Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

प्रकाशने

दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
PPT – स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना New 2024-06-03 PDF 2.43
नियामक मंडळ - स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना New 2024-05-29 PDF 3.65
प्रसिध्दीपत्रक – परीक्षा फी परत करणेबाबत (06-05-2024) New 2024-05-06 PDF 0.96
दोष दुरुस्ती अहवाल परिपत्रक New 2024-04-18 PDF 4.58
प्रसिध्दीपत्रक – परीक्षा शुल्क परत करणेबाबत New 2024-04-05 PDF 0.34
सहकार अधिकारी श्रेणी-1 आणि सहकार अधिकारी श्रेणी-2 उमेदवार यादी New 2024-04-05 PDF 0.57
लघुलेखक – उमेदवार यादी New 2024-04-05 PDF 0.20
नागरिकांची सनद २०२३-२४ New 2024-03-28 PDF 18.72
जिमस बँकांमधील सरळसेवा नोकरभरती तालिका New 2024-03-13 PDF 1.22
कनिष्ठ श्रेणी कर्मचारी खाते परीक्षा अभ्यासक्रम New 2024-03-07 PDF 4.12
सुधारीत अंतिम निवड यादी-विसनि नाशिक, सहाय्यक सहकार अधिकारी/वरिष्ठ लिपिक New 2024-02-23 PDF 1.20
विसनि, नाशिक- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 1.70
विसनि, कोल्हापूर- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 2.19
विसनि, कोकण- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 0.18
विसनि, नागपूर- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 3.06
अंतिम निवड यादी – प्रसिध्दीपत्रक New 2024-02-21 PDF 0.29
विसनि, मुंबई - अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 2.41
विसनि, लातूर- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 4.80
सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे - अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 0.80
विसनि, औरंगाबाद- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 4.85
विसनि, लेप, नाशिक - अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 0.59
विसनि, अमरावती- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 2.13
विसनि, पुणे- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 New 2024-02-21 PDF 1.20
सहकार न्यायालयासाठी जागा विकत घेणेबाबत New 2024-02-20 PDF 6.64
जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2024 साठी ऑनलाईन अर्ज भरणेस मुदतवाढ New 2024-02-15 PDF 0.52
जी.डी.सी ॲन्ड ए व सी.एच.एम. परीक्षा फेरगुण मोजणी निकाल-2023 New 2024-02-15 PDF 2.86
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण जाहिरात New 2024-02-05 PDF 6.06
राज्यातील नागरी व ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांना सी.आर.ए.आर. लागु करणेबाबत. New 2024-02-05 PDF 0.68
लघुलेखक व्यावसायिक चाचणी – प्रसिध्दीपत्रक New 2024-02-05 PDF 0.50
२०२३ प्रश्नपत्रिका २ New 2024-01-25 PDF 2.83
२०२० खाते प्रश्नपत्रिका ४ New 2024-01-25 PDF 1.32
२०२१ खाते प्रश्नपत्रिका ४ New 2024-01-25 PDF 1.49
२०२२ खाते प्रश्नपत्रिका ३ New 2024-01-25 PDF 1.72
२०२३ प्रश्नपत्रिका ३ New 2024-01-25 PDF 1.99
२०२३ खाते प्रश्नपत्रिका ४ New 2024-01-25 PDF 2.36
शुध्दिपत्रक रासनिप्रा डिजीटल वोटर्स लिस्ट टेंडर New 2024-01-25 PDF 1.87
२०२२ खाते प्रश्नपत्रिका ४ New 2024-01-25 PDF 1.72
२०२१ खाते प्रश्नपत्रिका २ New 2024-01-25 PDF 3.14
२०२२ खाते प्रश्नपत्रिका २ New 2024-01-25 PDF 3.01
२०२३ खाते प्रश्नपत्रिका ३ New 2024-01-25 PDF 1.76
२०२० खाते प्रश्नपत्रिका १ New 2024-01-25 PDF 1.48
२०२१ खाते प्रश्नपत्रिका ३ New 2024-01-25 PDF 1.66
२०२१ खाते प्रश्नपत्रिका १ New 2024-01-25 PDF 1.78
२०२० खाते प्रश्नपत्रिका ३ New 2024-01-25 PDF 1.56
२०२२ खाते प्रश्नपत्रिका १ New 2024-01-25 PDF 1.95
२०२३ प्रश्नपत्रिका ४ New 2024-01-25 PDF 0.99
२०२३ खाते प्रश्नपत्रिका २ New 2024-01-25 PDF 3.25
२०२० खाते प्रश्नपत्रिका २ New 2024-01-25 PDF 2.29
२०२३ प्रश्नपत्रिका १ New 2024-01-25 PDF 2.01
२०२३ खाते प्रश्नपत्रिका १ New 2024-01-25 PDF 1.82
२०२३ प्रश्नपत्रिका ५ New 2024-01-24 PDF 2.13
२०२३ प्रश्नपत्रिका ६ New 2024-01-24 PDF 1.90
रासनिप्रा डिजीटल वोटर्स लिस्ट टेंडर New 2024-01-12 PDF 3.11
विसनि, औरंगाबाद- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.44
विसनि, नाशिक- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.48
व्यावसायिक चाचणी साठीपात्र उमेदवार प्रसिध्दीपत्रक - दि.10-01-2024 (उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक) New 2024-01-11 PDF 0.58
विसनि, कोल्हापूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.51
विसनि, नागपूर- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.46
विसनि, अमरावती- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.45
विसनि, नाशिक- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.44
विसनि, कोल्हापूर- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.44
विसनि, औरंगाबाद- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.46
विसनि, नागपूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.50
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- उच्चश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.51
विसनि, कोकण - निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.46
विसनि, पुणे- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.46
विसनि, लातूर- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.44
विसनि, अमरावती- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.46
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.44
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.50
विसनि, लातूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024 New 2024-01-11 PDF 0.46
विसनि, लातूर- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.44
विसनि, कोल्हापूर- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.44
विसनि, कोल्हापूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.51
विसनि, औरंगाबाद- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.46
विसनि, औरंगाबाद- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.44
विसनि, नागपूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.51
विसनि, नागपूर- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.46
विसनि, अमरावती- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.46
विसनि, नाशिक- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.44
विसनि, अमरावती- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.45
विसनि, नाशिक- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.48
तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिध्दीपत्रक - दि.9-01-2024 (उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक) New 2024-01-09 PDF 0.27
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.50
सातारा जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-09 PDF 0.47
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.44
विसनि, कोकण - निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.47
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- उच्चश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.51
विसनि, पुणे- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.46
विसनि, लातूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024 New 2024-01-09 PDF 0.46
ठाणे जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-09 PDF 0.78
अधिसूचना जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2024 New 2024-01-08 PDF 2.58
अधिसूचना जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2024 New 2024-01-08 PDF 2.50
कोल्हापूर सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.06
अकोला जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.16
चंद्रपूर जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.22
सोलापूर जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.28
नागपूर जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.31
अमरावती जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.25
जळगाव जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.19
सांगली सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.06
मुंबई जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.90
जळगाव सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.06
नाशिक जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.41
छ.संभाजीनगर जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.45
नाशिक सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.07
नागपूर सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.06
सांगली जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.39
पुणे जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 1.36
अकोला सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.06
मुंबई सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.10
पुणे सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.09
सोलापूर सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.06
अमरावती सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.06
लातूर जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.34
अहमदनगर जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.43
कोल्हापूर जी.डी.सी.अँड ए. 2023 New 2024-01-05 PDF 0.57
लातूर सी.एच.एम.2023 New 2024-01-05 PDF 0.06
अहमदनगर सी.एच.एम.2023 New 2024-01-04 PDF 0.06
चंद्रपूर सी.एच.एम.2023 New 2024-01-04 PDF 0.06
ठाणे सी.एच.एम.2023 New 2024-01-04 PDF 0.08
सातारा सी.एच.एम.2023 New 2024-01-04 PDF 0.06
छ.संभाजीनगर सी.एच.एम.2023 New 2024-01-04 PDF 0.06
तात्पुरती निवडसुची – समान गुण – कागदपत्रे पडताळणी New 2023-12-20 PDF 2.26
तात्पुरती निवड सुची – कागदपत्रे पडताळणी New 2023-12-12 PDF 0.66
तात्पुरती निवड सुची – प्रसिध्दीपत्रक New 2023-12-12 PDF 1.21
तपासणीसाठीच्या कागदपत्रांची यादी New 2023-12-12 PDF 1.67
विसनि, नागपूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-12-11 PDF 0.72
विसनि, कोकण - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 0.74
विसनि, औरंगाबाद - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-12-11 PDF 0.75
तात्पूरती गुणवत्ता यादी प्रसिध्दीपत्रक New 2023-12-11 PDF 0.47
विसनि, कोकण - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक New 2023-12-11 PDF 0.85
विसनि, पुणे - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक New 2023-12-11 PDF 0.84
विसनि, नागपूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 0.62
विसनि, कोल्हापूर - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक New 2023-12-11 PDF 0.94
विसनि, नाशिक - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक New 2023-12-11 PDF 1.83
विसनि, नाशिक, लेखापरीक्षविसनि, नागपूर - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिकण - लेखापरीक्षक श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 1.78
विसनि, मुंबई - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-12-11 PDF 0.62
विसनि, औरंगाबाद - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 0.59
विसनि, नाशिक, लेखापरीक्षण - लेखापरीक्षक श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 0.84
विसनि, लातूर - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक New 2023-12-11 PDF 1.08
विसनि, कोल्हापूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-12-11 PDF 0.58
विसनि, नाशिक - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 0.92
विसनि, लातूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 0.75
विसनि, नाशिक - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-12-11 PDF 0.80
विसनि, औरंगाबाद - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक New 2023-12-11 PDF 0.82
विसनि, पुणे - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-12-11 PDF 0.80
विसनि, कोल्हापूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 0.72
विसनि, मुंबई - वरिष्ठ लिपिक New 2023-12-11 PDF 0.64
विसनि, पुणे - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 0.56
विसनि, अमरावती - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 1.22
विसनि, लातूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-12-11 PDF 0.60
विसनि, कोकण - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-12-11 PDF 1.04
विसनि, मुंबई - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-12-11 PDF 0.60
सहकार आयुक्त कार्यालय - वरिष्ठ लिपिक New 2023-12-11 PDF 1.10
विसनि, अमरावती - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-12-11 PDF 0.80
विसनि, अमरावती - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक New 2023-12-11 PDF 1.22
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 च्या प्रचार व प्रसिध्दीबाबत. New 2023-11-03 PDF 0.10
सहाय्यक सहकारी अधिकारी New 2023-11-01 PDF 3.61
लेखापरीक्षक श्रेणी-2 New 2023-11-01 PDF 0.48
उच्चश्रेणी लघुलेखक New 2023-11-01 PDF 0.32
सहकार अधिकारी श्रेणी-2 New 2023-11-01 PDF 1.63
निम्नश्रेणी लघुलेखक New 2023-11-01 PDF 0.44
नॉर्म्लायझेशन मार्कस प्रसिध्दीपत्रक New 2023-11-01 PDF 0.37
लघुटंकलेखक New 2023-11-01 PDF 0.33
सहकार अधिकारी श्रेणी-1 New 2023-11-01 PDF 1.64
अंतिम उत्तरतालिका प्रसिध्दीपत्रक New 2023-10-13 PDF 0.30
लवाद पुरवणी नामतालिका 09.10.2023 New 2023-10-11 PDF 5.36
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 (ख) New 2023-09-21 PDF 10.03
उत्तरतालिकेवरील हरकतींबाबत प्रसिध्दीपत्रक New 2023-08-23 PDF 0.15
प्रसिध्दीपत्रक – लघुलेखक (उच्च श्रेणी), लघुलेखक (निम्न श्रेणी) व लघुटंकलेखक या पदांच्या परिक्षेचा कालावधी New 2023-08-10 PDF 0.17
पदभरती परीक्षा -2023 वेळापत्रक New 2023-08-08 PDF 0.06
प्रवेशपत्र प्राप्त करण्यासाठी टप्पे New 2023-08-08 PDF 0.01
सहकार विभाग-पदभरती अर्ज भरण्यास मुदतवाढ New 2023-07-21 PDF 0.10
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या पुणे जाहिरात मसुदा New 2023-06-27 PDF 0.34
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामधील ऑनलाईन सरळसेवा नोकरभरतीसाठी अधिकृत संस्थांच्या राज्यस्तरीय तालिकेबाबत New 2023-04-18 PDF 1.38
गट-ब पसंतीक्रम New 2023-04-03 PDF 0.51
गट-ब प्रशासन रिक्त पदे New 2023-04-03 PDF 5.03
गट-ब बदलीपात्र अधिकारी 29.3.2023 New 2023-04-03 PDF 0.52
गट-ब लेखापरिक्षण रिक्त पदे New 2023-04-03 PDF 2.50
पतसंस्थांकडून कोरे चेक घेण्यात येत असलेबाबत New 2023-02-16 PDF 0.13
डी-मॅट (D-MAT) खाते उघडणेबाबत New 2023-02-01 PDF 0.22
क व ड वर्ग नामतालिका New 2023-01-31 PDF 1.98
जी.डी.सी.ॲन्ड ए व सी.एच.एम. परिक्षा -2022 च्या फेरगुण मोजणीचा निकाल New 2023-01-18 PDF 5.60
अधिसूचना जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2023 New 2023-01-03 PDF 2.14
अधिसूचना जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2023 New 2023-01-03 PDF 2.51
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या. पुणे यांचेकडील रिकाम्या असलेल्या जागे विषयी भाडे तत्वार देण्या करीता निवेदन New 2022-12-29 PDF 0.37
पेपर 5 जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 1.80
पेपर 6 जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 1.98
पेपर 3 जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 1.64
पेपर 2 जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 2.62
पेपर 4 जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 1.93
पेपर 1 जी.डी.सी. अँड ए. 2022 New 2022-12-12 PDF 1.85
ठाणे जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-09 PDF 0.92
प्रोव्हिजनल निकाल 2022 New 2022-12-09 PDF 0.46
सातारा जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-09 PDF 0.67
औरंगाबाद जी.डी.सी.ए. निकाल 2022 New 2022-12-08 PDF 0.52
ठाणे सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.08
लातूर जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.37
मुंबई जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 1.04
अहमदनगर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.07
लातूर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
अमरावती सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
कोल्हापूर जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.65
मुंबई सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.09
नागपूर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
सातारा सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
कोल्हापूर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
चंद्रपूर जी.डी.सी.अँड ए.2022 New 2022-12-01 PDF 0.24
पुणे सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.09
अकोला जी.डी.सी.अँड ए.2022 New 2022-12-01 PDF 0.22
जळगाव जी.डी.सी.अँड ए.2022 New 2022-12-01 PDF 0.22
सांगली सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
सोलापूर जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.36
अमरावती जी.डी.सी.अँड ए.2022 New 2022-12-01 PDF 0.29
पुणे जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 1.50
औरंगाबाद सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.07
नाशिक सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.07
अहमदनगर जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.47
सोलापूर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
चंद्रपूर सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
अकोला सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
जळगाव सी.एच.एम.2022 New 2022-12-01 PDF 0.06
सांगली जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.43
नाशिक जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.49
नागपूर जी.डी.सी.अँड ए. 2022 New 2022-12-01 PDF 0.32
सन 2022-2025 या कालावधीसाठीची लवाद नामतालिका पुरवणी यादी New 2022-11-02 PDF 0.43
म रा सह संघ मर्या पुणे लोखंडी जिना तयार करणेबाबत निविदा New 2022-09-12 PDF 0.10
म रा सह संघ मर्या पुणे पोटमाळा तयार करणेबाबत निविदा New 2022-09-12 PDF 0.10
लवाद पुरवणी यादी-14 New 2022-08-05 PDF 0.53
लवाद पुरवणी यादी-4 New 2022-08-05 PDF 0.85
सहकारी संस्थांद्वारे बँकींग शब्दाचा वापर करून ठेव रक्कम स्विकारता येत नसल्याबाबत New 2022-07-15 PDF 0.88
सहकारी संस्थांद्वारे बँकींग शब्दाचा वापर करून ठेव रक्कम स्विकारता येत नसल्याबाबत New 2022-07-15 PDF 0.88
नियामक मंडळ बैठक दि.8/06/2022 मधील निर्णयाबाबत ठेवी व कर्जावरील व्याजदराबाबत New 2022-07-11 PDF 0.87
नागरी/ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणूक पात्रतेबाबत.. New 2022-06-15 PDF 0.96
उपनिबंधक_कॉन्ट्रॅक्ट_जाहिरात New 2022-06-14 PDF 1.03
दिनांक 27, 28 व 29 मे 2022 रोजी घेण्यात येणाऱ्या जी.डी.सी.अँड ए.व सी.एच.एम. परीक्षा 2022 चे हॉलतिकीट परिक्षार्थ्यांनी आपला युजर आय.डी. व पासवर्ड वापरून डाऊनलोड करून घ्यावेत. New 2022-05-19 PDF 0.37
राज्यातील बिगरकृषी सहकारी पतसंस्थाकरिता वार्षिक व मासिक आर्थिक मुद्यांवर आधारित निश्चित करणेबाबत New 2022-05-04 PDF 0.48
रासनिप्रा,पुणे यांचे आस्थापनेवर शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे मधून कंत्राटी तत्वावर रिक्त पदे भरणेबाबत New 2022-04-28 PDF 5.46
प्राधिकरणातर्फे सहकारी संस्थांचे निवडणूक कामकाज करणा-या अधिका-यांची बाजू मांडणेसाठी वकीलास तालीकेवर घेणेबाबत 2022-04-25 PDF 7.12
राज्यातील ग्रामिण व नागरी सहकारी पतसंस्थाकरीता वैधानिक लेखापरिक्षण अहवालाचा आदर्श मसुदा New 2022-04-05 PDF 2.68
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, गट-ब व विशेष लेखापरिक्षक वर्ग 2 पसंती क्रम सादर करणेबाबत New 2022-03-31 PDF 0.32
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, गट-ब संगर्वातील प्रत्यक्ष रिक्त व संभाव्य रिक्त पदे New 2022-03-31 PDF 0.33
सहारिक्त पदे व बदलीपात्र अधिकारी यादीयक निबंधक, सहकारी संस्था, गट-ब संगर्वातील प्रत्यक्ष रिक्त व संभाव्य रिक्त पदे New 2022-03-31 PDF 0.55
जी.डी.सी. ॲन्ड ए व सी.एच. एम परीक्षा,फेरगुण मोजणी निकाल 2020 परिशिष्ट “अ” New 2022-03-30 PDF 2.57
लवाद नामतालिका अंतिम यादी सन 2022-25 New 2022-03-23 PDF 4.68
२०१८ प्रश्नपत्रिका २ New 2022-03-04 PDF 9.24
२०१८ प्रश्नपत्रिका ६ New 2022-03-04 PDF 6.47
२०१८ प्रश्नपत्रिका १ New 2022-03-04 PDF 5.89
२०१८ प्रश्नपत्रिका ३ New 2022-03-04 PDF 6.12
२०१७ सर्व प्रश्नपत्रिका New 2022-03-04 PDF 0.93
२०१८ प्रश्नपत्रिका ५ New 2022-03-04 PDF 6.67
२०१८ प्रश्नपत्रिका ४ New 2022-03-04 PDF 3.02
प्रारुप लवाद नामतालिका 2022-25 New 2022-02-17 PDF 5.15
2022 ची अधिसूचना New 2022-02-11 PDF 7.57
2022 ची अधिसूचना New 2022-02-11 PDF 8.86
नाशिक सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.07
जळगांव जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.18
कोल्हापूर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
नाशिक जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.43
चंद्रपूर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
अकोला सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.05
सातारा जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.54
अमरावती सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
औरंगाबाद जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.40
पुणे जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 1.28
अमरावती जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.21
सोलापूर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
औरंगाबाद सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.07
सोलापूर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.33
सांगली जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.22
कोल्हापूर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.44
ठाणे जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.71
सातारा सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
मुंबई जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.76
पुणे सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.09
लातूर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
नागपूर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.23
जळगांव सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
चंद्रपूर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.21
अकोला जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.17
मुंबई सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.09
ठाणे सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.08
सांगली सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
अहमदनगर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.41
लातूर जी.डी.सी.अँड ए. 2020 New 2022-02-10 PDF 0.27
नागपूर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.06
अहमदनगर सी.एच.एम.2020 New 2022-02-10 PDF 0.07
2020 प्रश्नपत्रिका 3 New 2022-02-08 PDF 5.71
2020 प्रश्नपत्रिका 2 New 2022-02-08 PDF 8.87
2019 प्रश्नपत्रिका 2 New 2022-02-08 PDF 2.82
2019 प्रश्नपत्रिका 6 New 2022-02-08 PDF 1.05
2020 प्रश्नपत्रिका 4 New 2022-02-08 PDF 5.83
2019 प्रश्नपत्रिका 1 New 2022-02-08 PDF 1.15
सेंटर नाव व पत्ता New 2022-02-08 PDF 3.83
2020 प्रश्नपत्रिका 6 New 2022-02-08 PDF 5.34
2019 प्रश्नपत्रिका 3 New 2022-02-08 PDF 1.24
2020 प्रश्नपत्रिका 1 New 2022-02-08 PDF 5.95
2019 प्रश्नपत्रिका 4 New 2022-02-08 PDF 0.71
2020 प्रश्नपत्रिका 5 New 2022-02-08 PDF 8.71
2019 प्रश्नपत्रिका 5 New 2022-02-08 PDF 2.13
सावकारी कायद्यांतर्गत कर्जदाराला परत करण्यात आलेल्या जमीनींच्या प्रकरांणांची माहिती New 2022-01-24 PDF 0.93
वाहन निर्लेखनाबाबत जाहीर नोटीस New 2022-01-20 PDF 0.06
Advertisement for vacancies on contract basis at State Co-operative, Pune New 2021-12-23 PDF 3.64
म.रा.स.संघ-सहकारी महाराष्ट्र – छपाई दरपत्रक New 2021-12-12 PDF 0.70
बहुराज्यीय लवाद नामतालिका 2022-25 New 2021-12-01 PDF 2.27
अवसायक नामतालिका 2022-25 New 2021-12-01 PDF 2.94
म.रा.स.संघ - कॅन्टीन निविदा New 2021-11-29 PDF 0.98
राज्यस्तरीय लेखा स म रा पुणे या पदावर सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या सेवा कंत्राटी पध्दतीने विविक्षीत कामासाठी घेण्याबाबत New 2021-11-23 PDF 0.69
लवाद नामतालिका 2021 पुरवणी यादी New 2021-11-15 PDF 0.45
वाहन निर्लेखन New 2021-10-25 PDF 0.32
दिनांक 23,24 व 25 ऑक्टोंबर, 2021 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेच्या केंद्रांची नावे व पत्ता (सी.एच.एम.) New 2021-10-22 PDF 1.67
दिनांक 23,24 व 25 ऑक्टोंबर, 2021 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेच्या केंद्रांची नावे व पत्ता (जी.डी.सी. अँड ए.) New 2021-10-22 PDF 1.87
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्या आस्थापनेवर नियुक्ती करणेबाबत New 2021-10-20 PDF 2.37
जी डी सी ॲण्ड ए व सी एच एम परीक्षा 2020 चे हॉल तिकीटाबाबत New 2021-10-20 PDF 1.35
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्या आस्थापनेवर नियुक्ती करणेबाबत New 2021-10-20 PDF 2.37
Constituency_B_Institution_Voterlist New 2021-09-28 PDF 4.81
GDCA Exam 2020 New 2021-09-22 PDF 1.68
शासकीय वाहन निर्लेखन - नोटीस New 2021-09-20 PDF 0.05
AR_Islampur 21 New 2021-09-08 PDF 11.58
AR_Kadegaon 21 New 2021-09-08 PDF 1.63
AR_Chandgad 21 New 2021-09-07 PDF 5.53
AR_LATUR 21 New 2021-09-07 PDF 0.80
AR_Gaganbawada 21 New 2021-09-07 PDF 0.24
AR_Kandhar 21 New 2021-09-07 PDF 3.59
DR_Beed 21 New 2021-09-07 PDF 4.73
AR_Umari 21 New 2021-09-07 PDF 5.19
AR_Tasgaon 21 New 2021-09-07 PDF 2.77
AR_Mukhed 21 New 2021-09-07 PDF 0.29
DDR_Kolhapur 21 New 2021-09-07 PDF 7.66
AR_Radhanagari 21 New 2021-09-07 PDF 0.49
AR_Dharmabad 21 New 2021-09-07 PDF 5.18
AR_Shirol 21 New 2021-09-07 PDF 7.01
AR_JALKOT 21 New 2021-09-07 PDF 2.56
AR_Ambajogai 21 2021-09-07 PDF 5.39
AR_Kinwat 21 New 2021-09-07 PDF 0.29
AR_Naigaon 21 New 2021-09-07 PDF 0.31
AR_Lohara 21 New 2021-09-07 PDF 0.35
AR_Biloli 21 New 2021-09-07 PDF 1.50
AR_Atpadi 21 New 2021-09-07 PDF 0.36
DR_Kolhapur 21 New 2021-09-07 PDF 0.32
DR_Nanded 21 New 2021-09-07 PDF 5.69
AR_Kagal 21 New 2021-09-07 PDF 4.96
AR_Vashi 21 New 2021-09-07 PDF 1.62
AR_Ajara 21 New 2021-09-07 PDF 0.28
AR_Himyatnagar 21 New 2021-09-07 PDF 0.24
AR_Kalamb 21 New 2021-09-07 PDF 0.51
AR_NILANGA 21 New 2021-09-07 PDF 2.57
AR_Bhoom 21 New 2021-09-07 PDF 2.79
DDR_Sangali 21 New 2021-09-07 PDF 0.19
AR_Patoda 21 New 2021-09-07 PDF 5.01
DDR_SATARA 21 New 2021-09-07 PDF 5.72
AR_bhudargad 21 New 2021-09-07 PDF 0.23
AR_Ardhapur 21 New 2021-09-07 PDF 2.02
AR_Osmanabad 21 New 2021-09-07 PDF 8.91
AR_SHIRUR_ANANTPAL 21 New 2021-09-07 PDF 0.64
DR_Hatkanagale 21 New 2021-09-07 PDF 0.38
AR_Parli 21 New 2021-09-07 PDF 4.35
AR_Loha 21 New 2021-09-07 PDF 3.84
AR_Ashti 21 New 2021-09-07 PDF 4.39
AR_Kavtemahankal 21 New 2021-09-07 PDF 0.11
AR_Deglur 21 New 2021-09-07 PDF 2.01
AR_Wadwani 21 New 2021-09-07 PDF 4.66
AR_RENAPUR 21 New 2021-09-07 PDF 2.49
AR_Panhala 21 New 2021-09-07 PDF 0.73
AR_Jat 21 New 2021-09-07 PDF 1.34
AR_Mahur 21 New 2021-09-07 PDF 3.93
AR_Umarga 21 New 2021-09-07 PDF 0.13
AR_Kaij 21 New 2021-09-07 PDF 5.23
AR_Majalgaon 21 New 2021-09-07 PDF 4.75
AR_Shahuwadi 21 New 2021-09-07 PDF 0.23
AR_Gadhinglaj 21 New 2021-09-07 PDF 4.06
AR_Bhokhar 21 New 2021-09-07 PDF 5.38
AR_Gevrai 21 New 2021-09-07 PDF 4.92
DR_Miraj 21 New 2021-09-07 PDF 0.42
AR_Karvir 21 New 2021-09-07 PDF 6.11
AR_Shirur-kasar 21 New 2021-09-07 PDF 3.04
AR_Hadgaon 21 New 2021-09-07 PDF 4.30
AR_Parbhani 21 New 2021-09-06 PDF 3.46
AR_ Hingoli 21 New 2021-09-06 PDF 1.92
AR_Paithan 21 New 2021-09-06 PDF 1.75
AR_Vasat 21 New 2021-09-06 PDF 1.72
AR_Jalna 21 New 2021-09-06 PDF 2.37
AR_Jintur 21 New 2021-09-06 PDF 1.32
AR_Ghansavangi 21 New 2021-09-06 PDF 1.75
AR_Phulambari 21 New 2021-09-06 PDF 12.58
AR_AHEMADPUR 21 New 2021-09-06 PDF 3.31
AR_Selu 21 New 2021-09-06 PDF 3.47
AR_Surgana 21 New 2021-09-06 PDF 2.53
AR_DEONI 21 New 2021-09-06 PDF 2.56
AR_Ambad 21 New 2021-09-06 PDF 1.75
AR_Kannad 21 New 2021-09-06 PDF 4.72
AR_Aundha 21 New 2021-09-06 PDF 1.59
AR_Jafrabad 21 New 2021-09-06 PDF 1.76
AR_Bhokardan 21 New 2021-09-06 PDF 2.13
AR_CHAKUR 21 New 2021-09-06 PDF 2.31
AR_Partur 21 New 2021-09-06 PDF 2.94
AR_shinnar 21 New 2021-09-06 PDF 1.55
DR_Aurangabad 21 New 2021-09-06 PDF 2.05
AR_Gangakhaed 21 New 2021-09-06 PDF 3.27
AR_Khultabad 21 New 2021-09-06 PDF 1.80
AR_UDGIR 21 New 2021-09-06 PDF 2.77
AR_Purna 21 New 2021-09-06 PDF 1.45
AR_Manvat 21 New 2021-09-06 PDF 4.31
AR_Sonepeth 21 New 2021-09-06 PDF 1.65
AR_Mantha 21 New 2021-09-06 PDF 3.09
AR_Badnapur 21 New 2021-09-06 PDF 1.02
AR_Palam 21 New 2021-09-06 PDF 1.73
AR_Kamalnuri 21 New 2021-09-06 PDF 1.62
AR_AUSA 21 New 2021-09-06 PDF 0.12
AR_Sillod 21 New 2021-09-06 PDF 2.31
AR_Vaijapur 21 New 2021-09-06 PDF 2.02
AR_Sengaon 21 New 2021-09-06 PDF 1.43
AR_Gangapur 21 New 2021-09-06 PDF 3.54
AR_Amalner 21 New 2021-09-03 PDF 1.93
AR_Navapur 21 New 2021-09-03 PDF 1.36
AR_Nandgaon 21 New 2021-09-03 PDF 2.50
AR_Igatpuri 21 New 2021-09-03 PDF 1.32
म.रा.स.संघ - वार्षिक अहवाल छपाई दरपत्रक New 2021-09-03 PDF 0.10
AR_Yevla 21 New 2021-09-03 PDF 2.83
AR_Nifhad 21 New 2021-09-03 PDF 0.34
AR_Sakri 21 New 2021-09-03 PDF 0.33
AR_Dharangaon 21 New 2021-09-03 PDF 1.32
AR_Dewla 21 New 2021-09-03 PDF 4.23
AR_Path 21 New 2021-09-03 PDF 3.66
AR_Shirpur 21 New 2021-09-03 PDF 0.10
AR_Chandwad 21 New 2021-09-03 PDF 2.72
AR_Raver 21 New 2021-09-03 PDF 2.22
AR_Yaval 21 New 2021-09-03 PDF 1.20
DR_Malegav 21 New 2021-09-03 PDF 3.78
AR_Arandol 21 New 2021-09-03 PDF 1.32
AR_Bodwad 21 New 2021-09-03 PDF 1.63
AR_Muktainagar 21 New 2021-09-03 PDF 3.74
AR_Akkalkuwa 21 New 2021-09-03 PDF 0.71
AR_Satana 21 New 2021-09-03 PDF 3.22
AR_Bhadgaon 21 New 2021-09-03 PDF 3.16
AR_Pachola 21 New 2021-09-03 PDF 1.34
AR_Dindori 21 New 2021-09-03 PDF 4.25
DR_Jalgaon 21 New 2021-09-03 PDF 1.57
AR_Jamner 21 New 2021-09-03 PDF 1.15
AR_Shahada 21 New 2021-09-03 PDF 0.57
AR_Nandurbar 21 New 2021-09-03 PDF 0.59
AR_Bhusawal 21 New 2021-09-03 PDF 1.86
AR_Chopada 21 New 2021-09-03 PDF 1.67
AR_Shindkheda 21 New 2021-09-03 PDF 0.42
AR_Chalisgaon 21 New 2021-09-03 PDF 6.70
AR_Kalwan 21 New 2021-09-03 PDF 2.55
AR_Pachora 21 New 2021-09-03 PDF 1.97
DR_Nashik 21 New 2021-09-03 PDF 9.89
DJR_NASHIK 21 New 2021-09-02 PDF 10.90
AR_Shrirampur 21 New 2021-09-02 PDF 0.80
AR_Kopargaon 21 New 2021-09-02 PDF 1.81
AR_Newasa 21 New 2021-09-02 PDF 1.50
AR_Jamkhed 21 New 2021-09-02 PDF 0.14
AR_Shrigonda 21 New 2021-09-02 PDF 0.82
AR_Parner 21 New 2021-09-02 PDF 1.97
AR_Rahuri 21 New 2021-09-02 PDF 1.21
DDR_NANDURBAR 21 New 2021-09-02 PDF 1.29
DDR_JALGAON 21 New 2021-09-02 PDF 2.78
DDR_AHMEDNAGAR 21 New 2021-09-02 PDF 0.58
DR_Sangmner 21 New 2021-09-02 PDF 0.56
DDR_LATUR 21 New 2021-09-02 PDF 3.63
DDR_USMANABAD 21 New 2021-09-02 PDF 3.34
DDR_NASHIK 21 New 2021-09-02 PDF 7.74
AR_Rahata 21 New 2021-09-02 PDF 0.69
DDR_BEED 21 New 2021-09-02 PDF 4.83
AR_Shevgaon 21 New 2021-09-02 PDF 3.52
AR_Akole 21 New 2021-09-02 PDF 0.55
DDR_NANDED 21 New 2021-09-02 PDF 0.44
AR_Karjat 21 New 2021-09-02 PDF 0.53
AR_Pathardi 21 New 2021-09-02 PDF 2.33
DDR_DHULE 21 New 2021-09-02 PDF 0.52
DR_Ahmadnagar 21 New 2021-09-02 PDF 2.00
DJR AURANGABAD 21 New 2021-09-01 PDF 4.24
DJR_LATUR 21 New 2021-09-01 PDF 0.83
DDR HINGOLII 21 New 2021-09-01 PDF 1.83
DDR JALNAA 21 New 2021-09-01 PDF 1.97
DDR_AURANGABAD 21 New 2021-09-01 PDF 8.74
DDR Parbhanii 21 New 2021-09-01 PDF 2.52
वाहन निर्लेखनाबाबत जाहीर नोटीस New 2021-08-18 PDF 0.05
कलम 101 वसुली दाखला कार्यपध्दती New 2021-07-16 PDF 2.13
पतसंस्था कार्यासनाची दि.05/07/2021 रोजीची बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थांबाबतची सार्वजनिक सूचना New 2021-07-06 PDF 0.32
राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण_मनुष्यबळ_ईटेंडर New 2021-05-12 PDF 12.78
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2 New 2021-04-01 PDF 0.34
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2 New 2021-04-01 PDF 0.61
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्