PDF 0.25
Bombay sugar HSG Nashik New 2018-06-22 PDF 0.86
Guru Pras Chinch viv Dhule New 2018-06-22 PDF 0.23
Kulthe viv sev san Dhule New 2018-06-22 PDF 0.26
Shirud viv sev san Dhule New 2018-06-22 PDF 0.25
Mordad Viv Sev San Dhule New 2018-06-22 PDF 0.27
Kahan nagar HSG Nashik New 2018-06-21 PDF 0.49
Shree Kahan nagar HSG Nashik New 2018-06-21 PDF 0.49
Padalde viv sev Dhule New 2018-06-21 PDF 0.37
Shirdhane Pra Ner viv Dhule New 2018-06-21 PDF 0.26
kundane n velhane viv Dhule New 2018-06-21 PDF 0.40
Balhane viv sev san Dhule New 2018-06-21 PDF 0.36
Shree Kahan nagar HSG Nashik New 2018-06-21 PDF 0.49
Moghan viv sev san Dhule New 2018-06-21 PDF 0.27
Nikumbhe viv sev sah Dhule New 2018-06-21 PDF 0.36
Udane viv sev sah Dhule New 2018-06-21 PDF 0.36
Bichud rethare san sangli New 2018-06-20 PDF 0.98
Rajani grahaksah san sangli New 2018-06-20 PDF 0.58
Mahalaxmi sah gru san sangli New 2018-06-20 PDF 0.88
Nane Viv Kar sev san Dhule New 2018-06-20 PDF 0.36
Purmepada Viv san Dhule New 2018-06-20 PDF 0.36
Ramkrushna Par gru Sangli New 2018-06-20 PDF 0.90
varna prestise HSG Sangali New 2018-06-20 PDF 0.50
Gorakshanath Viv Dhule New 2018-06-20 PDF 0.37
Nane Viv sev San Dhule New 2018-06-20 PDF 0.35
Shree Shidhivinayk gru Sangli New 2018-06-20 PDF 0.49
Vitthal sanyukta sah san sangli New 2018-06-20 PDF 0.60
Mandva viv san Jalna New 2018-06-20 PDF 0.12
shree Gorakshanath Viv Dhule New 2018-06-20 PDF 0.37
shree Gorakshanath Viv Dhule New 2018-06-20 PDF 0.37
Shrree Vijay sah Bhade Sangli New 2018-06-20 PDF 0.88
shree Gorakshanath Viv Dhule New 2018-06-20 PDF 0.37
Mahalaxmi sah gru san sangli New 2018-06-20 PDF 0.88
Mayuresh kunj Gru San sangli New 2018-06-20 PDF 0.58
chintamani sa gru san Sangli New 2018-06-19 PDF 0.65
Jungal kamgar san Yavatma New 2018-06-19 PDF 0.92
Jungal kamgar san Yavatma New 2018-06-19 PDF 0.92
Gram Viv ningnun Yavatmal New 2018-06-19 PDF 0.84
Mordad Viv Sev San Dhule New 2018-06-19 PDF 0.36
Jungal kamgar san Yavatma New 2018-06-19 PDF 0.92
Balaji gruh sah san Sangli New 2018-06-19 PDF 0.46
karm vidya gr bhandar Sangli 2018-06-19 PDF 0.56
Ner Pachim viv Soc dhule New 2018-06-19 PDF 0.92
Gomtesh Alpa vas san sangli New 2018-06-19 PDF 0.56
Kalika devi Shirud Viv dhule New 2018-06-19 PDF 0.22
shree dev Thaneshwar viv sindhudurga New 2018-06-19 PDF 0.05
Nagarpalika Safai san Umarkhed New 2018-06-19 PDF 0.66
khujgaon Vikas San Sangli New 2018-06-19 PDF 0.94
shree dev Thaneshwar viv sindhudurga New 2018-06-19 PDF 0.05
Hariom Majur San Nashik New 2018-06-18 PDF 0.27
Wadar Samaj Maj Nashik New 2018-06-18 PDF 0.28
Devaki Pani Vapar Nashik New 2018-06-18 PDF 0.57
Shainesh Majur san Nashik New 2018-06-18 PDF 0.26
Sidhivinayak Plaza HSG Nashik New 2018-06-18 PDF 0.68
Omsai Reside HSG Thane New 2018-06-18 PDF 0.67
Vijaynagar HSG Palghar New 2018-06-18 PDF 0.17
Sanjivani Upsa Jal Nashik 2018-06-18 PDF 0.09
New Vina HSG Palghar New 2018-06-15 PDF 0.77
Dhanaimata Jal san Nashik New 2018-06-15 PDF 0.28
Alpa Manikp HSG Palghar New 2018-06-15 PDF 0.83
Dhanaimata Jal san Nashik New 2018-06-15 PDF 0.28
krutika HSG Palghar New 2018-06-15 PDF 0.74
Sigram Dis Pat San Nashik New 2018-06-15 PDF 0.24
Markandeshwar Jal Sn Nashik New 2018-06-15 PDF 0.26
Star Palace HSG Palghar New 2018-06-15 PDF 0.60
Dhanaimata Jal san Nashik New 2018-06-15 PDF 0.28
Pilot Ends HSG Palghar New 2018-06-15 PDF 0.70
H O C karma Pat San Raygad New 2018-06-15 PDF 0.56
Arihant Vihar HSG Palghar New 2018-06-15 PDF 0.81
The Aashiyana HSG Palghar New 2018-06-15 PDF 0.81
Kargil Vijay HSG Palghar New 2018-06-15 PDF 0.82
Pancham HSG Palghar New 2018-06-15 PDF 0.38
jungal Kam Sah San Vashim 2018-06-14 PDF 0.51
Janseva gr big she Gondiya New 2018-06-14 PDF 0.26
Pioneer Gruh San Nagpur New 2018-06-14 PDF 0.61
Emarat D Gruh Nagpur New 2018-06-14 PDF 0.21
Trikuta Towers HSG Mumbai76 New 2018-06-13 PDF 0.85
viv kar sev Bori Vardha New 2018-06-13 PDF 0.20
viv kar sev Bori Vardha New 2018-06-13 PDF 0.16
Shree Dev Tew Viv Sindhudurga New 2018-06-13 PDF 0.55
Silver Acars Gruh San Sindhudurga New 2018-06-13 PDF 0.88
Sakadbav Viv Sah san Thane New 2018-06-13 PDF 0.48
Mahindra Spl HSG Mumbai78 2018-06-13 PDF 0.88
R J S Ch Aurved Pat Sindhudurga New 2018-06-13 PDF 0.86
Rosery Khrichan Pat Sindhudurga 2018-06-13 PDF 0.35
Rosery Khrichan Pat Sindhudurga 2018-06-13 PDF 0.25
Trikuta Towers HSG Mumbai76 New 2018-06-13 PDF 0.85
Roshna gruh san Ratnagiri New 2018-06-12 PDF 0.14
Borivali Pancharatna HSG Mumbai New 2018-06-12 PDF 0.96
Dwarkesh HSG Mumbai New 2018-06-12 PDF 0.41
viv kar sev sarola Osmanabad New 2018-06-12 PDF 0.24
viv kar sev Pimpalwadi Osmanabad New 2018-06-12 PDF 0.24
Sumer Nagar HSG Mumbai New 2018-06-12 PDF 0.98
viv kar sev sarola Osmanabad New 2018-06-12 PDF 0.24
Hill crist HSG Mumbai New 2018-06-12 PDF 0.96
Gaourav Sitare HSG Mumbai New 2018-06-12 PDF 0.88
viv kar sev Pimpalwadi Osmanabad New 2018-06-12 PDF 0.24
Borivali Nilkantha HSG Mumbai New 2018-06-12 PDF 0.91
Sai Archid HSG Mumbai New 2018-06-12 PDF 0.97
Pranali HSG Mumbai New 2018-06-12 PDF 0.84
Silver Gold HSG Mumbai New 2018-06-12 PDF 0.89
Bor Silv Line HSG Mumbai New 2018-06-12 PDF 0.81
Berojgar Se San Vardha New 2018-06-12 PDF 0.73
Model Hig school Vardha New 2018-06-12 PDF 0.16
Anant Nagari Pat San Vardha New 2018-06-12 PDF 0.47
viv kar sev Pimpalwadi Osmanabad New 2018-06-12 PDF 0.24
Vastad Lahuji Gru San Vardha New 2018-06-12 PDF 0.16
Roshna gruh san Ratnagiri New 2018-06-12 PDF 0.14
Anna luise HSG Mumbai New 2018-06-11 PDF 0.54
Sangam Nivas HSG Mumbai New 2018-06-11 PDF 0.88
Orchid Enclave HSG mumbai New 2018-06-11 PDF 0.76
Ramdarshan HSG Mumbai New 2018-06-11 PDF 0.95
Amar Apart HSG Mumbai New 2018-06-11 PDF 0.88
Snehal HSG Mumbai New 2018-06-11 PDF 0.79
Shivdarshan HSG Mumbai New 2018-06-11 PDF 0.43
Altura HSG Mumbai New 2018-06-11 PDF 0.72
Vimochit Samaj HSG Mumbai New 2018-06-11 PDF 0.97
Anubhav HSG Mumbai New 2018-06-11 PDF 0.89
Sun hightes HSG Mumbai New 2018-06-11 PDF 0.90
viv kar sev Sukta Bhum New 2018-06-07 PDF 0.61
Sir Saiyyad HSG Nandurbar New 2018-06-07 PDF 0.07
viv kar sev Devlali Bhum New 2018-06-07 PDF 0.57
viv kar sev Patsangavi Bhum New 2018-06-07 PDF 0.63
Sanjivani na pat Nandurbar New 2018-06-07 PDF 0.09
Sw Madanbhai Nandurbar New 2018-06-07 PDF 0.09
viv kar sev Pathrud Bhum New 2018-06-07 PDF 0.66
Sev S San bramh Amravati New 2018-06-07 PDF 0.24
Pratha kru sanglud Amravati New 2018-06-07 PDF 0.97
Gram Viv san Yavatmal New 2018-06-07 PDF 0.67
viv kar sev Tintraj Bhum New 2018-06-07 PDF 0.56
Shree Samartha Nandurbar New 2018-06-07 PDF 0.09
viv kar sev Sukta Bhum New 2018-06-07 PDF 0.61
Vyankatesh Majur Nandurbar New 2018-06-07 PDF 0.08
viv kar sev Dandegaon Bhum New 2018-06-07 PDF 0.62
viv kar sev Sukta Bhum New 2018-06-07 PDF 0.61
Tuijabhavani ma Nandurbar New 2018-06-07 PDF 0.08
Shaskiy Tantra Nandurbar New 2018-06-07 PDF 0.09
Sai se su bero Nandurbar New 2018-06-07 PDF 0.09
viv kar sev Patsangavi Bhum New 2018-06-07 PDF 0.63
viv kar sev Devlali Bhum New 2018-06-07 PDF 0.57
Tushar Majur Nandurbar New 2018-06-07 PDF 0.09
viv kar sev Dokewadi Bhum New 2018-06-06 PDF 0.58
viv kar sev Vangi Bu kh Bhum New 2018-06-06 PDF 0.41
viv kar sev Golegaon Bhum New 2018-06-06 PDF 0.65
viv kar sev Dudhodi Bhum New 2018-06-06 PDF 0.55
viv kar sev Valha Bhum New 2018-06-06 PDF 0.64
viv kar sev Kanadi Bhum New 2018-06-06 PDF 0.41
viv kar sev Devangra Bhum New 2018-06-06 PDF 0.58
viv kar sev Kanadi Bhum New 2018-06-06 PDF 0.41
viv kar sev Andrud Bhum 2018-06-06 PDF 0.64
viv kar sev Nipani Bhum 2018-06-06 PDF 0.56
viv kar sev Golegaon Bhum New 2018-06-06 PDF 0.65
viv kar sev Bhum New 2018-06-06 PDF 0.57
viv kar sev Vangi Bhum New 2018-06-06 PDF 0.65
viv kar sev Dudhodi Bhum New 2018-06-06 PDF 0.55
viv kar sev Kasari Bhum New 2018-06-06 PDF 0.37
Sahu Maharaj pat Buldhana New 2018-06-05 PDF 0.88
viv kar sev Bavi Bhum New 2018-06-05 PDF 0.56
Nagmitra Pat Nagpur New 2018-06-05 PDF 0.24
Mahatma Fule bi gr Buldhana New 2018-06-05 PDF 0.87
Anji Vishal Viv Sev Vardha New 2018-06-05 PDF 0.15
kalmdari viv sev Nashik New 2018-06-05 PDF 0.85
kalwan merchant Nashik New 2018-06-04 PDF 0.78
College vis pani pur Nagar New 2018-06-04 PDF 0.28
v r d e civilion emplo Soc Ahemadnagar New 2018-06-04 PDF 0.99
Saibaba g b s Ahemadnagar New 2018-06-04 PDF 0.30
sangamner sah aud vas Ahemadnagar New 2018-06-04 PDF 0.45
Vanjarwadi viv soc Nashik New 2018-06-04 PDF 0.67
Malgaon viv soc Nashik New 2018-06-04 PDF 0.78
Aadiwasi jungle Vardha New 2018-06-01 PDF 0.62
Shaha Viv soc Nashik New 2018-06-01 PDF 0.42
The Pen Urben Ban Raygad New 2018-06-01 PDF 0.35
The R S Co Op ban Mumbai New 2018-06-01 PDF 0.57
Bhila daji Pawar Nashik New 2018-06-01 PDF 0.86
Gulvanch Viv soc Nashik New 2018-06-01 PDF 0.39
Chandraseniy Kayastha Soc Raygad New 2018-05-30 PDF 0.87
Ryg JIl Madhya Vidyase Raygad New 2018-05-30 PDF 0.25
Khed Tal Audyogik San Ratnagiri New 2018-05-30 PDF 0.52
Murud Tal Supari Raygad New 2018-05-30 PDF 0.34
Rose Garden HSG Thane New 2018-05-29 PDF 0.55
Shubham HSG Nashik New 2018-05-29 PDF 0.75
Vithioba Krupa HSG THane New 2018-05-29 PDF 0.92
Queens Horizan HSG thane New 2018-05-29 PDF 0.78
Th Suryody Urb cre Soc Thane New 2018-05-29 PDF 0.67
Shatabdi Mahila sah Ban Thane New 2018-05-29 PDF 0.89
Devid palece hsg Thane New 2018-05-28 PDF 0.89
Ambernath Samu Shet Thane New 2018-05-28 PDF 0.58
Chandresh Acorda Thane New 2018-05-28 PDF 0.61
Sakhi mahila CS navapur New 2018-05-28 PDF 0.53
prathamik shikshak san Gondiya New 2018-05-28 PDF 0.18
Swapnapurti Big She Thane New 2018-05-28 PDF 0.64
Omkar gra Big sheti thane New 2018-05-28 PDF 0.70
Sakhi mahila CS navapur New 2018-05-28 PDF 0.53
KIng Palace Thane New 2018-05-28 PDF 0.57
Kamlabai big she Gondiya 2018-05-28 PDF 0.22
jayhind nag pat san Thane New 2018-05-28 PDF 0.70
Indralok HSG Soc Thane New 2018-05-28 PDF 0.96
jayhind pat san Thane New 2018-05-28 PDF 0.77
Sant Jojef Palghar New 2018-05-25 PDF 0.79
H A L Cre Soc Ozar Nashik New 2018-05-25 PDF 0.81
sahayogi na.pat. nandurbar 2018-05-25 PDF 0.47
Shree Ganesh majur kam. Nandurbar New 2018-05-22 PDF 0.09
jeevanshree majur Nandurbar New 2018-05-22 PDF 0.09
Jay Yogeshwar majur Nandurbar New 2018-05-22 PDF 0.09
sainath sube sah mar Nandurbar New 2018-05-20 PDF 0.09
Tarde viv sev Jalgaon New 2018-05-20 PDF 0.68
Beed dist krushi viv sevBeed New 2018-05-20 PDF 0.81
Anjali Gruha Nirman sah mar Nandurbar New 2018-05-20 PDF 0.08
Rotvad viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.65
Patharad viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.45
Sonvad Khu Viv Sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.73
Chamgaon viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.68
Solaris Primayses CS Mum2 New 2018-05-19 PDF 0.45
Ladali viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.35
Lote parshuram invo CS Rtg New 2018-05-19 PDF 0.82
Zurkheda viv Sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.60
Lote parshuram invo CS Rtg New 2018-05-19 PDF 0.82
Varad viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.70
Nimbhora viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.67
Borgaon viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.46
sakare viv sev JalgaonRatnagiri 2018-05-19 PDF 0.62
Babhulgaon viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.39
Anjanvihire viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.67
Sonwad Bk Viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.67
kanheri vivi.seva.san.Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.14
Takviki Viv seva Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.66
valha viv kar se tah bhum New 2018-05-18 PDF 0.64
Devangra vi.kar.se. Tah.bhum New 2018-05-18 PDF 0.58
Ghatpimpri Vivi Seva Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.17
73 77 A Bavi Ar Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.66
Nipani vi.kar.se.Tah. Bhum New 2018-05-18 PDF 0.56
Andrud vi.kar.se. Tah.Bhum New 2018-05-18 PDF 0.64
Dahidule viv Seva Jalgaon New 2018-05-18 PDF 0.66
valha viv kar se tah bhum New 2018-05-18 PDF 0.64
78A1 Dokewadi viv kar se tah bhum New 2018-05-18 PDF 0.58
vividha karyakari seva sahakari sanstha maryadit jamb tal.bhum New 2018-05-18 PDF 0.57
karajkheda viv se Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.76
Toramba viv.se.Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.21
Takviki Viv seva Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.66
Kadaknathwadi vi.kar.se.Osmanabadabad New 2018-05-18 PDF 0.09
palshet vividh kr socRatnagiri New 2018-05-17 PDF 0.94
Vividh Kr.san. khanapur Osmanabad New 2018-05-17 PDF 0.17
shankheshwar park s.g.n.Ratnagiri New 2018-05-17 PDF 0.12
Bhuvikas Bank gruha rachna Sanstha New 2018-05-17 PDF 0.13
Suyog sahakari Gruh ni.san.Ratnagiri New 2018-05-17 PDF 0.13
Beed DCC Bank New 2018-05-17 PDF 0.79
Shivam HCS New 2018-05-17 PDF 0.85
Lanjekar nagar s.g.n.san.Ratnagirinagiri 2018-05-17 PDF 0.13
jay bhagirathi gruha nirman Ratnagiri Sanstha New 2018-05-17 PDF 0.12
Shree saibaba bigar sh.pat.Ratnagiri New 2018-05-17 PDF 0.12
Lotus HSG Boriwali Mumbai New 2018-05-16 PDF 0.56
Onkar Patasanstha Ratnagir New 2018-05-16 PDF 0.14
Beed DCCB 2018-05-16 PDF 0.98
Nagpur DCCB New 2018-05-16 PDF 0.96
Bhandara UCS New 2018-05-16 PDF 0.79
Beed DCCB New 2018-05-16 PDF 0.98
Kanjur Kalptaru S Ward Mum2 New 2018-05-16 PDF 0.93
Dhanwantari UCS New 2018-05-15 PDF 0.24
Osmanabad DCCB New 2018-05-15 PDF 0.25
Faij UCS New 2018-05-15 PDF 0.10
Nanded DCCB New 2018-05-15 PDF 0.22
../../Site/Upload/Pdf/ 83-P Ward-Mum 4-Piccadeli II CHS-2018 New 2018-05-14 PDF 0.96
Malad CHS 83 New 2018-05-14 PDF 0.71
Priyadarshani UCS 83 New 2018-05-14 PDF 0.14
Shramik UCS Wardha New 2018-05-14 PDF 0.64
बदल्यांबाबत दस्त 5 New 2018-05-04 PDF 0.04
बदल्यांबाबत दस्त 6 New 2018-05-04 PDF 0.53
बदल्यांबाबत दस्त 2 New 2018-05-03 PDF 0.26
बदल्यांबाबत दस्त 4 New 2018-05-03 PDF 2.13
बदल्यांबाबत दस्त 3 New 2018-05-03 PDF 0.36
बदल्यांबाबत दस्त 1 New 2018-05-03 PDF 0.51
शासकीय कामासाठी वापरण्यात येणा-या डिझेलवर चालणारी जीप भाडेतत्वावर व वाहन चालकाची सेवा करारतत्वावर पुरविणेबाबतची जाहिरात New 2018-04-21 PDF 0.72
जाहीर निवेदन - राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाचे तालिकेवर‍ वकीलांची नेमणुक करणेबाबत New 2018-04-10 PDF 11.74
GDCA and CHM Exam 2018 _ Extended Date New 2018-04-09 PDF 0.34
जीडीसीए व सीएचएम फेरगुणमोजणी निकाल 2017 New 2018-03-26 PDF 0.91
GDCA and CHM Exam 2018 _ Extended Date New 2018-03-26 PDF 0.26
Sahakar Election Pradhikaran - Advertise for Advocate New 2018-02-09 PDF 1.52
Sec82 Rectification Reports 2018-01-18 PDF 1.22
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण - ॲडव्होकेट जाहिरात New 2018-01-15 PDF 4.94
जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, मुंबई New 2017-12-29 PDF 6.25
वा-24 New 2017-12-06 PDF 7.23
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्टिक्षेपात- सन 2015 भाग बी सी डी New 2017-12-06 PDF 5.41
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्टिक्षेपात- सन 2015 भाग ए New 2017-12-06 PDF 5.95
जाहिरात - सहकार आयुक्तालयासाठी कंत्राटी स्वरुपात ई-गव्हर्नन्स अधिकारी नेमणेबाबत New 2017-10-06 PDF 0.16
शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे - शासन निर्णय दि.17-12-2016 New 2017-10-06 PDF 0.15
वा-24 New 2017-05-08 PDF 16.86
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्टिक्षेपात - २०१४ भाग ए New 2017-05-08 PDF 16.52
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्टिक्षेपात - २०१४ भाग बीसीडी New 2017-05-08 PDF 14.80
जी.डी.सी.ए. ॲण्ड सी.एच.एम. परिक्षा -2016 – फेरगुणमोजणी निकाल New 2017-03-09 PDF 0.66
GDCA and CHM Exam 2017 _ Extended Date New 2017-03-09 PDF 0.42
जी. डी. सी. ॲण्ड ए. परिक्षा 2017 – अभ्यासक्रम New 2017-02-02 PDF 2.57
जी. डी. सी. ॲण्ड ए. परिक्षा 2017 – महत्वाच्या सुचना New 2017-02-02 PDF 0.21
जी. डी. सी. ॲण्ड ए. – अधिसुचना 2017 New 2017-02-02 PDF 6.63
सी.एच. एम. परीक्ष्‍ाा - 2016 ‍‍‍निकाल (सर्व केंद्र) New 2016-12-27 PDF 0.65
‍जी.डी.सी ॲण्‍ड ए. परीक्ष्‍ाा - 2016 ‍‍‍ऑफ लाईन निकाल (सर्व केंद्र) New 2016-12-27 PDF 0.14
‍जी.डी.सी ॲण्‍ड ए. परीक्ष्‍ाा - 2016 ‍‍‍निकाल (सर्व केंद्र) New 2016-12-27 PDF 2.57
कार्यशाळा सादरीकरण ११ ऑगस्ट २०१६ New 2016-08-13 PDF 2.69
जी.डी.सी. ॲण्ड ए. परीक्षा, मे, 2016 अर्ज भरण्यास मुदतवाढ New 2016-03-09 PDF 0.20
सहकार पुरस्कार 2014.15 New 2015-06-16 PDF 0.34
जी डी सी ए आणि सी एच एम परिक्षा रिकाऊंटिंग रिझल्ट 2014 New 2015-01-30 PDF 0.50
जी डी सी ए आणि सी एच एम परिक्षा मे २०१५ नोटिफिकेशन रेग्युलेशन सिलॅबस इंग्रजी New 2015-01-11 PDF 0.12
जी डी सी ए आणि सी एच एम परिक्षा मे 2015 नोटिफिकेशन रेग्युलेशन सिलॅबस मराठी New 2015-01-11 PDF 0.16