Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

वैधानिक आदेश (MCS Act 1960)

म. स. सं. अधिनियम १९६० - क. ८३ अन्वये वैधानिक आदेश

अ. क्र. जिल्हा तालुका वर्ष संस्थेचे नांव

क. ८३ अन्वये 

चौकशी आदेश 

क्र. व दिनांक

चौकशी 

आदेश

PDF

चौकशी पूर्ण झाल्याचा दिनांक 

चौकशी 

निष्कर्ष 

PDF

क. १५२ अथवा 

क. १५४ अन्वये 

अपील / पुनर्रिक्षण अर्जाचा 

दिनांक 

क. १५२ /

क. १५४ अन्वये 

अंतरिम 

आदेश 

PDF

क. १५२ /

क. १५४ अन्वये 

अंतिम 

आदेश दिनांक

क. १५२ /

क. १५४ अन्वये 

अंतिम 

आदेश 

PDF
1. मुंबई ४ पी वॉर्ड  2018 पिकॅडली II सह गृहनि संस्था म. रॉयल पाम, गोरेगाव पू, मुंबई 400065 क्र. 1462,  दि. 10-04-2018 LINK            
2. मुंबई ४ पी वॉर्ड  2018 दि मालाड विजल  सह गृहनि संस्था म. मालाड (प.) मुंबई 400 064 क्र.978, दि.3/03/2018 Link            
3. वर्धा कारंजा 2018 प्रियदर्शनी ना.स.पत.सं. आष्टी  क्र.  54/18 दि.16/4/2018 Link            
4 वर्धा वर्धा 2018 श्रमिक नागरी पत म. वर्धा, जि. वर्धा क्र.  647 दि.29/07/2017 LInk            
5 नंदुरबार नंदुरबार 2016 फैज नागरी सहकारी पत.संस्था मर्या. ता.जि. नंदुरबार जा.क्र. आस्था / फैज नापस/ क-83/ चौ/2169/ सन 2016, दि.30/12/2016 Link            
6 औरंगाबाद वैजापूर 2018 धन्वंतरी महिला नागरी सह. पत. सं. मर्या. वैजापूर जा.क्र. सनिवै / प्रशा -2/ कलम 83(1) आदेश /289 /2018, दि.27/03/2018 Link            
7 उस्मानाबाद -- 2011 उस्मानाबाद जिल्हा मध्य. सह. बँक लि. उस्मानाबाद जा.क्र. प्रशासन /उ.बादजिमसबँक /क.83 /चौ /2641/2011, दि.22/11/2011 Link            
8 नांदेड -- 2007 नांदेड जिल्हा मध्य. सह. बँक लि. नांदेड जा.क्र. प्रशासन /नांदेड जिमसबँक /क.83 /चौ./07, दि.18/12/2007 Link            
9 मुंबई 2 एस वॉर्ड 2018 द कांजूर कल्पतरू को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि. सी टी स.नं.1030,कांजूर मार्ग (पूर्व ) मुंबई 42 जा.क्र. मुंबई / स.नि. एस-वि /बी-4/ 157 /सन 18, दि.21/01/2018 Link            
10 मुंबई 2 एस वॉर्ड 2017 शिवम को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि. भांडुप (प.) मुंबई -  78 जा.क्र. मुंबई /सनि /एस-वि /बी-4/ 2383/सन 2017, दि.21/08/2017 Link            
11 बीड -- 2007 बीड जिल्हा मध्य. सह. बँक मर्या. बीड जा.क्र. प्रशासन/ बिजिमस बँक / क.83/ चौकशी /2757/05 दि.4/12/2007 Link            
12 बीड -- 2009 बीड जिल्हा मध्य. सह. बँक लि. बीड जा.क्र. प्रशासन/बीड जि.म.स. बँक /क.83/2469/09, दि.20/08/2009 Link            
13 रत्नागिरी खेड 2017 लोटे परशुराम इन्व्हार्यमेंट प्रोटेक्शन को-ऑप. सोसा. लि. लोटे ता. खेड जि. रत्नागिरी जा.क्र.जिउनिर / लेप /लोटेपरशुएन्व्हाप्रोकोऑसो /का.क.83/ आदेश /2017, दि.11/07/2017 Link            
14 मुंबई -2 एल वॉर्ड 2018 सोलॅरिस नं.1 प्रिमायसेस को-ऑप. सोसा. लि. साकीविहार रोड, अंधेरी (पूर्व ) मुंबई 72 जा.क्र. उपनि /एल विभाग /कलम 83/ सोलॅरिस नं.1 प्रिमा/151/सन 2018, दि.25/01/2018 Link            
15 नंदुरबार नवापूर 2017 सखी महिला नागरी सह. पतसंस्था मर्या. नवापूर ता. नवापूर जि. नंदुरबार जा.क्र. सखी महिला / पतसंस्था / कलम 83/ चौ.अधि/ प्राधि/1601/सन 2017, दि.11/09/2017 Link            
16 नाशिक येवला 2018 येवला मर्चंटको-ऑप. बँक लि. ता.येवला जि.नाशिक जा.क्र. बॅक /येवला  मर्चंट बँक /क.83/ आदेश/4928/ सन 2017, दि.20/09/2017 Link            
17 ठाणे कल्याण 2015 ओम गजानन पूजा को-ऑप. हौसिंग सोसायटी मर्या.ठाकूरवाडी, काळूनगर, डोंबिवली (प.) जा.कल्याण, जि.ठाणे जा.क्र. उपनि/ डोंबिवली /बी-3/ का. क.83/ 874/2015, दि.28/07/2015 Link            
18 सटाणा नाशिक 2017 दि सटाणा मर्चंट को-ऑप. बँक लि. सटाणा   ता. सटाणा जि.नाशिक जा.क्र. बँक/ दि सटाणा म. बँक /क.83 /आदेश /1705/ सन 2017, दि.3/04/2017 Link            
19 खानापूर सांगली 2018 दि विटा मर्चंटस को-ऑप.बँक लि.विटा ता.खानापूर, जि.सांगली जा.क्र. ना.बँका/ 1-सआ/विटा मर्चंट बँक /कलम 83/ आ/440/ सन 2018, दि.7/03/2018 Link            

 

 

म. स. सं. अधिनियम १९६० - क. ८८ अन्वये वैधानिक आदेश

 

अ. क्र. जिल्हा तालुका वर्ष संस्थेचे नांव

क. ८८ अन्वये 

चौकशी आदेश 

क्र. व दिनांक

चौकशी 

आदेश

PDF

चौकशी पूर्ण झाल्याचा दिनांक 

चौकशी 

निष्कर्ष 

PDF

क. १५२ अथवा 

क. १५४ अन्वये 

अपील / पुनर्रिक्षण अर्जाचा 

दिनांक 

क. १५२ /

क. १५४ अन्वये 

अंतरिम 

आदेश 

PDF

क. १५२ /

क. १५४ अन्वये 

अंतिम 

आदेश दिनांक

क. १५२ /

क. १५४ अन्वये 

अंतिम 

आदेश 

PDF
1 भंडारा भंडारा 2017 भंडारा अर्बन  को-ऑप बँक लि.भंडारा,नागपूर जा.क्र.नियमन/भंडारा अर्बन बँक/कलम88/चौकशी/3489/2017 दि.16/9/2017 Link            
2 नागपूर  -- 2017 नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक नागपूर जा.क्र.नियमन/ना.जिमस/क.88/चौकशी/1557/2017 दि.4/5/2017 Link            
3 मुंबई-2 बोरीवली (प 2017 लोटस को-ऑप हौ.सो.लि. अंसह विहार बोरीवली (प) मुंबई-92 जा.क्र./आर-नॉर्थवि लोटस/क.88/चौकशी/660/2017 दि.16/5/2017 Link            
4 रत्नागिरी संगमेश्वर 2018 ओंकार ग्रामिण,बिगर शेती,  सहकारी पतसंस्था मर्या. देवरुख, ता. संगमेश्वर जि.रत्नागिरी

जा.क्र.सनिस.वि.1/ओंकार ग्राविशपत/क88 आदेश/2018

दिनांक : 03/03/201
Link            
5 नंदुरबार   2017 सहयोगी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित नवापूर जि.नंदुरबार

जा.क्र./सहयोगी ना.पत/थकित कर्ज/ क88/चौ. आदेश/ 17  दिनांक: 10/07/2017

Link            
6 पालघर वसई 2017 संत जोजेफ को-ऑप,क्रेडिट सोसायटी लि.कृपा अपार्टमेंन्ट तारभाट,सागरशेत रोड, पोस्ट पापडी,ता.वसई, जि.पालघर          

जा.क्र.विसनि/कोकण / वि.7/ का.क.88/संतजोजेफक्रे.सो./ 08/  2017दिनंक : 12/12/2017

Link            
7 नाशिक निफड 2017 एच.ए.एल. (नावि) एम्प्लॉईज को-ऑप क्रेडिट सोसा.लि.ओझर ता.निफड, जि.नाशिक जा.क्र.वि-4 एच ए एल क्रेसो/ का.क.88/आदेश/ 858/ 2017 दिनंक : 9/02/2017 Link            
8 गोंदिया तिरोड 2018 स्व.कमलाबाई ग्रामिण बिगरशेती, सहकारी पतसंस्था, मर्यादित. बोरा,र.नं. 813, ता.जि.तिरोड,जि. गोंदिया

जा.क्र. सनिति/ नियमन/कलम 88-1/ आदेश /692/2018दिनांक :27/03/2018

Link            
9 गोंदिया   2018 गोंदिया जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था,मर्यादित. गोंदिया र.नं.01 जि.गोंदिया 

जा.क्र.जिउनि/वि-1/नियमन/क.88/आदेश/2584/2017दिनांक:7/4/2018

Link            
10 ठाणे भिवंडी 2016 जयहिंद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.युसुफ रमझान हौ,4,निजरमापूरा, आग्रारोड,भिवंडी,ता.भिवंडी, जि.ठाणे जा.क्र.सनिभि/बी-2/कलम 88/जयहिंद पत/2037/ 2016 दिनांक: 19/12/2016 Link            
11 ठाणे भिवंडी 2017 स्वप्नपूर्ति ग्रामिण बिगरशेती, सहकारी पतसंस्था मर्या. तारामती अपार्टमेंन्ट, मु.पो. पडघा,,ता.भिवंडी,जि.ठाणे जा.क्र.उपनि/भिवंडी/बी-2/ कलम 88/ स्वप्नपूर्ति ग्रा.बि.शे.पत/1008/ 2017 दिनांक: 31/10/2017 Link            
12 ठाणे भिवंडी 2018 ओमकार ग्रामिण बिगरशेती, सहकारी पतसंस्था, मर्या.अंबाडी नाका ता. भिवंडी, जि.ठाणे जा.क्र.सनिभि/ बी-1/ क. 88/ ओमकार ग्रा.बि.शे. पत/ 1462/ 2017 दिनांक: 9/02/2018 Link            
13 ठाणे ठाणे 2017 डेव्हिड पॅलेस को-ऑप हौ.सोसा.लि. सागर कॉम्प्लेक्स सागर पॅलेसच्या मागे मिरारोड (पूर्व) जा.क्र.उपनि/ठाणे ता./ बी-5/ डेव्हिड पॅलेस को-ऑप हौ./ कलम 88/ 1622/ 2017 दिनांक: 26/07/2017 Link            
14 ठाणे अंबरनाथ 2017 अंबरनाथ सहकारी सामुदायिक शेतकरी सोसा. लि.शिवमंदिर रोड,गोविंद तीर्थ पुलाजवळ, अंबरनाथ (पू) ता. अंबरनाथ,जि.ठाणे. जा.क्र.सनि/अंबरनाथ/बी-2/ अंबरनाथ सामुशेतक / क.88/3081/2017 दिनांक: 10/11/2017 Link            
15 ठाणे ठाणे 2017 चंद्रेश ॲकॉर्ड बि.नं.9,10,11,12,13 को-ऑप हौ.सोसा,लि.चंद्रेश ॲकॉर्ड सिल्वर पार्कच्या समोर,मिरा भाईंदर रोड, मिरारोड (पूर्व) ता.जि.ठाणे जा.क्र.उपनि/ठाणे ता./बी-5/चंद्रेश ॲकॉर्ड बि.नं. 9ते13/ क88/ 1877/ 2017  दि :7/9/2017 Link            
16 ठाणे ठाणे 2018 इंद्रलोक को-ऑप,हौ,सोसा,लि.शांती पार्क, मिरारोड (पूर्व) ता.जि.ठाणे जा.क्र.उपनि/ठाणे ता./बी-5/इंद्रलोक हौ/ क.88/ 4730/2018 दिनांक: 19/3/2018 Link            
17 ठाणे भिवंडी 2017 जयहिंद नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.युसुफ रमझान हौ, 4,निजरमापूरा, आग्रारोड, भिवंडी,ता.भिवंडी, जि.ठाणे जा.क्र.सनिभि/बी-2/कलम 88/जयहिंद पत/5936/ 2017 दिनांक: 31/3/2017 Link            
18 ठाणे ठाणे 2017 किंग पॅलेस को-ऑप,हौ.सोसा.लि. मिरारोड (पूर्व) ता.जि.ठाणे. जा.क्र.उपनि/ठाणे ता./बी-1/किंग पॅलेस हौ/क.88/अंशत:बदल/4091/2017 दिनांक:19/1/2017 Link            
19 ठाणे ठाणे 2017 क्वीन्स होरिझोन को-ऑप,हौ.सोसा.लि. बी-9, क्वीन्स पार्क, मिरा भाईंदर रोड भाईंदर(पूर्व) ता.जि.ठाणे जा.क्र.उपनि/ठाणे ता./ बी-1/क्वीन्स होरिझोन   हौ/ क.88/ अंशत: बदल /4092/ 17 दिनांक:19/1/2017 Link            
20 ठाणे ठाणे 2016 रोझ गार्डन को-ऑप,हौ.सोसा.लि. पांडुरंगवाडी सिध्दी विनायक नगर, मिरा रोड (पूर्व) ता.जि.ठाणे. जा.क्र.उपनि/ठाणे ता./ बी-3/ रोझ गार्डन   हौ/ क.88/ अंशत: बदल /3506/ 16 दिनांक:18/1/2016 Link            
21 ठाणे अंबरनाथ 2017 दि.सुर्योदय अर्बन को- ऑप,हौ.सोसा.लि.प्लॉट नं.360 कमलाकिंत,साई विभाग,अंबरनाथ(पूर्व),ता. अंबरनाथ.जि.ठाणे. जा.क्र.सनि/ अंबरनाथ /बी-2/ सुर्योदय/ क्रे. सोसा/679/2017 दिनांक:13/6/2017 Link            
22 ठाणे कल्याण 2017 विठोबा कृपा को- ऑप,हौ. सोसा.लि.(या नावाने वाचावे) म्हसोबा मैदान चिकणघर कल्याण (पश्चिम), ता.कल्याण.जि.ठाणे. जा.क्र.उपनि/कल्याण/बी-4/ का.क.88(2) /विठोबा कृपा हौ.     /17/23 दिनांक : 17/4/2017 Link            
23 ठाणे ठाणे 2018 शताब्दी महिला सहकारी बँक लि.ठाणे शॉप क्र.3/ 4,लक्ष्मी पॅलेस गोडबोले हॉस्पिटल समोर,नौपाडा, ठाणे(प.) ता.जि.ठाणे जा.क्र.जिउनि/ठाणे/बी-6/क.88/आदेश/शताब्दी म.सह.बँक/1835/2018 दिनांक:19.4.2018 Link            
24 नाशिक   2017 शुभम को-ऑप.हौ.सोसा.लि.प्‍लॉट नं,243 महात्मानगर, त्र्यंबकरोड,नाशिक.  जा.क्र.वि-1/शुभम को-ऑप.हौसो/ क. 88 / आदेश/4487/2017 दिनांक:22/12/2017 Link            
25 रत्नागिरी खेड 2017 तालुका खेड औद्योगिक बहुउद्देशियग्रामिण सहकारी संस्था,मर्यादित. खेडता.जि.रत्नागिरी.

जा.क्र. नाही, दिनांक:10/7/2017

Link            
26 रायगड मुरूड 2017 चांद्रसेनियकायस्थप्रभु को-ऑप क्रे.सोसा. लि.मुरुड, ता.मुरुड,जि.रायगड जा.क्र.जिउनि/कात-6/चासकाप्रभु को-ऑप.क्रे.सो./क.88/2017 दिनांक:7/6/2017 Link            
27 रायगड मुरूड 2018 मुरूड तालुका सहकारी सुपारी खरेदी व विक्री संघ लि.मुरुडता.मुरूड, जि.रायगड जा.क्र.सनिमु/वि-1/ 9/क.88/ सुपारी संघ/2018 दिनांक:02/04/2018 Link            
28 रायगड पेण 2016 रायगड जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यासेवक सहकारी पतसंस्थामर्या. म्हाडा कॉलनीअंतोरा फाटा प्लॉट नं.सी-14, पेण,  जा.क्र.जिउनि/कात-6/राजिभाविद्यापत सं/क.88/1613/2016 दिनांक: 1/08/2016 Link            
29 रायगड पेण 2011 दि.पेणअर्बनको-ऑप,बँकलि.पेणजि.रायगङ

जा.क्र.ना.बँक/डी-4 पेणअर्बन बँक / 777/ का.क.88/ 2011    दिनांक:29/3/2011

Link            
30 मुंबई   2016 दि.आर.एस.को-ऑप.बँक.लि.मुंबई

जा.क्र.ना.बँका/डी-4/ दि. आर.एस.बँक/प्रा.चौ.अधि/क. 88/1910/2016 दि:31/8/2016

Link            
31 नाशिक कळवण 2017 कै.भिलादाजी पवार ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थाता. कळवणजि. नाशिक. जा.क्र. वि-4/पतसंस्था/क.88(1)/ कै.भिदाप/2017 दिनांक:24/03/2017 Link            
32 वर्धा सेलू 2017 आदिवासी जंगल कामगार सह.सं.म. केळझर,ता.सेलू, जि.वर्धा. जा.क्र.सनिसे/नियमन/क.88/जं.का.स.सं.म.के/162/2017 दिनांक:16/3/2017 Link            
33 नाशिक सिन्नर 2017 गुळवंच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. गुळवंचता.सिन्नर, जि.नाशिक जा.क्र.वि-3/गुळवंच विकास/क.88/2017 दिनांक:27/11/2017 Link            
34 नाशिक सिन्नर 2017 शहा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. शहा ता.सिन्नर,जि.नाशिक जा.क्र.वि-3/शहा विकास विकास/1566/क.88/2017 दिनांक:27/11/2017 Link            
35 अहमदनगर संगमनेर 2017 कॉलेज विस्तार सह.पाणी पुरवठा सेवा संस्था,मर्या. गुंजाळवाडी, ता.संगमनेर , जि.अहमदनगर

जा.क्र./वि-5/ कॉलेज विस्तार/पापु/क.88 आदेश/3351ते3356दिनांक: 14/9/2017

Link            
36 अहमदनगर संगमनेर 2017 साईबाबा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था,मर्या. बिरेवाडी ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर. जा.क्र./वि-1/ साईबाबा ग्रा.बिशेती.पत/ 1711 ते 1715/ क.88 आदेश/ 17 दिनांक: 29/5/2017 Link            
37 अहमदनगर संगमनेर 2017 संगमनेर सहकारी औदद्योगिक वसाहत मर्या.संगमनेर, ता. संगमनेर,जि.अहमदनगर.

जा.क्र./वि-1/ संगमनेर औदद्योगिकवसा/ 1716/ क.88 आदेश / 17 दिनांक: 30/5/2017

Link            
38 अहमदनगर संगमनेर 2017 व्हि आर डी ई सिव्हिलियन एम्प्लॉ-को- ऑप क्रे.सोसा.लि.अहमदनगर  जा.क्र./वि-1/व्हि आर डी ई / 1716/ क.88/ चौ.अ. आदेश/ 17 दिनांक: 25/7/2017 Link            
39 अहमदनगर संगमनेर 2017 धनगंगा स्वयंसहाय्यता ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या.घुलेवाडी,ता.संगमनेर  जि.अहमदनगर जा.क्र./वि-1/धनगंगा ग्रा.बि.शेतीपत/क.88/आउदेश/17 दिनांक: 26/12/2017 Link            
40 नाशिक नांदगांव 2018 वंजारवाडी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.वंजारवाडी, ता.नांदगांव, जि.नाशिक. जा.क्र.आस्था/वंजारवाडी/विका/क.88/चौकशी आदेश/2018 दिनांक: 21/4/2018 Link            
41 नाशिक नांदगांव 2018 मळगांव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या.मळगांव, ता.नांदगांव,जि.नाशिक

जा.क्र.आस्था/मळगांव/विका/क.88/चौ.आदेश/17दिनांक:4/02/2017

Link            
42 नाशिक नांदगांव 2017 कळमदरी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. कळमदरी ता.नांदगांव, जि.नाशिक

जा.क्र.आस्था/कळमदरी/विका/54-56/विका/ क.88 /चौकशी/आदेश/2017 दिनांक:24/01/2017

Link            
43 बुलढाणा नांदुरा 2018 महात्मा फुले ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसं‍स्था, मर्या.वडनेर, ता.नांदुरा,जि.बुलढाणा. जा.क्र.सनिना/वि-1/ म.फु. ग्रा.बि.सह. पत / क.88/616/18 दिनांक: 8/2/2018 Link            
44 बुलढाणा शेगांव 2017 राजर्षी शाहू महाराज मागासवर्गिय नागरी सहकारी पतसंस्था,मर्या.शेगांव र.नं. 964 ता.शेगांव जि.बुलढाणा. जा.क्र.सनिशे/वि-3/क.88 /शाहूपतसं/ 1483/17 दिनांक:04/09/2017 Link            
45 नागपूर   2012 नागमित्र नागरह सहकारी पतसंस्था, मर्या.नागपूर. जा.क्र.जिउनिना/नियमन/क.88/नासपत/19491/12 दिनांक:04/12/2012 Link            
46 वर्धा वर्धा 2017 आंजी विशाल विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित. आंजी (मोठी) र.नं.269 ता.जि.वर्धा.

जा.क्र.सनिव/नियमन/क.88आदेश/आंजी विका.सेवा. सं/ 478/2017   दिनांक: 15/5/2017

Link            

 

 

List of Statutory Orders under Sec. 73-A or Sec. 77-A or Sec. 78 of the MCS Act 1960

 

S. No. District Taluka Year Name of theSociety Section under which Order is passed Order No. and Date Order PDF Date of Appeal / Review Application U/S 152/154 Interim Order U/S 152/154 PDF Date of Final Order U/S 152/154  Final Order U/S 152/154 PDF
1 रत्नागिरी गुहागर 2018 पालशेत विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्था मर्यादित  पालशेत ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी   sec. 77 (A) जा.क्र.सअश्रे 1/प्र1/ प्राधिकृत अधिकारी /पालशेत विकास 257 ते 269/2018 दि.22/10/2018 Link        
2 रत्नागिरी रत्नागिरी 2017 रत्नागिरी जिल्हा सहकारी भुविकास बँक कर्मचारी सरकारी गृहरचना संस्था मर्या.रत्नागिरी ता.जि.रत्नागिरी sec. 77 (A)

जा.क्र.सनिर/प्र.1/रत्नाजिसहभुविबँककसगृहसंम/काक77(अ)/2017दिनांक : 7/12/2017

Link        
3 रत्नागिरी रत्नागिरी 2017 जयभागिर्थी भुवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.तेली आळी रत्नागिरी ता.जि.रत्नागिरी sec. 77 (A)

जा.क्र.सनिर/प्र.1/रत्नाजिसहभुविबँककसगृहसंम/काक77(अ)/2017दिनांक : 7/12/2017

Link        
4 रत्नागिरी रत्नागिरी 2018 शंखेश्वर पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित परिपदभवनाजवळ, रत्नागिरी ता.जि. रत्नागिरी 
 
sec. 77 (A)

जा.क्र.सनिर/ शंखेश्वर पार्क सहगृहसं/काक 77(अ)/2018 दिनांक :10/01/2018

Link        
5 रत्नागिरी रत्नागिरी 2018 लांजेकरनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या,उदयमनगर, रत्नागिरी, ता.जि.रत्नागिरी.  sec. 77 (A)

जा.क्र. सनिर/लांजेकरनगर सहगृहसं/काक 77 (अ) / 2018 दिनांक : 30/01/2018 

Link        
6 रत्नागिरी रत्नागिरी 2017 श्री.साईबाबा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या.मिरजोळे, ता.जि. रत्नागिरी. sec. 77 (A)

जा.क्र.सनिर/प्र.1/श्रीसाईबाबा ग्रामिण बिगरशेती पत/काक 77 (अ) /2017 दिनांक : 07/12/2017

Link        
7 रत्नागिरी रत्नागिरी 2018

सुयोग सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या.कुवारबाव, मु.पो.कुवारबाव ता.जि.रत्नागिरी

sec. 77 (A)

जा.क्र. सनिर/सुयोगसहगृहसं/काक 77 (अ)/2018 दिनांक : 10/01/2018

Link        
8

उस्मानाबाद

बार्शी 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, खानापूर ता.बार्शी, जि. उस्मानाबाद sec. 77 (A) जा.क्र. दिनांक:  26/09/2016 Link        
9 उस्मानाबाद बार्शी 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, मर्या. कन्हेरी, ता.बार्शी, जि. उस्मानाबाद sec. 77 (A) जा.क्र.        सकन्हेरीशनिसंचामंडळ/423/ 2017 दिनांक: 28/4/2017 Link        
10 उस्मानाबाद बार्शी 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, मर्या. घाटपिंपरी, ता.बार्शी, जि. उस्मानाबाद sec. 77 (A) जा.क्र.445/वि.1/2016 दिनांक: 26/09/2016 Link        
11 उस्मानाबाद बार्शी 2018 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, मर्या. क्डकनाथवाडी, ता.बार्शी, जि. उस्मानाबाद sec. 77 (A) जा.क्र. वि1/विकास प्र./विकास कडकनाथवाडी/86/2018 दिनांक : 01/03/2018 Link        
12 उस्मानाबाद उस्मानाबाद 2016 विविध कार्यकारी सेवा सह. सं. म. तोरंबा,ता.जि.उस्मानाबाद sec. 73 (I) (2) (1) व 77 (A) (2)  (3)
जा.क्र.नियंत्रण/प्र.अ.नियुक्ती/विकातांरंबा/2016दिनांक: 7/10/2016
Link        
13 उस्मानाबाद उस्मानाबाद 2016 विविध कार्यकारी सेवा सह. सं. म.ताकविकी,ता.जि.उस्मानाबाद sec. 73 (I) (2) (1) व 77 (A) (2)  (3) जा.क्र.नियंत्रण/प्रा.अ.नियुक्ती/विकाताकविकी/3265/2016 दिनांक: 17/10/2016 Link        
14 उस्मानाबाद उस्मानाबाद 2016 विविध कार्यकारी सेवा सह. सं. म. बावी,ता.जि.उस्मानाबाद. sec. 73 (I) (2) (1) व 77 (A) (2)  (3) जा.क्र.नियंत्रण/प्रा.अ.नियुक्ती/  विकाबावी/3266/2016 दिनांक: 17/10/2016 Link        
15 जळगांव धरणगांव 2017 विविध कार्यकारी सेवा सह. सं. म. दहिदुले,ता.जि.उस्मानाबाद. sec. 78

जा.क्र.आस्थापना/कलम 78/  दहिदुलेविका/4487/2017

दिनांक: 04/02/2017
Link        
16 उस्मानाबाद उस्मानाबाद 2016 विविध कार्यकारी सेवा सह. सं. म.करजखेडा,ता.जि.उस्मानाबाद sec. 73 (I) (2) (1) व 77 (A) (2)  (3 जा.क्र.नियंत्रण/प्रा.अ.नियुक्ती/विकाकरजखेडा/3604/2016 दिनांक: 2/11/2016 LInk        
17 जळगांव धरणगांव 2017 साकरे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि.साकरे ता.धरणगांव, जि.जळगांव  sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78/साकरेविका/2017 दिनांक: 15/02/2017 Link        
18 जळगांव धरणगांव 2017 सोनवद खु विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि. सोनवद खु ता.धरणगांव,जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78/सोनवद बुविका/2017 दिनांक: 12/5/2017 Link        
19 जळगांव धरणगांव 2017 अंजनविहिरे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि. अंजनविहिरे  ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78/ अंजनविहिरे/316/2017 दिनांक: 12/5/2017 Link        
20 जळगांव धरणगांव 2017 निंभोरा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि निंभोरा ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78/  निंभोरा विका/272/2017 दिनांक: 12/5/2017 Link        
21 जळगांव धरणगांव 2017 वराड बु विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि  वराड बु  ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78/   वराड बु  विका/301/2017 दिनांक: 12/5/2017 Link        
22 जळगांव धरणगांव 2017 चमगांव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि   चमगांव ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78/   चमगांव  विका/287/2017 दिनांक: 12/5/2017 Link        
23 जळगांव धरणगांव 2017 पथराड बु विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि    पथराड बु  ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78/    पथराड बु  विका/279/2017 दिनांक: 12/5/2017 Link        
24 जळगांव धरणगांव 2017 सोनवद बु विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि सोनवद बु   ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78 सोनवद बु विका/294/2017 दिनांक: 12/5/2017 Link        
25 जळगांव धरणगांव 2017 रोटवद  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि  रोटवद    ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78  रोटवद  विका/309/2017 दिनांक: 12/5/2017 Link        
06 जळगांव धरणगांव 2017 बाभुळगांव  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि  बाभुळगांव    ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78  बाभुळगांव  विका/प्रा.नि/610/2017 दिनांक: 12/5/2017 Link        
27 जळगांव धरणगांव 2017 झुरखेडा  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि   झुरखेडा     ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78  झुरखेडा   विका/प्रा.नि/434/2017 दिनांक: 20/5/2017 Link        
28 जळगांव धरणगांव 2017 बोरगांव  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि.बोरगांव ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78 बोरगांव विका/.ब/540/2017 दिनांक: 20/5/2017 Link        
29 जळगांव धरणगांव 2017 लाडली विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि. लाडली      ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 77(A) जा.क्र.आस्थापना/कलम 78  लाडली     विका/प्रा.नि/619/2017 दिनांक: 15/6/2017 Link        
30 जळगांव धरणगांव 2017 तरडे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसा.लि. लाडली      ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.आस्थापना/कलम  78 तरडे    विका/ 323 /2017 दिनांक: 12/5/2017 LINk        
31 बीड   2018 बीड जिल्हा कृषी औद्योगिक सेवा सहकारी सं.म. बीड  बीड जिल्हा        ता.धरणगांव, जि.जळगांव sec. 78 (1) जा.क्र.जिउनि/प्रशासन/कलम  73(आय) (2) व कलम 77 (अ) प्रा.नियुक्ती  / 890/2017 दिनांक: 27/2/2018 Link        
32 नंदुरबार नंदुरबार 2017 साईनाथ सुशिक्षीत बेरोजगार  सहकारी.म. नंदुरबार ,ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A) जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ प्रा.अ/साईनाथ सुबे/नियुक्ती आदेश/ 2020 ते 2027/2017 दिनांक: 30/11/2017 Link        
33 नंदुरबार नंदुरबार 2017 अंजली गृहनिर्माण  सहकारी.म. नंदुरबार ,ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A) जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ प्रा.अ/ अंजली गृहनिर्माण /नियुक्ती आदेश/ 2084 ते 2091/2017 दिनांक: 30/11/2017 Link        
34 नंदुरबार नंदुरबार 2018 श्री.गणेश मजुर कामगार   सहकारी. संस्था.म. चौपाळे ,ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A) जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ प्रा.अ/  श्री.गणेश मजुर कामगार स.सं /नियुक्ती आदेश/ 456 ते 463/ 2017 दिनांक: 03/03/2018 Link        
35 नंदुरबार नंदुरबार 2017 जय योगेश्वर मजुर कामगार   सहकारी. संस्था.म. नळवे ,ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A) जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ प्रा.अ/   जय योगेश्वर मजुर /नियुक्ती/ आदेश/ 2042 ते 2059 /2017                      दिनांक: 30/11/2017 Link        
36 नंदुरबार नंदुरबार 2017 जीवनश्री मजुर सहकारी.म. सैताने ,ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A) जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ जीवनश्री मजुर /नियुक्ती/ आदेश/ 2076 ते 2083 / 2017, दिनांक: 30/11/2017 Link        
37 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था , मर्या. जांब,ता.भुम. जि.उ स्मानाबाद. sec. 77(A) जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/111/नेमणुक/2017 दिनांक:17/3/2017 Link        
38 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. वाल्हा,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A) जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/83/नेमणुक/2017 दिनांक:08/3/2017 Link        
39 उस्मानाबाद भुम 2018 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. डोकेवाडी,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद sec. 77(A) जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/512/नेमणुक/2017 दिनांक: 16/01/2018 Link        
40 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. देवंग्रा,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A) जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/104/नेमणुक/2017 दिनांक: 17/03/2017 Link        
41 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. देवंग्रा,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद sec. 77(A) जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/104/नेमणुक/2017 दिनांक: 17/03/2017 Link        
42 उस्मानाबाद भुम 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. निपाणी,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A) जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/113/नेमणुक/2017 दिनांक: 17/03/2017 Link        
43 उस्मानाबाद भुम 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. आंद्रुड,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/1130/नेमणुक/2016 दिनांक: 17/12/2016 Link        
44 उस्मानाबाद भुम 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. वांगी,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/1130/नेमणुक/2016 दिनांक: 14/12/2016 Link        
45 उस्मानाबाद भुम 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. कानडी,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/1122/नेमणुक/2016 दिनांक: 14/12/2016 Link        
46 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. वांगी(बु) kh,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/1130/नेमणुक/2016 दिनांक: 14/12/2016 Link        
47 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. कासारी,ता.भुम. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/105/नेमणुक/2017 दिनांक: 17/03/2017 Link        
48 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. दुधोडी,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/112/नेमणुक/2017 दिनांक: 17/03/2017 Link        
49 उस्मानाबाद भुम 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. बावी,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/105/नेमणुक/2017 दिनांक: 17/03/2017 Link        
50 उस्मानाबाद भुम 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. गोलेगांव,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/105/नेमणुक/2016 दिनांक: 14/12/2016 Link        
51 उस्मानाबाद भुम 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. पाथरूड,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/1126/नेमणुक/2016 दिनांक: 14/12/2016 Link        
52 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. दांडेगांव,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/1125/नेमणुक/2016 दिनांक: 14/12/2016 Link        
53 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. पाटसांगवी,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/85/नेमणुक/2017 दिनांक: 8/3/2017 Link        
54 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या.देवळाली,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/108/नेमणुक/2017 दिनांक: 17/3/2017 Link        
55 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. सुकटा,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/333/नेमणुक/2017 दिनांक: 29/08/2017 Link        
56 उस्मानाबाद भुम 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,मर्या. तिंत्रज,ता.भुम. जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र./नियंत्रण/निवड/प्रा.अधि/154/नेमणुक/2017 दिनांक: 11/03/2017 Link        
57 नंदुरबार नंदुरबार 2017 स्व.मदनभाई लक्ष्मणभाई फळबागायदार सहकारी संस्था म.नंदुरबार ,ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ स्व मदनभाई फबास /प्रा.अ. नियुक्ती/ आदेश/ 762 ते 769 / 2017, दिनांक: 13/07/2017 Link        
58 नंदुरबार नंदुरबार 2017 साईसेवा सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था म.नंदुरबार ,ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ साईसेवा सु.बे. /प्रा.अ. नियुक्ती/ आदेश/ 2036 ते 2043 /2017,              दिनांक: 30/11/2017 Link        
59 नंदुरबार नंदुरबार 2017 संजिवनी नागरी  सहकारी पतसंस्था म.नंदुरबार , ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ संजिवनी ना.पत / नियुक्ती/ आदेश/ 754 ते 761 /2017, दिनांक: 13/07/2017 Link        
60 नंदुरबार नंदुरबार 2018 सर सैय्यद अहमदखान गृहनिर्माण  सहकारी संस्था म.नंदुरबार , ता.,जि.नंदुरबार sec. 77(A जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ सर सैय्यद गृहनि / नियुक्ती /  आदेश/ 85 ते 92 /2018,  दिनांक: 12/01/2018 Link        
61 नंदुरबार नंदुरबार 2017 श्री.समर्थ सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था म. नंदुरबार , ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/  श्री.समर्थ सु.बे / नियुक्ती/ आदेश/ 2068ते 2075/2017, दिनांक: 30/11/2017 Link        
62 नंदुरबार नंदुरबार 2017 शासकीय तंत्र निकेतन विद्यार्थी सहकार भांडार म. नंदुरबार , ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/  शां.तं.निके.वि.ग्रा. / नियुक्ती / आदेश/ 2028ते 2035/2017,     दिनांक: 30/11/2017 Link        
63 नंदुरबार नंदुरबार 2017 तुळजाभवानी मजूर सहकारी संस्था म. नंदुरबार , ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ तुळजाभवानी/ नियुक्ती / आदेश/ 2060 ते 2067/2017, दिनांक: 30/11/2017 Link        
64 नंदुरबार नंदुरबार 2017 तुषार मजूर सहकारी संस्था म. आडच्छी, ता.,जि. नंदुरबार sec. 77(A जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/ तुषारमजूर/ नियुक्ती / आदेश/ 2092ते 2099/2017, दिनांक: 30/11/2017 Link        
65 नंदुरबार नंदुरबार 2017 व्यंकटेश  मजूर सहकारी संस्था म. आडच्छी, ता. जि.  नंदुरबार sec. 77(A जा.क्र.आस्था/ कलम 77 (अ)/  व्यंकटेश मजूर/ नियुक्ती / आदेश/ 2044  ते 2051/2017, दिनांक: 30/11 /2017 Link        
66 अमरावती दर्यापूर 2017 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था सांगळूद ता.दर्यापूर.जि. अमरावती. sec. 73(CA जा.क्र.सनिद/शें.दे.गा.व.ई.1/73 सीए/2426/2017 दिनांक: 26/12/2017 Link        
67 यवतमाळ मारेगांव 2017

ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था म.शिवणी (धोबे)र.नं.226, ता.मारेगांव,जि.यवतमाळ.

sec. 73(CA जा.क्र.सनिपा/नियमन/73 सीए/802/2017            दिनांक: 15/11/2017 Link        
68 अमरावती चांदुरबाजार 2016 सेवा सहकारी संस्था,मर्या. ब्राम्हणवाडा,थडी,र.नं.582, ता.चांदुरबा जार,जि.अमरावती. sec. 77(A जा.क्र.सनिचां/नियमन/77अ/आदेश/2697/2016            दिनांक: 14/10/2016 Link        
69 मुंबई (प) घाटकोपर 2017 रामदर्शन को-ऑप हौ.सो.लि. रामदर्शन बिेल्डिंग, प्लॉट नं.001,  असल्फा व्हिलेज,भटवाडी,घाटकोपर (प) मुबई-84 sec. 77(A जा.क्र./मुंबई/उनि/एल वि/रामदर्शन को-ऑप.हौ. सो / 77अ/2828/2017        दि:31/10/2017 LINK        
70 मुंबई  चांदवली 2017 ऑर्चिड इनक्लेव्ह को-ऑप.हौ.सो.लि.सेक्टर आर-3 ऑर्चिड इनक्लेव्ह,नाहर अमरीत शक्ती रोड,चांदवली,मुंबई-72  sec. 77(A जा.क्र.मुंबई/एल विभाग/77 अे (ब)/ 3156/2017 दिनांक:26/12/2017  LINK        
71 मुंबई  साकीनाका 2018 शिवदर्शन  को-ऑप.हौ.सो.लि.शिवाजी नगर, मोहिली व्हीलेज साकिनाका,मुंबई-72 sec. 77(A जा.क्र.मुंबई/एल विभाग/77 अ/उनि/ 564/2018 दिनांक: 02/04/2018 LINK        
72 मुंबई  कुर्ला 2017 अमर अपार्टमेंट  को-ऑप.हौ.सो.लि.अपो कमानी,एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला (प) मुंबई-70 sec. 77(A जा.क्र.मुंबई/एल विभाग/77 अे (ब)/73 आय/ 2904/ 2017  दिनांक: 14/11/2017 LINK        
73 मुंबई  कुर्ला 2017 स्नेहल  को-ऑप.हौ.सो.लि.246, एल.बी.एस.मार्ग, अपो स्टेट बँक ऑफ इंडिया,कुर्ला (प) मुंबई-70 sec. 77(A जा.क्र.मुंबई/एल विभाग/बी-2/77 अ/ आदेश/3154/ 2017  दिनांक: 26/12/2017 LINK        
74 मुंबई  भांडुप 2016 संगम निवास  को-ऑप.हौ.सो.लि.कोकण नगर,भांडुप (प) मुंबई-78  sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/सनि/एस-वि/बी-4/884/2016 दिनांक :3/10/2016 LINK        
75 मुंबई  कांजुरमार्ग 2018 अल्तुरा को-ऑप.हौ.सो.लि. एल.बी.एस मार्ग कांजुरमार्ग (प) मुंबई-78 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/सनि/एस-वि/बी-7/8/2018 दिनांक :5/01/2018 LINK        
76 मुंबई  विक्रोळी 2018 अन्ना लूईस  को-ऑप.हौ.सो.लि. गुडविल मेन्शन तळमजला सीटीएस नं.280, हरीयाली व्हिलेज फिरोज शहा गोदरेज मार्ग, विक्रोळी (पू) मुंबई-83 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/सनि/एस-वि/बी-4/609/2018 दिनांक : 23/03/2018 LINK        
77 मुंबई  पवई 2017 सन हाईटस् को-ऑप.हौ.सो.लि. सीटीएस नं.4डी/2 , हरीयाली व्हिलेज ऑफ आदी शंकराचार्य मार्ग, गांधीनगर पवई,  मुंबई-76 sec. 77(A

जा.क्र. मुंबई/सनि/एस-वि/बी-4/1016/2017  दिनांक : 27/03/2017

LINK        
78 मुंबई  भांडूप 2018 अनुभव को-ऑप.हौ.सो.लि. कोकण नगर, भांडूप (प) मुंबई-78 sec. 77(A

जा.क्र. मुंबई/सनि/एस-वि/बी-1/21/2018दिनांक : 11/01/2018

LINK        
79 मुंबई  कुर्ला 2018 विमोचित समाज सहकारी गृहनिर्माण संस्था. म.स.गो.बर्वे मार्ग, कुर्ला (पू) मुंबई-24 sec. 77(A

जा.क्र. मुंबई/सनि/एस-वि/बी-3/441/2018दिनांक : 08/03/2018

LINK        
80 मुंबई बोरीवली 2018 सिलव्हर गोल्ड अपार्टमेंट  को-ऑप.हौ.सो.लि.  एस व्ही पी रोड बोरीवली (प ) मुंबई-92 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/उपनि/आर - नॉर्थ वि/सि.गो.को.हौ./ 4369 /2018 दिनांक : 23/01/2018 LINK        
81 मुंबई बोरीवली 2018 बोरीवली निलकंठ  को-ऑप.हौ.सो.लि. एस व्ही रोड, बोरीवली  (प ) मुंबई-92 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/उपनि/आर - नॉर्थ वि/सि.गो.को.हौ./ 4360 /2018 दिनांक : 22/01/2018 LINK        
82 मुंबई बोरीवली 2018 बोरीवली सिलव्हर लाईन  को-ऑप.हौ.सो.लि. एफ पी-164, टी पी एस III, वा  रोड, फॅक्टरी लेन, बोरीवली,  (प ) मुंबई-92 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/उपनि/आर - नॉर्थ वि/बो.सि.को.हौ./ 5062 /2018 दिनांक : 23/03/2018 LINK        
83 मुंबई बोरीवली 2018 गौरव सितारे को-ऑप.हौ.सो.लि. भाटीया शाळेच्या पाठीमागे, साईबाबा नगर, बोरीवली, (प ) मुंबई-92 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/उपनि/आर - नॉर्थ वि/गौ.सि.को.हौ./ 4820 /2018  दिनांक : 05/03/2018 LINK        
84 मुंबई बोरीवली 2018 सुमेर नगर (1 ) को-ऑप.हौ.सो.लि. एस व्ही रोड, बोरीवली,  (प ) मुंबई-92 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/उपनि/आर - नॉर्थ वि/हि.क्रि.को.हौ./ 190 / 2018  दिनांक : 18/04/2018 LINK        
85 मुंबई बोरीवली 2018 हिल क्रिस्ट  को-ऑप.हौ.सो.लि. होली क्रॉस रोड,आय.सी. कॉलनी, बोरीवली, (प ) मुंबई-103 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/उपनि/आर - नॉर्थ वि/हि.क्रि.को.हौ./170 /  2018  दिनांक : 16/04/2018 LINK        
86 मुंबई बोरीवली 2018 प्रणिल को-ऑप.हौ.सो.लि. लिंक रोड,एक्सर, बोरीवली, (प ) मुंबई-103 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/उपनि/आर - नॉर्थ वि/प्रणिल.को.हौ./4980 /  2018  दिनांक : 19/03/2018 LINK        
87 मुंबई बोरीवली 2018 द्वारकेश को-ऑप.हौ.सो.लि. प्लॉट नं. 96/97-ए,एल.टी.रोड, बोरीवली, (प ) मुंबई-92 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/उपनि/आर - नॉर्थ वि/ द्वारकेश .को.हौ. / 5081/2018  दिनांक : 26/03/2018 LINK        
88 वर्धा वर्धा 2017 अनंत नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वर्धा. र.नं.265, ता.जि.वर्धा. sec. 77(A) जा.क्र. जिउनिव/नियमनक.77-अ/ अनंत नागरी/2018/2017   दिनांक : 17/06/2017 LINK        
89 वर्धा वर्धा 2017 वर्धा जिल्हा  बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, संघ मर्यादित, वर्धा. र.नं.298, ता.जि.वर्धा. sec. 77(A जा.क्र. जिउनिव/नियमन/क.77-अ/ बेरोजगार सं.संघ/ 2019/2017   दिनांक : 17/06/2017 LINK        
90 मुंबई दहिसर 2018 साई आर्चिड  को-ऑप.हौ.सो.लि.  सी.टी.एस. नं.2415 अे.एन.जी. पार्क शिव वल्लभ क्रॉस रोड,रावळपाडा , दहिसर (पू) मुंबई-68 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/उपनि/आर - नॉर्थ वि/ साई आर्चिड.को.हौ/  12/2018  दिनांक : 02/04/2018 LINK        
91 मुंबई बोरीवली 2017 बोरीवली पंचरत्न को-ऑप.हौ.सो.लि. प्लॉट नं.5 मुलजी नगर, एस.व्ही.रोड, बोरीवली, (प ) मुंबई-92 sec. 77(A जा.क्र. मुंबई/उपनि/आर - नॉर्थ वि/ बोरीवली पंचरत्न .को.हौ./3930 / 2017    दिनांक : 13/12/2017 LINK        
92 रत्नागिरी   2017 रोशना अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या.   उदयमनग र रत्नागिरी.  sec. 77(A जा.क्र. सानिर/प्र.1/ रोशना गृहसं./क.77-अ / 7944 ते 7949/2017    दिनांक : 07/12/2017 LINK        
93 उस्मानाबाद वाशी 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,म.सारोळा (म्हां) ता.वाशी  जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र.वि-1/441/2016     दिनांक: 26/09/2016 LINK        
94 उस्मानाबाद वाशी 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,म.पिंपळवाडी, ता.वाशी  जि.उस्मानाबाद. sec. 77(A जा.क्र.वि-1/444/2016     दिनांक: 26/09/2016 LINK        
95 वर्धा कारंजा 2018 वस्ताद लहुजी साळवे गृहनिर्माण सहकारी सो.तळेगांव र.नं. 1335 ता.कारंजा.जि.वर्धा. sec. 77(A जा.क्र.सनिक/नियमन/प्रा.अ..नि.आ./100/2018      दिनांक: 16/02/2018 LINK        
96 वर्धा कारंजा 2018 मॉडेल हायस्कुल विद्यार्थी ग्राहक सहकारी सं.म..कारंजा. र.नं.1302 ता. कारंजा ,जि.वर्धा. sec. 77(A जा.क्र.सनिक/नियमन/प्रा.अ..नि.आ./ 95/2017     दिनांक: 16/02/2018 LINK        
97 वर्धा कारंजा 2017 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,म.बोरी, ता. कारंजा ,जि.वर्धा. sec. 77(A जा.क्र.सनिका/वि-1/नियमन/क.77-अ/आदेश/ 1573 /2017     दिनांक: 13/02/2017 Link        
98 वर्धा कारंजा 2018 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था,म.बोरी, ता. कारंजा ,जि.वर्धा. sec. 77(A जा.क्र.सनिका/वि-1/नियमन/क.77-अ/आदेश/ 260 /2018     दिनांक: 16/04/2018 Link        
99 सिंधुदुर्ग मालवण 2018 रोझरी ख्रिश्चन ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था म.मालवण ,ता.मालवण,जि.सिंधुदुर्ग. sec. 77(A जा.क्र.सनिमा/वि-1/प्रा.अ./रोझरी पत/2018 दिनांक:09/02/2018 Link        
100 सिंधुदुर्ग मालवण 2017 रोझरी ख्रिश्चन ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था म.मालवण ,ता.मालवण,जि.सिंधुदुर्ग. sec. 77(A जा.क्र.सनिमा/वि-1/क.73 क अ (4) /2017दिनांक: 24/10/2017 Link        
101 मुंबई भांडूप 2018 महिंद्रा स्प्लेंडर  को-ऑप.हौ.सो.लि. सी टी एस नं.617 (पार्ट) 617/30,617/39 प्लॉट बी एस मार्ग, भांडूप (प) मुंबई-78 sec. 77(A जा.क्र.मुंबई/सनि/एस-वि/बी-4/क.77-अ/915/2018 दिनांक: 70/05/2018 Link        
102 मुंबई पवई 2018 त्रिकुट टॉवर्स  को-ऑप.हौ.सो.लि. ऑफ आदि शंकराचार्य मार्ग सनसिटी कॉम्प्लेक्स जवळ,पवई,मुंबई-76 sec. 77(A जा.क्र.मुंबई/उपनि/ एस-वि/बी-4/क.77-अ/914/2018   दिनांक: 07/05/2018 Link        
103 सिंधुदुर्ग सांवंतवाडी 2017 सिल्हवर एकर्स गृहनिर्माण  सहकारी  संस्था मर्यादित निरवडे ता.सावंतवाडी जि.सिंधुदुर्ग. sec. 77(A जा.क्र. सनिसा/अ/प्राधिकृत मंडळ/सिल्हवर एकर्स/17 दिनांक:12/09/2017 Link        
104 सिंधुदुर्ग सांवंतवाडी 2017 रा.जा.सु.चे. आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयीन सेवकांची  सहकारी पतसंस्था मर्यादित सांवंतवाडी, ता.सावंतवाडी जि.सिंधुदुर्ग. sec. 77(A जा.क्र. सनिसा/अ/प्राधिकृत मंडळ/ राजासुचेआमवरुसेपस 17   दिनांक:29/11/2017 Link        
105 सिंधुदुर्ग कणकवली 2017 श्री.देव टेवनाई विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी लि.तरंदळे, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. sec. 77(A जा.क्र. सनिसा/अ/प्राधिकृत अधिकारी/ श्री.देव टेवनाई /17 दिनांक:20/05/2017 Link        
106 ठाणे शहापूर 2018 साकडबाव आदिवासी विविध  कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. ता.शहापूर, जि.ठाणे. sec. 77(A जा.क्र.सनिश/बी-2/क.77  अ/साकडबाव आदि/622/ 2018 दिनांक:02/01/2018 Link        
107 नागपूर   2016 पायोनिर गृहनिर्माण  सहकारी  संस्था मर्यादित.नागपूर. sec. 77(A जा.क्र.उपनिश-1/77 (अ)/आदेश/पायोनिर/ 1004 / 2016  दिनांक:10/03/2016 Link        
108 नागपूर   2016 इमारत डी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या.नागपूर  र.नं.1342 sec. 77(A जा.क्र.उपनिश-2/गृह/77 (अ)/आदेश/3199 / 2017  दिनांक: 20/09/2016 Link        
109 वाशिम मालेगांव 2017 जंगलकामगार सहकारी संस्था मर्या.कवरदरी र.नं.319 ता.मालेगांव,जि.वाशिम. sec. 77(A

जा.क्र.सनिमा/विनियम/जकास/प्रश.मं.नि/475/2017दिनांक:30/06/2017

Link        
110 गोंदिया गोंदिया 2016 जनसेवा ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था म.मुरदाडा र.नं.741 ता.जि.गोंदिया. sec. 77(A जा.क्र.सनिगो/नियमन/क.77 /आदेश/3360/2017 दिनांक:31/08/2016  Link        
111 रायगड पनवेल 2017 एच ओ सी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या.लोणीवली रसायनी ता.पनवेल,जि. रायगङ sec. 77(A जा.क्र.सनिप/विकास-5/एच ओसीकर्मपत/1281/क77 अ/2017   दिनांक:08/08/2017 Link        
112 पालघर  वसई 2017 न्यु विणा  को-ऑप.हौ.सो.लि. विर सावरकर नगर,वसई रोड (प) ता. वसई .जि.पालघर. sec. 77(A जा.क्र.उपनि/वसई/बी-1/न्यु विणा हौ./क.77  अ/ 3367/2017     दि:16/11/2017 Link        
113 पालघर  वसई 2017 दि आशियाना  को-ऑप.हौ.सो.लि. अमोलनगर,नायगांव (प) ता.वसई .जि.पालघर. sec. 77(A जा.क्र.उपनि/वसई/बी-1/ दि आशियाना  हौ./क.77अ 817/2017     दि:09/10/2017 Link        
114 पालघर  वसई 2018 अरिहंत विहार  को-ऑप.हौ.सो.लि. प्लॉट नं .23  नवघर , वसई रोड,(पू )   ता.वसई .जि.पालघर. sec. 77(A जा.क्र.उपनि/वसई/बी-1/ अरिहंत विहार हौ/क.77अ/4742/2018     दि:08/02/2018 Link        
115 पालघर  वसई 2017 पायलट इंडस्ट्रिअल इस्टेट प्रिमायसेस को-ऑप.हौ.सो.लि. प्लॉट नं .23  नवघर  आनंदनगर, वसई रोड, वसई  (प) ता.वसई .जि.पालघर. sec. 77(A जा.क्र.उपनि/वसई/बी-1/पायलट इंड.प्रिमा.हौ/क.77  अ /528/2017    दि: 30/05/2017 Link        
116 पालघर  वसई 2017 कृतिका को-ऑप.हौ.सो.लि. न्यु दिवानमान, वसई रोड(प), ता.वसई .जि.पालघर. sec. 77(A जा.क्र.उपनि/वसई/बी-1/ कृतिका.हौ/क.77  अ / 1257/2017     दि: 12/07/2017 Link        
117 पालघर  वसई 2017 कारगिल विजय को-ऑप.हौ.सो.लि. ब्रम्हपूर स्टेला, वसई (प), ता.वसई .जि.पालघर. sec. 77(A जा.क्र.उपनि/वसई/बी-1/ कृतिका.हौ/क.77  अ / 2558/2017     दि: 19/09/2017 Link        
118 पालघर  वसई 2017 अल्पा को-ऑप.हौ.सो.लि. माणिकपूर पोलिस स्टेशनसमोर, शास्त्रीनगर, वसई रोड (प), ता.वसई .जि.पालघर. sec. 77(A जा.क्र.उपनि/वसई/बी-1/  अल्पा .हौ/क.77 अ / 1266 /2017     दि: 12/07/2017 Link        
119 पालघर  वसई 2018 स्टार पॅलेस  को-ऑप.हौ.सो.लि. फिलिप्स कॉम्प्लेक्स,बाभोळा वसई (प), ता.वसई .जि.पालघर. sec. 77(A जा.क्र.उपनि/वसई/बी-1/ स्टार पॅलेस.हौ/क.77अ /4769 /2018     दि: 17/02/2018 Link        
120 पालघर  वसई 2018 पंचम को-ऑप.हौ.सो.लि. झेंडा बाजार, वसई (प), ता.वसई .जि.पालघर. sec. 77(A) जा.क्र.उपनि/वसई/बी-1/ पंचम.हौ/क.77  अ / 4478 /2018     दि: 22/02/2018 Link        
121 नाशिक दिंडोरी 2018 मार्कंडेश्वर उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या.चंडीकापूर , ता. दिंडोरी.जि.नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-4/ मार्कंडेश्वर उपसा/ प्रा.अ.नि./आ/388/18 दिनांक: 17/03/2018 Link        
122 नाशिक दिंडोरी 2018 सिग्राम डिसटलरीज प्रा.लि.सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या. कादवा, म्हाळुंगी ता. दिंडोरी.जि.नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-4/ सिग्रामपगारदारपत/ प्रा.अ.नि./आ/383/18 दिनांक: 17/03/2018 Link        
123 नाशिक दिंडोरी 2018 धनाईमाता आदि उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. हस्तेदुमाळ, ता. दिंडोरी.जि.नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-4/  धनाईमाता आदि उपसा पत/ प्रा.अ.नि./आ/390/18 दिनांक: 17/03/2018 Link        
124 नाशिक दिंडोरी 2018 संजिवनी आदि उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. हस्तेदुमाला, ता. दिंडोरी.जि.नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-4/ संजिवनी आदि उपसा पत/ प्रा.अ.नि./आ / 385 / 18 दिनांक: 17/03/2018 Link        
125 नाशिक दिंडोरी 2018 देवकी पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. वनारे, ता. दिंडोरी. जि.नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-1/देवकी पाणी वापर/ प्रा.अ.नि./आ /391/18 दिनांक: 17/03/2018 Link        
126 नाशिक दिंडोरी 2018 वडार समाज मजुर बांधकाम सहकारी संस्था मर्या.  जानोरी , ता. दिंडोरी.जि.नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-4/ वडार समाज मजुर/प्रा.अ.नि/आ/387/ 18 दिनांक: 17/03/2018 Link        
127 नाशिक दिंडोरी 2018 हरीओम मजुर सहकारी संस्था मर्या. नळवाडपाडा, ता.दिंडोरी .जि. नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-4/  हरीओम मजुर /प्रा.अ.नि/आ/384/ 18 दिनांक: 17/03/2018 Link        
128 नाशिक दिंडोरी 2018 शैनेश्वर मजुर सहकारी संस्था मर्या.  दिंडोरी , ता. दिंडोरी . जि.नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-4/ शैनेश्वर मजुर  दिंडोरी / प्रा.अ.नि./आ / 386 /18 दिनांक: 17/03/2018 Link        
129 ठाणे भिवंडी  2017 सिध्दिविनायक प्लाझा, को-ऑप.हौ.सो.लि. टेमघर,ता. भिवंडी,जि.ठाणे. sec. 77(A) जा.क्र. सनिभि/बी-1/क.77  अ/प्रा.अ/89/17 दिनांक:22/09/2017 Link        
130 ठाणे भिवंडी 2017 ओम साई रेसिडेन्सी, को-ऑप.हौ.सो.लि. ब्राम्हण्आळी, ता.भिवंडी,जि.ठाणे. sec. 77(A) जा.क्र. सनिभि/बी-1/क.77  अ/प्रा.अ/1174/17 दिनांक:19/12/2017 Link        
131 पालघर पालघर 2018 विजयनगर  को-ऑप.हौ.सो.लि. माहिम रोड, पालघर,  ठाणे (प), ता. जि.ठाणे. sec. 77(A) जा.क्र.सानिपा/बी-3/ विजयनगर  हौ./क.77 अ/66/ 18 दिनांक:23/01/2018 Link        
132 सांगली  मिरज 2017 कर्मचारी विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या.सांगली. sec. 77(A) जा.क्र.उनिमि/कर्मचारीविद्यार्थीग्रा.सं/क.77  अ/ 1883  /2017 दिनांक:12/12/2017 Link        
133 धुळे धुळे 2016 नेर पश्चिम भाग विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी लि.नेर. ता.जि.धुळे. sec. 78(A)

जा.क्र.वि-1/क.78  -अ/नेरप/वि.का/आदेश/2019/16 दिनांक:29/07/2016

 
Link        
134 सांगली तासगांव 2018 खुजगांव विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा संस्था,मर्या. खुजगांव, ता.तासगांव, जि.सांगली. sec. 77(A) जा.क्र.1066 /सनिता कक्ष-1/प्रा.अ./5960/ नि.आ/18  दिनांक:01/01/2018 Link        
135 सिंधुदुर्ग वैभववाडी 2018 श्री.देव ठाणेश्वर विविध कार्यकारी सेवा संस्था लि.नापणे. मु.पो.नापणे. ता.वैभववाडी जि.सिंधुदुर्ग. sec. 73 (CA) जा.क्र.सनिक/अ/नापणे विकास/क.73  कअ  (अ 1) /164/2018 दिनांक:9/04/2018 Link        
136 धुळे धुळे 2017 कालिकादेवी शिरुड विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या.  शिरुड,ता.जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र. वि-2/कालिकादेवी शिरुड विका/क.77 अ/ 2950/प्रा.अधि/2017    दिनांक:24/07/2017 Link        
137 धुळे धुळे 2017 मोरदड विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.मोरदड, ता. जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/मोरदडविका/क.77 अ/प्राधिअधि/ 2017 दिनांक:24/07/2017 Link        
138 यवतमाळ उमरखेड 2016 नगरपालिका सफाई कामगार सहकारी संस्था मर्या.उमर खेड र.नं. 1211 ता.उमरखेड जि.यवतमाळ. sec. 77(A) जा.क्र.सनिउ/नियमन/क.77 अ/ 2093/2016 दिनांक:17/12/2016 Link        
139 सांगली  मिरज 2018 गोमटेश अल्पसंख्यांक वस्त्रोद्योग सहकारी संस्था मर्या. एरोंडली, ता.मिरज,जि.सांगली. sec. 77(A) जा.क्र./उनिमि/क.77 अ/आदेश/सन 2018 दिनांक:19/01/2018 Link        
140 सांगली  मिरज 2017 चिंतामणी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सांगली, ता.मिरज,जि.सांगली. sec. 77(A) जा.क्र/उनिमि/कक्ष-जी/क.77 अ/अंशत: बदल/ आदेश/  सन 2017         दिनांक: 9/06/2017 Link        
141 यवतमाळ उमरखेड 2018 ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या.निंगणुन र.नं.321, ता. उमरखेड,जि.यवतमाळ sec. 77(A) जा.क्र.सनिउ/नियमन/क.77 अ/1 23 / 2018 दिनांक:23.01.2018    Link        
142 सांगली  मिरज 2018 बालाजी गृहनिर्माण  सहकारी  संस्था मर्या.  मिरज, ता.मिरज  जि.सांगली. sec. 77(A) जा.क्र/उनिमि/निवडणूक/क.77 अ/सन 2018       दिनांक: 04/01/2018 Link        
143 यवतमाळ उमरखेड 2017 जंगल कामगार सहकारी संस्था म.चिखली (वन) र.नं.117, ता. उमरखेड,जि.यवतमाळ. sec. 77(A) जा.क्र/सनिउ/नियमण/क.77 अ/866/सन 2017       दिनांक: 07/07/2017 Link        
144 सांगली मिरज 2017 मयुरेश कुंज अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.सांगली. sec. 77(A) जा.क्र/उनिमि/निवडणूक/क.77 अ/1573/सन 2017      दिनांक: 07/11/2017 Link        
145 सांगली कवठेमहाकाळ 2018 रांजणी ग्राहक सहकारी संस्था मर्या.रांजणी,ता. कवठेमहाकाळ    जि.सांगली. sec. 77(A) जा.क्र.सनिक/कक्ष-2/क.77 अ/रांजणी ग्राहक/834/18  दिनांक:28/02/2018 Link        
146 सांगली मिरज 2017 रामकृष्ण परमहंस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.सांगली. sec. 77(A)

जा.क्र/उनिमि/ कक्ष-जी/ रामकृष्ण परमहंस /क.77 अ/ प्रा.अधि नि/आदेश/522/सन 2017दिनांक: 07/03/2017 

Link        
147 सांगली  मिरज 2017 वारणा प्रेस्टीज  को-ऑप.हौ.सो .लि.विश्रामबाग कुपवाड, सांगली. sec. 77(A)

जा.क्र./उनिमि/निवडणूक/क.77 अ/2017  दिनांक: 7/11/2017

Link        
148 सांगली  मिरज 2018 श्री.विजय सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्या. म्हैसाळा, ता.मिरज, जि.सांगली. (या पुढे संस्था असा उल्लेख करणेत येईल)  sec. 77(A) जा.क्र.उनिमि/ श्री.विजय सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्या/ म्हैसाळा/2018 दिनांक: 7/11/2018 Link        
149 सांगली  मिरज 2017 विठ्ठल संयुक्त शेती सहकारी संस्था मर्या.म्हैसाळा,ता.मिरज,जि.सांगली. sec. 77(A)

जा.क्र.उनिमि/ श्री.विजय सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्या/ म्हैसाळा/2017 दिनांक: 7/11/2017

Link        
150 सांगली  मिरज 2017 महालक्ष्मी सहकारी मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सांगली, ता. मिरज, जि.सांगली. sec. 77(A) जा.क्र./855/उनिमि/महालक्ष्मी सहकारी मालकी गृह सं.मर्या/ क.77 अ  आदेश/2017  दिनांक: 21/07/2017 Link        
151 धुळे धुळे 2017 नाणे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या.नाणे, ता. जि.धुळे sec. 77(A) जा.क्र. निवडणूक/नाणेविका/क.77 अ/प्रा.अधि/17 दिनांक:24/07/2017 Link        
152 सांगली मिरज 2018 श्री.सिध्दिविनायक ब्लॉसम अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या.सांगली. sec. 77(A)

जा.क्र./उनिमि/निवडणूक/क.77  अ/ 2061/2017 दिनांक: 4/1/2018

Link        
153 सांगली वाळवा -इस्लामपूर 2018 बिचुद भवानीनगर रेठरे हरणाक्ष सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्या. बिचुद भवानीनगर,वाळवा-इस्लामपूर,सांगली. sec. 78(1)

जा.क्र.सनिवि/क. 78 (1)/आदेश/बि.भ.रे/18 दिनांक: 4/01/2018

Link        
154 धुळे धुळे 2017 श्री.गोरक्षनाथ खोरदड विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या.खोरदड, ता.जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/श्री.गोरक्षनाथ खोरदड विका/ क.77 अ/प्राधिअधि/2017 दिनांक: 24/07/2017 Link        
155 धुळे धुळे 2017 नाणे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या.नकाणे, ता.जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/नकाणेविाका/ क.77 अ/ प्राधिअधि/2017  दिनांक: 24/07/2017 Link        
156 धुळे धुळे 2017 पुरमेपाडा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. पुरमेपाडा, ता.जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/ पुरमेपाडा विका/ क.77 अ/ प्राधिअधि/ 2017  दिनांक: 24/07/2017 Link        
157 धुळे धुळे 2017 निकुंभे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. निकुंभे, ता.जि. धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/निकुंभे विका/ क.77 अ/ प्राधिअधि/ 2937/ 2017 दिनांक: 24/07/2017 LINk        
158 धुळे धुळे 2017 उडाणे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या.उडाणे,ता.    जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/ उडाणे  विका/ क.77 अ/ प्राधिअधि/ 2946/ 2017 दिनांक: 24/07/2017 Link        
159 धुळे धुळे 2017 बल्हाणे  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. बल्हाणे , ता.जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/  बल्हाणे   विका/ क.77 अ/ प्राधिअधि/ 2945/2017 दिनांक: 24/07/2017 Link        
160 धुळे धुळे 2017 पाडळदे  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या.  पाडळदे  ता.जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/पाडळदेविका/क.77 अ/प्राधिअधि/ 2924/2017 दिनांक: 24/07/2017 Link        
161 धुळे धुळे 2017 शिरधाने प्र.नेर  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या.   शिरधाने  प्र.नेर,ता.जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/ शिरधानेप्रनेरविका/क.77 अ/ प्राधिअधि/ 2943/2017 दिनांक: 24/07/2017 Link        
162 धुळे धुळे 2017 कुंडाणे न वेल्हाणे  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. कुंडाणे न वेल्हाणे,ता.जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/कुंडाणेनवेल्हाणेविका/क.77 अ/ प्राधिअधि/ 2942/2017  दिनांक: 24/07/2017 Link        
163 धुळे धुळे 2017 मोघण  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. मोघण ता. जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/मोघणविका/क.77 अ/ प्राधिअधि/ 2941/2017  दिनांक: 24/07/2017 Link        
164 धुळे धुळे 2017 श्री.कहाननगर  को-ऑप.हौ.सो.लि. देवळाली कँप,ता. जि. नाशिक. sec. 78(A) जा.क्र.वि-1/सोसा/क.78  (1)/ 1499/ प्रशा. नि. आदेश / 2017 दिनांक: 29/04/22017 Link        
165 धुळे धुळे 2017 बोदगांव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. बोदगांव ता. जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/ बोदगांव विका/क.77 अ/ प्राधिअधि/ 2940/2017  दिनांक: 24/07/2017 Link        
166 धुळे धुळे 2017 मोरदड विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.मोरदड, ता. जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/मोरदडविका/क.77 अ/प्राधिअधि/ 2939/ 2017 दिनांक:24/07/2017 Link        
167 धुळे धुळे 2017 कुळथे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म. कुळथे , ता. जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/ कुळथे विका/क.77 अ/प्राधिअधि/ 3464/ 2017  दिनांक: 07/09/2017 Link        
168 धुळे धुळे 2017 नवनाथ धाड्री विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.  धाड्री  , ता. जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/नवनाथ धाड्री विका/क.77 अ/ प्राधिअधि/ 3469/2017  दिनांक: 07/09/2017 Link        
169 धुळे धुळे 2017 गुरूप्रसादिक चिंचखेडा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म. चिंचखेडा, ता. जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/ गुरूप्रचिंचखेडा विका/क.77 अ/ प्राधिअधि/0/2017  दिनांक: 22/12/2017 Link        
170 धुळे धुळे 2017 शिरूड विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.  शिरूड , ता. जि.धुळे. sec. 77(A) जा.क्र.निवडणूक/शिरूड  विका/क.77 अ/ प्राधिअधि/2212/2017  दिनांक: 22/12/2017 Link        
171 नाशिक नाशिक 2017 दि बॉम्बे शुगर मर्चंटस्  अरोग्यधाम  को-ऑप.हौ.सो.लि. नाशिक,ता. जि.नाशिक. sec. 78(A)

जा.क्र.वि-1/सोसा/क.78  (1)/ प्र.नि.आदेश/17 दिनांक:  03/10/2017

    
Link        
172 नाशिक नाशिक 2017 कर्मा को-ऑप.हौ.सो.लि.नाशिक ,ता. जि.नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-3/कर्मा को हौ.सो./प्रा.अ/3210/आदेश/ 2017    दिनांक:  03/10/2017        Link        
173 गोंदिया गोंदिया 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.मुरदाडा, ता. जि.गोंदिया. sec. 77(A) जा.क्र.सनिगो/नियमन/क.77/आदेश/6514/2016 दिनांक:26/12/2016 Link        
174 गोंदिया गोंदिया 2018 आधार अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी मर्या.गोंदिया र.नं. 1230, ता. जि.गोंदिया. sec. 77(A) जा.क्र.सनिगो/नियमन/क.77/आदेश/506/2018 दिनांक: 17/02/2018 Link        
175 गोंदिया गोंदिया 2016 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.धापेवाडा र.नं.272, ता. जि.गोंदिया. sec. 77(A) जा.क्र.सनिगो/नियमन/क.77/आदेश/6501/2016 दिनांक:26/12/2016 Link        
176 नाशिक नाशिक 2017 25 ईडी एअर फोर्स एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि.साउथ देवळाली, ता.जि.नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-3/25 ईडी एअर फोर्स एम्पको-ऑ क्रे.सो./ प्रा.अ.मं.नि/दु.आ/ 4129/2017 दिनांक:  08/12/2017 Link        
177 नाशिक नाशिक 2018 ड्रिमसिटी  को-ऑप.हौ.सो.लि. टाकळीरोड,नाशिक, ता.जि.नाशिक. sec. 77(A) जा.क्र.वि-3/ ड्रिमसिटी हौ.सो./ प्रा.अ. मं . नि/दु.आ/ 935/2018दिनांक:  23/03/2018        Link        
178 गोंदिया गोंदिया 2018 गोंदिया नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.गोंदियार.नं.723,ता.जि.गोंदिया. sec. 77(A जा.क्र.सनिगों/नियमन/क.77 अ/519/  2018 दिनांक:17/02/2018    Link        
179 गोंदिया गोंदिया 2018 वैनगंगा ढिवर डोंगाघाट वाहतुक सहकारी संस्था मर्या.डांगुर्ली र.नं.705, ता.जि.गोंदिया. sec. 77(A जा.क्र.सनिगों/नियमन/क.77 अ/आदेश/513/  2018 दिनांक:17/02/2018    Link        
180 पालघर वाडा 2018 सोनाळे सेवा सहकारी संस्था मर्या. सोनाळे, ता.वाडा, जि. पालघर. sec. 77(A

जा.क्र.सनिवा/सोनाळेसेवा/क.77 अ/73/ 2018 दिनांक : 20/04/2018

Link        
181 गोंदिया गोंदिया 2018 झुलेलाल गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या.गोंदिया र.नं.695, ता. जि. गोंदिया. sec. 77(A जा.क्र.सनिगों/नियमन/क.77 अ/ आदेश/525 /2018 दिनांक:16/02/2018    Link        
182 गोंदिया गोंदिया 2017 जनसेवा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी संस्था मर्या.मुरदाडा, र.नं.741, ता. जि.गोंदिया. sec. 77(A जा.क्र.सनिगों/नियमन/क.77 अ/ आदेश/3370 /2017 दिनांक:31/08/2017    Link        
183 पालघर जव्हार   दाभेरी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या.दाभेरी,ता. जव्हार,जि.पालघर. sec. 77(A

जा.क्र.सअ-(प्र श्रे)/ जव्हार/क.77 अ/53/2017 दिनांक:11/07/2017  

Link        
184 पालघर जव्हार   देवकीनंदन को-ऑप.हौ.सो.लि.(या पुढे या नावाने वाचावे) गोरवाडी जवहार, ता.जव्हार,जि.पालघर. sec. 77(A जा.क्र.सअ- श्रे-1/बी-1/जव्हार/क.77 अ/ देवकीनंदन हौ./303/2017     दिनांक:18/12/2017 Link        
185 पालघर जव्हार   वडवली आदिवासी  विविध कार्यकारी सहकारी संस्था म. वडवली, ता.जव्हार, जि.पालघर (या पुढे या नावाने वाचावे)  sec. 77(A जा.क्र.सअ- -(प्र श्रे)/जव्हार/क.77 अ/  वडवली आदिवासी/34/2017     दिनांक:13/07/2017 Link        
186 धुळे शिंदखेडा 2017 अक्कडसे  विविध कार्यकारी सहकारी संस्था म. अक्कडसे, ता. शिंदखेडा, जि.धुळे. sec. 77(A जा.क्र.वि-2/ अक्क्डसे/क. 77 अ/2017 दिनांक : 22/05/2017 Link        
187 धुळे शिंदखेडा 2017 दलवाडे  विविध कार्यकारी सहकारी संस्था म. दलवाडे ता.शिंदखेडा, जि.धुळे.  sec. 77(A जा.क्र.वि-2/ गव्हाणे विका/655/क. 77 अ/2017 दिनांक : 22/05/2017 Link        
188 धुळे शिंदखेडा 2015 श्री.पांडुरंग डांगुर्णे विविध कार्यकारी सहकारी संस्था लि.डांगुर्णे ता. शिंदखेडा, जि.धुळे.  sec. 77(A जा.क्र.वि-2/ श्री.पांडुरंग डांगुर्णे विका/3238/क. 77 अ/ 2015    दिनांक : 22/12/2015 Link        
189 धुळे शिंदखेडा 2017 देगांव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म. देगांव ता. शिंदखेडा, जि.धुळे.  sec. 77(A जा.क्र.वि-2/  देगांव विका/667/क. 77 अ/2017 दिनांक : 22/05/2017 Link        
190 धुळे शिंदखेडा 2015 धमाणे  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.धमाणे  ता. शिंदखेडा, जि.धुळे.  sec. 77(A जा.क्र.वि-2/ धमाणे विका/3248/क. 77 अ/20175 दिनांक : 22/12/2015 Link        
191 धुळे शिंदखेडा 2017 दिवी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.  दिवी  ता.शिंदखेडा, जि.धुळे.  sec. 77(A जा.क्र.वि-2/ दिवी  विका/670/क. 77 अ/2017  दिनांक : 22/05/2017 Link        
192 धुळे शिंदखेडा 2017 दोंडाईचा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.  दोंडाईचा ता.शिंदखेडा, जि.धुळे.  sec. 77(A जा.क्र.वि-2/  दोंडाईचा विका/6415/क. 77 अ/2017 दिनांक : 22/05/2017 Link        
193 धुळे शिंदखेडा 2017 गव्हाणे  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म. गव्हाणे   ता.शिंदखेडा, जि.धुळे.  sec. 77(A जा.क्र.वि-2/गव्हाणे विका/651 /क. 77 अ/2017   दिनांक : 22/05/2017 Link        
194 धुळे शिंदखेडा 2017 हातनुर  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.  हातनुर    ता.शिंदखेडा, जि.धुळे.  sec. 77(A जा.क्र.वि-2/ हातनुर  विका/651 /क. 77 अ/2017  दिनांक : 30/11/2017 Link        
195 रायगड खालापूर 2017 कल्पतरू -1 सहकारी गृहनिर्माण संस्था,म. ता.खालापूर, जि. रायगङ    sec. 77(A जा.क्र.सनिखा/वि-1/क.77/410/2017     दिनांक: 13/01/2017 Link        
196 रायगड खालापूर 2017 अमृता सहकारी गृहनिर्माण संस्था,म. रिस, ता.खालापूर, जि. रायगङ    sec. 77(A जा.क्र.सनिखा/वि-1/क.77/   611 ते 612/2017 दिनांक: 30/03/2017 Link        
197 रायगड अलिबाग  2018 जय हेरंब सहकारी गृहनिर्माण संस्था,म. चेंढरे, ता.अलिबाग, जि. रायगङ    sec. 77(A जा.क्र.सनिअ/बी-1/जय हेरंब हौ.सो./क.77/   24/2018 दिनांक: 06/04/2018 Link        
198 रायगड अलिबाग  2016 सोमेश्वर वैभव सहकारी गृहनिर्माण संस्था,म.  अलिबाग, ता. अलिबाग, जि.रायगङ    sec. 77(A जा.क्र.सनिअ/ वि-1/सोमेश्वर वैभव हौ.सो./क.77/  आदेश/586/2016 दिनांक: 04/10/2016 Link        
199 रायगड अलिबाग  25018 गणेशकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था,म. चेंढरे, ता.अलिबाग, जि. रायगङ    sec. 77(A जा.क्र.सनिअ/बी-1/ गणेशकृपा हौ.सो./क.77/   100/2018    दिनांक: 13/03/2018 Link        
200 रायगड उरण 2018 श्री. हरीकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था,म. उरण, ता. उरण , जि. रायगङ    sec. 77(A जा.क्र.सनिउ/सअ2/ श्री.हरीकृपा हौ.सो./क.77/   206/2018 दिनांक: 01/01/2018 Link        
201 रायगड उरण 2018 गिरोबादेव टेम्पो वाहतुक सहकारी संस्था,म. मु.खोपटे, बांधपाडा, ता. उरण , जि. रायगङ    sec. 77(A जा.क्र.सनिउ/ क.77/  गिरोबादेव टेम्पो / 217/2018 दिनांक: 30/01/2018 Link        
202 रायगड उरण 2016 चिरनेर विभाग सहकारी भात गिरणी मर्या. कळंबुसरे,ता.उरण , जि. रायगड.  sec. 77(A जा.क्र.सनिउ/आस्था/प्रशासक/चिविसभागि/2016 दिनांक:06/06/2016  Link        
203 रायगड उरण 2018 श्री. गंगोत्री  सहकारी गृहनिर्माण संस्था,म. वाणी आळी, ता. उरण , जि. रायगङ    sec. 77(A जा.क्र.सनिउ/ सअ2/ क.77/  श्री.हरीकृपा हौ.सो / 207/2018 दिनांक: 01/01/2018 Link        
204 रायगड उरण 2018 श्रीराम  सहकारी गृहनिर्माण संस्था,म. चाणजे, आनंदनगर, उरण, ता. उरण , जि. रायगङ    sec. 77(A जा.क्र.सनिउ/ सअ2/ क.77/   श्रीराम हौ.सो / 208/ 2018 दिनांक: 01/01/2018 Link        
205 सोलापूर मंगळवेढा 2018 सिध्दापुर तांडोर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.   सिध्दापुर तांडोर, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर. sec. 77(A जा.क्र.सनिमं/कक्ष-1/सिध्दापुर/प्राधिकृत अधिबदल आदेश/ 990/18 दिनांक:15/05/2018  Link        
206 सोलापूर मंगळवेढा 2015 मानेवाडी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.  मानेवाडी  ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर. sec. 77(A जा.क्र.सनिमं/प्रशा/ क.77/  अं. बदल/आदेश/410/15 दिनांक:16/07/2015 Link        
207 सोलापूर मंगळवेढा 2017 मानेवाडी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.  मानेवाडी  ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर. sec. 77(A जा.क्र.सनिमं/क.77/  प्रा.अधि/ 112/17 दिनांक:02/05/2017 Link        
208 सोलापूर मंगळवेढा 2017 डोंगरगांव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.   डोंगरगांव, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर. sec. 77(A जा.क्र.सनिमं/क.77/  प्रा.अधि/ 114 /17 दिनांक:02/05/2017 Link        
209 धुळे शिंदखेडा 2017 श्री.दत्तवायपूर  विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म.   वायपूर, ता. शिंदखेडा , जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/ श्रीदत्तवायपूर  विका/631 /क. 77 अ/ 2017  दिनांक : 22/05/2017

Link        
210 धुळे शिंदखेडा 2015 जखाणे  विविध कार्यकारी सो.लि.  जखाणे , ता. शिंदखेडा , जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/ जखाणे विका/3241 /क. 77 अ/ 2015 दिनांक : 22/12/2015

Link        
211 धुळे शिंदखेडा 2015 जोगशेलू  विविध कार्यकारी सो.लि. जोगशेलू , ता. शिंदखेडा , जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/  जोगशेलू  विका/3237 /क. 77 अ/ 2015 दिनांक : 22/12/2015

Link        
212 धुळे शिंदखेडा 2015 कामपुरा  विविध कार्यकारी सो.लि. जोगशेलू , ता. शिंदखेडा , जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/   कामपुरा   विका/3256 /क. 77 अ/ 2015 दिनांक : 22/12/2015

Link        
213 धुळे शिंदखेडा 2017 खर्दे  विविध कार्यकारी सो.लि. खर्दे, ता. शिंदखेडा , जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/ खर्दे  विका/663/क. 77 अ/ 2017   दिनांक : 22/05/2017

Link        
214 धुळे शिंदखेडा 2017 माळीच  विविध कार्यकारी सो.लि.  माळीच,ता. शिंदखेडा,जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/ माळीच विका/644/क. 77 अ/ 2017   दिनांक : 22/05/2017

Link        
215 धुळे शिंदखेडा 2017 परसोळे  विविध कार्यकारी सो.लि.  माळीच, ता. शिंदखेडा,जि. धुळे. sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/ परसोळे  विका/3253/क. 77 अ/ 2017   दिनांक : 22/05/2017

Link        
216 धुळे शिंदखेडा 2017 पाटण  विविध कार्यकारी सो.लि. पाटण  ता. शिंदखेडा, जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/  पाटण  विका/660/क. 77 अ/ 2017   दिनांक : 22/05/2017

Link        
217 धुळे शिंदखेडा 2017 साळवे विविध कार्यकारी सो.लि.  साळवे   ता. शिंदखेडा, जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/ साळवे विका/658/क. 77 अ/ 2017   दिनांक : 22/05/2017

Link        
218 धुळे शिंदखेडा 2017 सुलवाडे  विविध कार्यकारी सो.लि. सुलवाडे  ता. शिंदखेडा, जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/ सुलवाडे  विका/648/क. 77 अ/ 2017   दिनांक : 22/05/2017

Link        
219 धुळे शिंदखेडा 2015 तामथरे  विविध कार्यकारी सो.लि.  तामथरे, ता. शिंदखेडा, जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/ तामथरे /3268/क. 77 अ/ 201 5  दिनांक : 22/12/2015

Link        
220 धुळे शिंदखेडा 2017 विरदेल नं.2, विविध कार्यकारी सो.लि.विरदेल नं.2, ता. शिंदखेडा, जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/ विरदेल नं.2/648/क. 77 अ/ 2017   दिनांक : 22/05/2017 

Link        
221 धुळे शिंदखेडा 2017 वारूड विविध कार्यकारी सो.लि. वारूड, ता. शिंदखेडा, जि. धुळे . sec. 77(A)

जा.क्र.वि-2/ वारूड /648/क. 77 अ/ 2017   दिनांक : 22/05/2017 

Link        
222 धुळे शिंदखेडा 2015 वरझाडी विविध कार्यकारी सो.लि.  वरझाडी,ता. शिंदखेडा, जि. धुळे . sec. 77(A) जा.क्र.वि-2/ वरझाडी /648/क. 77 अ/2017   दिनांक : 22/12/2015 Link        
223 मुंबई कांदीवली 2018 वसंत सागर गंगा को.ऑप.हौ.सो.लि. ठाकूर व्हिलेज कांदीवली (पूर्व) मुंबई - 400 101 sec. 77(A) जा.क्र.मुबई उपनि/आर-दक्षिण विभाग/1371/ /18 दिनांक: 04/05/2018 Link        
224 मुंबई कांदीवली 2017 न्यू ज्योतिका को.ऑप.हौ.सो.लि. एम. जी.क्रॉस रोड नं.2 कांदीवली (प) मुंबई-400 067  sec. 77(A) जा.क्र.मुबई उपनि/आर-द/बी-2/क.77  / न्यू ज्योतिका  हौ./1389/2017 दिनांक: 18/8/2017 Link        
225 मुंबई कांदीवली 2017 धर्मवीर को.ऑप.हौ.सो.लि. प्लॉट नं.1 अे, चक्रवती अशोक रोड, कांदीवली (पूर्व) मुंबई-101  sec. 77(A) जा.क्र.मुबई उपनि/आरदक्षिण/801/2017 दिनांक: 23/6/2017 Link        
226 मुंबई कांदीवली 2018 क्रिस्टल एव्हेन्यु ए को.ऑप.हौ.सो.लि. सीटीएस नं.792 (1 ते 4), दत्तानी पार्क रोड, गणपती टॉवरच्या बाजूला ठाकूर व्हिलेज, कांदीवली (पूर्व) मुंबई-101  sec. 77(A) जा.क्र.मुबई उपनि/आरदक्षिण / 1420/2018दिनांक: 09/05/2018 Link        
227 मुंबई कांदीवली 2017 गीत गोविंद को.ऑप.हौ.सो.लि. प्लॉट नं.313 आफ शंकर लेन, परमानंदास मेहता मार्ग,कांदीवली (पूर्व) मुंबई-67  sec. 77(A) जा.क्र.मुबई उपनि/आर.द.वि/गीत गोविंद/1065/2017 दिनांक: 14/07/2017 Link        
228 मुंबई कांदीवली 2016 गीत गोविंद को.ऑप.हौ.सो.लि. प्लॉट नं.313 आफ शंकर लेन, परमानंदास मेहता मार्ग,कांदीवली (पूर्व) मुंबई-67  sec. 77(A) जा.क्र.मुबई उपनि/आर.द.वि/गीत गोविंद/1334/2016दिनांक: 28/09/2016 Link