Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

गुगल शीट्स लिंक्स

सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालय,

नविन मध्यवर्ती इमारत, दुसरा मजला, पुणे - 411001

दुरध्वनी क्र. 020 - 26122846/47, फॅक्स क्र. 020 – 26123082

www.sahakarayukta.maharashtra.gov.in

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

माहिती संकलनासाठी विवरणपत्रे

 

समुपदेशन बदली धोरणाप्रमाणे बदलीपात्र व रिक्त पदांची यादी प्रसिध्द करण्याबाबत

(सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था गट-ब व विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था वर्ग-2)

तातडीचे व कालमर्यादा - दि. ०६-०५-२०१८ पूर्वी मुदतीत सादर करण्याची माहिती

अ. क्र.  तपशील
1 Covering Letter (विषय - समुपदेशनाद्वारे सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था वर्ग-२ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत , जा. क्र. सआ १० / आस्था / कक्ष २ / समु. बदल्या / १८, दि. ०३ - ०५ - २०१८)
2 प्रशासन विभाग - सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था गट-ब या संवर्गातील सन २०१८ मधील नियतकालिक बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी ("अवघड क्षेत्र" आणि "बिगर अवघड क्षेत्र")
3 प्रशासन विभाग - (१) सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था गट-ब या संवर्गातील रिक्त पदांची यादी दि. ३१-०५-२०१८ अखेर, आणि, (२) सन २०१८ दिनदर्शिका (Calendar Year) वर्षातील मे महिन्याखेरपर्यंत सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणारी संभाव्य पदे 
4

लेखापरिक्षण विभाग - (१) विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था वर्ग-२ या संवर्गातील रिक्त पदांची यादी दि. ३१ - ०५ - २०१८ अखेर, आणि, (२) बदलीपात्र अधिकारी तपशील ("अवघड क्षेत्र" आणि "बिगर अवघड क्षेत्र")

5 प्रशासन व लेखापरिक्षण विभागातील वर्ग-2 संवर्गातील प्रत्यक्ष रिक्त व संभाव्य रिक्त पदांची यादी तसेच बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांची यादी दि.03/05/2018 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर यादीतील दुरस्ती/ बदलाबाबत सुचना Page 1
6 सदर यादीतील दुरस्ती/ बदलाबाबत सुचना Page 2

 

 

 

PA Section (Head Office)

Court Cases (येथे CLICK करावे)

PA Notes (येथे CLICK करावे)

 

Audit Wing

लेखापरिक्षण कार्यासन (येथे CLICK करावे)

 

आस्थापना कार्यासन

अ. क्र.

विवरणपत्रे

 विषय

विषय क्र.29 

विभागीय चौकशी प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा (संवर्ग - गट 'क' व गट 'ड') (प्रशासन / लेखापरीक्षण कक्ष)
विषय क्र. 30 (अ)  सेवापुस्तक अद्यावत करणेबाबत आढावा (संवर्ग - गट 'क' व गट 'ड') [प्रशासन / लेखापरीक्षण]
विषय 30 (ब) (1)  सेवानिवृत्ती प्रकरणांचा आढावा माहे मार्च 2017 अखेर - सेवानिवृत्ती प्रकरणे  (संवर्ग - गट 'क' व गट 'ड') [प्रशासन / लेखापरीक्षण]
विषय क्र. 30 (ब) (2) दि.01/04/2017 ते दि.30/09/2017 या कालावधीतील सेवानिवृत्ती प्रकरणांचा आढावा (संवर्ग - गट 'क' व गट 'ड') [ प्रशासन / लेखापरीक्षण ]
विषय क्र. 30 (ब) (3) दि.01/10/2017 ते दि.31/03/2018 या कालावधीतील सेवानिवृत्ती प्रकरणांचा आढावा (संवर्ग - गट 'क' व गट 'ड') [ प्रशासन / लेखापरीक्षण ]

 

 

GDCA

KRA (10) - अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षण (येथे CLICK करावे)

 

दक्षता कार्यासन

विषय 38  - दक्षता कक्षाकडील प्रलंबित प्रकरणांबाबतचा आढावा (येथे CLICK करावे)

 

नागरी सहकारी बँक कार्यासन

अवसायनातील ना. बँकांच्या स्थावर मालमत्ता विक्रीबाबत / Realization of Properties of UCBs in Liquidation

विषय क्र. 45  - उणे नक्त मूल्य असलेल्या नागरी सहकारी बँकांचा आढावा विवरणपत्र

नागरी सहकारी बँकांसाठी एक रकमी कर्ज परतफेड योजना अंतर्गत वसुलीबाबत माहिती

नागरी सहकारी बँकांचे चाचणी लेखापरीक्षण कामकाजाचा आढावा 

6 वर्षावरील अवसायनातील नागरी सहकारी बँकांचा आढावा

अवसायनातील नागरी सह. बँका (१० वर्षे व त्यावरील) – कृती आराखडा /  Urban Cooperative Banks in Liquidation (10 years and above) - Action Plan Regarding

 

कृषि-पत कार्यासन

डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना - सर्वसाधारण (२४२५ १००९) दि. ३१-०३-२०१८ अखेर खर्च व उपयोगिता प्रमाणपत्र सन २०१४-१५ ते २०१७-१८   (येथे CLICK करावे)

सहकारी कर्ज वसूली माहिती (येथे CLICK करावे)

Crop Loan (पीककर्ज) माहिती (येथे CLICK करावे)

खरीप २०१७-१८ हंगामामध्ये बँकांनी नवीन सभासदांना / शेतकऱ्यांना केलेले पीककर्ज वाटप (रुपये लाख) (प्रत्येक सोमवारी)

विषय १५ – जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या संचालक मंडळ सभांना जिल्हा उपनिबंधक यांच्या उपस्थितीबाबत आढावा

Subject No. 2 - KRA 2017-18 March 2018 - पीक कर्ज वाटप

 

विविध कार्यकारी सह. संस्था , अटल महापणन विकास अभियान २०१७-२०१८ , सावकारी कार्यासन

सावकारी संदर्भात विवरणपत्रे क्र. १ ते क्र. ७ सादर करणे (येथे CLICK करावे)

उपसा जल सिंचन सहकारी संस्थांची माहिती

विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांची माहिती

अटल महापणन विकास अभियान - MIS Database (In English)

KRA - विविध कार्यकारी सह. संस्था व अटल महापणन विकास अभियान 

अटल महापणन विकास अभियान - परिशिष्ट १ ते २०

 

 

सह. पतसंस्था कार्यासन

 

विषय - 41 - जनहित याचिका क्र. ६० / २०११ निर्देशानुसार क. ८८ अन्वये पतसंस्थांवर कारवाई (येथे CLICK करावे)

विषय - 42 - जनहित याचिका क्र. 65 / 2013 संदर्भात ४६९ पतसंस्थांवर कारवाई आवश्यक माहिती (येथे CLICK करावे)

विषय - 43 - क वर्गातील पतसंस्थांचा आढावा (येथे CLICK करावे)

विषय - 44 - ड वर्गातील पतसंस्थांचा आढावा (येथे CLICK करावे)

सहकारी पत संस्था (UCS), ग्रा. बि. शे. पत संस्था व नोकरदार पत संस्था (ECS) माहिती (येथे CLICK करावे)

 

 

सर्वसाधारण कार्यास

वनमहोत्सव 2018 (क्षेत्र उपलब्धता, वृक्षारोपण संख्या) विवरणपत्रे (तालुकानिहाय माहिती)

Zero Pendency & Daily Disposal (ZPDD)

89-अ कृती आराखडा सादर तपशिल 2017-18 

Liquidation Fund (अवसायन निधी) Link 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ - निर्गतीबाबत कार्यालयनिहाय तपशील

RTS PRAPATRA A - LINK

 

 

वैधानिक कार्यास

            विषय : अवसायनातील सहकारी संस्थांचे कामकाज आढावा प्रपत्र अ व ब 

विषय ३२ (ब) -कलम 101, कलम 105 अन्वये हुकुमनामा व नियम 107 अन्वये वसुली अधिकारी यांचे कार्यवाही विरूध्द पुनरिक्षण अर्ज निर्गतीचा आढावा

विषय क्र. ७ - महाराष्ट्र सह. संस्था अधि. १९६० चे क. ८३ अन्वये कार्यवाही आढावा

विषय क्र. ८ - महाराष्ट्र सह. संस्था अधि. १९६० चे क. ८८ अन्वये कार्यवाही आढावा

विषय क्र. १३ - प्रशासकांच्या नेमणूका- क. ७७-अ, क. ७८, क. ११०-अ

के आर ए  ४ - महाराष्ट्र सह. संस्था अधि. १९६० चे क. ८३ अन्वये सुरू असलेली चौकशी पूर्ण करणे

के आर ए  ५ - महाराष्ट्र सह. संस्था अधि.१९६० चे क. ८८ अन्वये सुरू असलेली चौकशी पूर्ण करणे

के आर ए  ९ - महाराष्ट्र सह. संस्था अधि. १९६० अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या अपीलाबाबत (Disposal of Appeals)

विषय १४ (अ) - विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडील अपील व पुनरिक्षण अर्ज निर्गतीचा आढावा

विषय २६ (ब) - वसूली अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा (प्रलंबित दाखल्यांचा कालावधी)

विषय २६ (अ) - वसूली अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा

विषय २५ - महाराष्ट्र सह. संस्था अधि. १९६० चे क. १०१ - प्रलंबित दाखल्यांचा आढावा

विषय क्र. २४ (अ) - कलम ९८ अन्वये प्रमाणपत्र देण्याबाबत आढावा

विषय क्र. २४ (ब) - कलम ९८ अन्वये अपचारी व्यक्तींकडून वसूलीबाबतचा आढावा

KRA-12महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम101 व 154 ब (29 )अन्वये वसुली करणे दाखल्याचा आढावा घेणे

 

 

 

 

कायदा कार्यासन (Law)

सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी,  कर्मचारी व सभासदांचे प्रशिक्षण (क. २४)

 

 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था कार्यासन

KRA 4 - Deemed Conveyance of Coop. Housing Societies

अ. क्र.

विवरणपत्रे

विषय

Statement 1 

कलम 22 व 23  खालील दाखल प्रकरणे

Statement 2 

कलम 35  खालील प्रकरणे

Statement 3 

नाहरकत पत्र मिळण्यासाठी दाखल झालेली प्रकरणे 

Statement 4 

सदनिका हस्तांतरणाबाबत प्राप्त तक्रारीसंबंधीत कार्यवाही

Statement 5

कलम 9 खाली दाखल नोंदणी  प्रकरणे

Statement 6

कलम 13 खाली दाखल पोटनियम दुरुस्तीचे  प्रकरणे

Statement 7

कलम 17/18 खाली दाखल विभाजन/ समायोजनाची  प्रकरणे

Statement 8 

कलम 101 खाली दाखल वसुली दाखल्या संबंधीत  प्रकरणे

Statement 9 

कलम 77(अ) व 78 खालील प्रकरणे

१० Statement 10 

कलम 83 खालील चौकशी प्रकरणे

११ Statement 11  कलम 88 खालील चौकशी प्रकरणे
१२ Statement 12  मानीव अभिहस्तांतरण प्रकरणे
१३ Statement 13  विकासक असहकार्य या सदराखाली प्राप्त नोंदणी प्रकरणांबाबत
१४ Statement 14A  फेर लेखापरिक्षण 
१५ Statement 14B  चाचणी लेखापरिक्षण 
१६ Statement 15A  सी एम  पोर्टल
१७ Statement 15B  पी एम  पोर्टल
१८ Statement 15C मा. लोकआयुक्त कार्यालयाकडील प्रकरणे
१९ Statement 16  मा. उच्चन्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांचा आढावा
२० Statement 17  पुर्नविकासासंबंधीत प्रकरणावरील कार्यवाही बाबत
२१ Statement 18 कलम ७९ अन्वये पारीत आदेशाची अंमलबजावणी
२२ Statement 19 कलम ८० अन्वये पारीत आदेशाची अंमलबजावणी
२३ Statement 20 कलम २२/२३ अन्वये पारीत आदेशाची अंमलबजावणी

 

मजूर सहकारी संस्था कार्यासन, निवडणूक कार्यासन

 

विषय 51 A :- मजूर सहकारी संस्थामधील मजूर सभासदांची पडताळणी (येथे CLICK करावे)

विषय 51 B :- मजूर सहकारी संस्थाना पात्रता प्रमाणपत्र देणे  (येथे CLICK करावे)

विषय 52 A  :- निवडणूक प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर कार्यवाहीबाबत.  (येथे CLICK करावे)

विषय -52 B :- निवडणूक खर्चाची माहिती निवडणूक प्राधिकरणाकडे सादर करणेबाबत (येथे CLICK करावे)

विषय -52 C :- निवडणूकीस पात्र असलेल्या संस्थांचे निवडणूकी बाबत (येथे CLICK करावे)

 

अंदाज व नियोजन कार्यासन

विषय क्र. ३४  शासकीय येणे वसूली 

 

 

सांख्यिकी कार्यासन 

मुख्यालयास सादर केलेल्या Appendix A Status माहिती (येथे CLICK करावे)