Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

वैधानिक कार्यवाही व अवसायन कामकाज

कार्यासन प्रमुखाचे नाव श्री.सुनिल पवार 020-26129572
पदनाम अपर निबंधक, (पतसंस्था)  
कार्यासन अधिकाऱ्याचे नाव श्री. व्ही. व्ही. कोकारे 020-26122846/7 Ext no.- 220, 221, 265, 222, 223
पदनाम उपनिबंधक, सहकारी संस्था  

कार्यासनाबाबत

Information not Available !!!

कार्यासनाचे कामकाज

धोरणात्मक बाबी

. क्र.

कामकाज

1

सर्वप्रकारच्या सहकारी संस्थां विरुध्द कायदेशिर कार्यवाही बाबत सहकार आयुक्त कार्यालयस्तरावर माहितीचे संकलन करणे व समन्वय साधणे.

2

राज्यातील सहकारी संस्था प्राधिकृत अधिकारी  नेमणूक कामकाज (क. 77अ, क. 78) चौकशी अधिकारी कामकाज (क. 83, क. 88), अवसायन कामकाज (क. 102) व इतर कायदेशिर कार्यवाहीचे त्या त्या संबंधित कार्यासनांनी संकलित केलेल्या माहितीचे  संकलन करणे व समन्वय साधणे.

3

महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम 1961 व नियम 1960   अन्वये   वैधानिक चौकशी, अवसायन कामकाज, प्राधिकृत अधिकारी  यांचे कामकाज या संबंधी विभागवार प्रशिक्षण आयोजित करणे.   

4

महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम 1961 व नियम 1960   मधील   कायदेशिर कार्यवाहीबाबत अनुषंगीक कामकाज पहाणे.