Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

GDC And Board

शासकीय सहकार व लेखा पदविका मंडळ (परिक्षा व प्रशिक्षण)

शासन अधिसूचना दिनांक ३०/१०/२०१२

 

अधिसूचना जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2024 

 

1.  “जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2024 दिनांक 24, 25 व 26 मे, 2024 रोजी घेण्यात येणार असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी दि. 05/01/2024 ते दि. 25/02/2024 आणि बँकेत चलन भरणेचा कालावधी 05/01/2024 ते 29/02/2024 असा आहे.”

 

जी.डी.सी.अँड ए व सी.एच.एम. परीक्षा, 2024 साठी ज्या परीक्षार्थींनी दिनांक 25/02/2024 पर्यंत चलन डाऊनलोड केले आहे, त्यांनी बँकेमध्ये चलनाने फी भरणा करण्याची मुदत दिनांक 15/03/2024 पर्यंत करण्यात आलेली आहे.

 

 

2. अर्ज बाद होण्याची महत्वाची कारणे-

    (अ) विवाहित महिलांच्या बाबतीत नावात बदल झाल्याचा पुरावा जोडलेला नसल्याने

    (ब) कॉमर्स पदवी धारकांना कोणत्याही विषयाची सुट मिळत नसतांनाही सुट मिळणेबाबत मागणी केल्याने

 

बातमी

दिनांक 24, 25 व 26 मे 2024 रोजी घेण्यात येणाऱ्या जी.डी.सी.अँड ए.व सी.एच.एम.
परीक्षा 2024 चे हॉलतिकीट परिक्षार्थ्यांनी आपला युजर आय.डी. व पासवर्ड वापरून
डाऊनलोड करून घ्यावेत.

 

 

निकाल २०२३

जी.डी.सी.ॲन्ड ए व सी.एच.एम. परिक्षा -2022 च्या फेरगुण मोजणीचा निकाल दिनांक 18/1/2023

जी.डी.सी ॲन्ड ए व सी.एच.एम. परीक्षा 2023 च्या फेरगुण मोजणी निकाल दिनांक १४/२/२०२४

 

             जी.डी.सी.अँड ए. 2023       

अहमदनगर

अकोला

अमरावती

छ.संभाजीनगर

चंद्रपूर

जळगाव

कोल्हापूर

लातूर

मुंबई

नागपूर

नाशिक

पुणे

सांगली

सातारा

सोलापूर

ठाणे

 

 

           सी.एच.एम.2023

अहमदनगर

अकोला

अमरावती

छ.संभाजीनगर

चंद्रपूर

जळगाव

कोल्हापूर

लातूर

मुंबई

नागपूर

नाशिक

पुणे

सांगली

सातारा

सोलापूर

ठाणे

                                                                                        

सेंटर नाव व पत्ता

 

अभ्यासक्रम

 

मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका

 

अ.क्र.

जीडीसीए परीक्षेचे वर्ष

प्रश्नपत्रिका

२०२४

प्रश्नपत्रिका I

प्रश्नपत्रिका II प्रश्नपत्रिका III प्रश्नपत्रिका IV प्रश्नपत्रिका V प्रश्नपत्रिका VI
२०२३ प्रश्नपत्रिका I प्रश्नपत्रिका II प्रश्नपत्रिका III प्रश्नपत्रिका IV प्रश्नपत्रिका V प्रश्नपत्रिका  VI
२०२२ प्रश्नपत्रिका I प्रश्नपत्रिका II प्रश्नपत्रिका III प्रश्नपत्रिका IV प्रश्नपत्रिका V प्रश्नपत्रिका VI

२०२०

प्रश्नपत्रिका I

प्रश्नपत्रिका II

प्रश्नपत्रिका III

प्रश्नपत्रिका IV

प्रश्नपत्रिका V

प्रश्नपत्रिका VI

२०१९

प्रश्नपत्रिका I

प्रश्नपत्रिका II

प्रश्नपत्रिका III

प्रश्नपत्रिका IV

प्रश्नपत्रिका V

प्रश्नपत्रिका VI

२०१८

प्रश्नपत्रिका I

प्रश्नपत्रिका II

प्रश्नपत्रिका III

प्रश्नपत्रिका IV

प्रश्नपत्रिका V

प्रश्नपत्रिका VI

२०१७

सर्व प्रश्नपत्रिका

 

अभ्यासक्रम

कनिष्ठ श्रेणी कर्मचारी खाते परीक्षा अभ्यासक्रम

अ.क्र.

खाते परीक्षेचे वर्ष

प्रश्नपत्रिका

२०२३ प्रश्नपत्रिका I प्रश्नपत्रिका II प्रश्नपत्रिका III प्रश्नपत्रिका IV
२०२२ प्रश्नपत्रिका I प्रश्नपत्रिका II प्रश्नपत्रिका III प्रश्नपत्रिका IV

२०२१

प्रश्नपत्रिका I

प्रश्नपत्रिका II

प्रश्नपत्रिका III

प्रश्नपत्रिका IV

२०२०

प्रश्नपत्रिका I

प्रश्नपत्रिका II

प्रश्नपत्रिका III

प्रश्नपत्रिका IV