Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

GDC And Board

शासकीय सहकार व लेखा पदविका मंडळ (परिक्षा व प्रशिक्षण)

शासन अधिसूचना दिनांक ३०/१०/२०१२

 

निकाल २०२० 

                                               जी.डी.सी.अँड ए. 2020       

अहमदनगर

अकोला

अमरावती

औरंगाबाद

चंद्रपूर

जळगांव

कोल्हापूर

लातूर

मुंबई

नागपूर

नाशिक

पुणे

सांगली

सातारा

सोलापूर

ठाणे

 

                                                        सी.एच.एम.2020

अहमदनगर

अकोला

अमरावती

औरंगाबाद

चंद्रपूर

जळगांव

कोल्हापूर

लातूर

मुंबई

नागपूर

नाशिक

पुणे

सांगली

सातारा

सोलापूर

ठाणे

 

                              फेरगुणमोजणी

 

फेरगुणमोजणीसाठी दि. 10/02/2022 ते 27/02/2022 या कालावधीत अर्ज करता येणार.फेरगुणमोजणीसाठी परिक्षार्थींनी आपले लॅागईन व पासवर्डचा वापर करुन https://gdca.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर अर्ज करावा, प्रत्येक विषयासाठी फी रु ७५/- अधिक बँक चार्जेस चलनाव्दारे भरावे.बँकेत चलन भरण्याचा कालावधी दि. 02/03/2022 असा आहे.

(1) जी.डी.सी.अँड ए व सी.एच.एम. परीक्षा, 2020 च्या फेरगुणमोजणी साठी ऑनलाईन अर्ज करणेची मुदत दि. 10/03/2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे तसेच बँकेमध्ये चलनाने भरणा करण्याची मुदत दि. 14/03/2022 पर्यंत करण्यात आलेली आहे.

 

(2) जी.डी.सी.अँड ए व सी.एच.एम. परीक्षा, 2020 च्या फेरगुणमोजणी साठी बँकेत चलनाने  

    शुल्क भरण्याची मुदत वाढविण्यात येऊन दि.17/03/2022पर्यंत करण्यात आलेली आहे.

 

जी.डी.सी. ॲन्ड ए व सी.एच. एम परीक्षा,फेरगुण मोजणी निकाल 2020 परिशिष्ट “अ”

 

 

परीक्षा 2022 ची  जाहिरात (अधिसूचना)

 

नविन माहिती / सूचना

 

दिनांक 27, 28 व 29 मे 2022 रोजी घेण्यात येणाऱ्या जी.डी.सी.अँड ए.व सी.एच.एम. परीक्षा 2022 चे हॉलतिकीट परिक्षार्थ्यांनी आपला युजर आय.डी. व पासवर्ड वापरून डाऊनलोड करून घ्यावेत.”

 

 

(1) जी.डी.सी.अँड ए व सी.एच.एम. परीक्षा, 2022 साठी https://gdca.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दि. 31/03/2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे तसेच बँकेमध्ये चलनाने भरणा करण्याची मुदत दि.04/04/2022 पर्यंत करण्यात आलेली आहे.

 

(2) जी.डी.सी.अँड ए परीक्षा, 2022 साठी https://gdca.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर

       ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दि. 06/04/2022 पर्यंत आणि बँकेमध्ये चलनाने भरणा

       करण्याची मुदत दि.08/04/2022 पर्यंत करण्यात आलेली आहे.

 

 

सेंटर नाव व पत्ता

 

अभ्यासक्रम

 

मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका

 

अ.क्र.

जीडीसीए परीक्षेचे वर्ष

प्रश्नपत्रिका

२०२०

प्रश्नपत्रिका I

प्रश्नपत्रिका II

प्रश्नपत्रिका III

प्रश्नपत्रिका IV

प्रश्नपत्रिका V

प्रश्नपत्रिका VI

२०१९

प्रश्नपत्रिका I

प्रश्नपत्रिका II

प्रश्नपत्रिका III

प्रश्नपत्रिका IV

प्रश्नपत्रिका V

प्रश्नपत्रिका VI

२०१८

प्रश्नपत्रिका I

प्रश्नपत्रिका II

प्रश्नपत्रिका III

प्रश्नपत्रिका IV

प्रश्नपत्रिका V

प्रश्नपत्रिका VI

२०१७

सर्व प्रश्नपत्रिका