Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

विभाग आणि शाखा

मुख्यालय - शाखा

शाखा

कार्यासन अधिकाऱ्याचे नाव

पदनाम

कार्यालयीन प्रमुख

पदनाम

नागरी बँक

श्री.आनंद कटके

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

श्री.शैलेश कोतमिरे         

अपर निबंधक  (प्रशासन / नागरी बँक)

कायदा

श्री.आनंद कटके

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

डॉ.नागनाथ यगलेवाड     

अपर निबंधक (अंदाज व नियोजन / गृहनिर्माण)

कृषिपत त्रिस्तरीय कृषी पतपुरवठा

श्री.डी एस साळुंखे

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

डॉ.पांडुरंग खंडागळे 

अपर निबंधक 

(पतसंस्था व सर्वसाधारण)

भूविकास (उपसा व जलसिेंचन)

श्री.प्रदीप बर्गे 

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

डॉ. नागनाथ यगलेवाड 

अपर निबंधक (अंदाज व नियोजन / गृहनिर्माण)

सावकारी

श्री.प्रदीप बर्गे

उपनिबंधक सहकारी संस्था

श्री.शैलेश कोतमिरे     

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक

परीक्षा व प्रशिक्षण

श्री.महेंद्र मगर

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

श्री.शैलेश कोतमिरे     

अपर निबंधक  (प्रशासन / नागरी बँक)

आस्थापना

श्री.प्रशांत सुर्यवंशी

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

श्री.शैलेश कोतमिरे     

अपर निबंधक  (प्रशासन / नागरी बँक)

दक्षता, तक्रार निवारण सहकारी संस्था

श्रीमती.साधना देशमुख

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

श्री.शैलेश कोतमिरे      

अपर निबंधक  (प्रशासन / नागरी बँक)

पतसंस्था

श्री.राम कुलकर्णी

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

डॉ. पी. एल. खंडागळें

अपर निबंधक 

(पतसंस्था व सर्वसाधारण)

गृहनिर्माण

श्री.दिलीप उढाण

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

डॉ.नागनाथ यगलेवाड

अपर निबंधक

(अंदाज व नियोजन / गृहनिर्माण)

सर्वसाधारण

श्री.अतुल सुदेवाड 

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

डॉ. पी. एल. खंडागळें

अपर निबंधक 

(पतसंस्था व सर्वसाधारण)

सांख्यिकी

श्रीमती. अनिता कडू

संख्याशास्त्रज्ञ

डॉ. नागनाथ यगलेवाड 

अपर निबंधक

(अंदाज व नियोजन / गृहनिर्माण)

अंदाज व नियोजन

श्री.अशोक चाळक

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

डॉ. नागनाथ यगलेवाड 

अपर निबंधक

(अंदाज व नियोजन / गृहनिर्माण)

लेखा

श्री.तुषार दौंडकर

सहाय्यक संचालक (वर्ग - 1)   

डॉ पी एल खंडागळे

अपर निबंधक 

(पतसंस्था व सर्वसाधारण)

लेखापरीक्षण

श्री.मोहोळकर

श्री.सदानंद वुईके

विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १

डॉ पी एल खंडागळे

अपर निबंधक 

(पतसंस्था व सर्वसाधारण)

(औद्योगिक, मजूर जंगल कामगार, पदुम संस्था व निवडणूक), सर्वसाधारण संस्था (पतसंस्था व नागरी बँका वगळून)

श्रीमती. उज्ज्वला माळशिकारे

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

डॉ. नागनाथ यगलेवाड 

अपर निबंधक

(अंदाज व नियोजन / गृहनिर्माण)

माहिती तंत्रज्ञान

श्री.महेंद्र मगर

उपनिबंधक, सहकारी संस्था

डॉ. नागनाथ यगलेवाड 

अपर निबंधक

(अंदाज व नियोजन / गृहनिर्माण)

खाजगी सचिव कक्ष

दिलीप उढाण

उपनिबंधक, सहकारी संस्था