Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

अद्ययावत बातम्या

अद्ययावत बातम्या
जी.डी.सी.अँड ए.व सी.एच.एम. परीक्षा 2024 चे हॉल तिकीट जनरेट झालेबाबत.
प्रसिध्दीपत्रक – परीक्षा फी परत करणेबाबत (06-05-2024)
दोष दुरुस्ती अहवाल परिपत्रक
प्रसिध्दीपत्रक – परीक्षा शुल्क परत करणेबाबत
सहकार अधिकारी श्रेणी-1 आणि सहकार अधिकारी श्रेणी-2 उमेदवार यादी
लघुलेखक – उमेदवार यादी
नागरिकांची सनद २०२३-२४
जिमस बँकांमधील सरळसेवा नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्याबाबत अधिकृत संस्थाची तालिका प्रसिध्द करण्याबाबत.
जी.डी.सी.अँड ए व सी.एच.एम. परीक्षा, 2024 साठी ज्या परीक्षार्थींनी दिनांक 25/02/2024 पर्यंत चलन डाऊनलोड केले आहे, त्यांनी बँकेमध्ये चलनाने फी भरणा करण्याची मुदत दिनांक 15/03/2024 पर्यंत करण्यात आलेली आहे.
सुधारीत अंतिम निवड यादी-विसनि नाशिक, सहाय्यक सहकार अधिकारी/वरिष्ठ लिपिक News
अंतिम निवड यादी – प्रसिध्दीपत्रक News
सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे - अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
विसनि, मुंबई - अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
विसनि, कोकण- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
विसनि, नाशिक- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
विसनि, पुणे- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
विसनि, कोल्हापूर- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
विसनि, औरंगाबाद- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
विसनि, लातूर- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
विसनि, अमरावती- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
विसनि, नागपूर- अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
विसनि, लेप, नाशिक - अंतिम निवड यादी दि.21.02.2024 News
सहकार न्यायालयासाठी जागा विकत घेणेबाबत स्वारस्य अभिव्यक्तीआपले संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
सहकार न्यायालयासाठी जागा विकत घेणेबाबत स्वारस्य अभिव्यक्तीआपले संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत
जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2024 साठी ऑनलाईन अर्ज भरणेस मुदतवाढ News
जी.डी.सी ॲन्ड ए व सी.एच.एम. परीक्षा फेरगुण मोजणी निकाल-2023
राज्यातील बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थाना मान्य उत्पन्न संकल्पना, जिंदगीचे वर्गीकरण व तरतूदी (एनपीए) लागु करणेबाबत
लघुलेखक व्यावसायिक चाचणी – प्रसिध्दीपत्रक
लघुलेखक फॉर्म लिंक
राज्यातील नागरी व ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांना सी.आर.ए.आर. लागु करणेबाबत.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, कार्यालयात लिपिक नि टंकलेखक व शिपाई पदांची कामे बाहय यंत्रणेव्दारे (एजन्सी) व्दारे करून घेण्याकरीता ई – निविदेची जाहिरात प्रसिध्द
शुध्दिपत्रक रासनिप्रा डिजीटल वोटर्स लिस्ट टेंडर
रासनिप्रा डिजीटल वोटर्स लिस्ट टेंडर
व्यावसायिक चाचणी साठीपात्र उमेदवार प्रसिध्दीपत्रक - दि.10-01-2024 (उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- उच्चश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, कोकण - निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, नाशिक- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, नाशिक- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, पुणे- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, कोल्हापूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, कोल्हापूर- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, औरंगाबाद- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, औरंगाबाद- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, लातूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, लातूर- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, अमरावती- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, अमरावती- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, नागपूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
विसनि, नागपूर- लघुटंकलेखक- व्यावसायिक चाचणी साठी पात्र उमेदवार यादी - दि.10-01-2024
तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिध्दीपत्रक - दि.9-01-2024 (उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक)
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- उच्चश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, कोकण - निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, नाशिक- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, नाशिक- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, पुणे- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, कोल्हापूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, कोल्हापूर- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, औरंगाबाद- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, औरंगाबाद- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, लातूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, लातूर- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, अमरावती- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, अमरावती- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, नागपूर- निम्नश्रेणी लघुलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
विसनि, नागपूर- लघुटंकलेखक- तात्पुरती गुणवत्ता यादी - दि.9-01-2024
अधिसूचना जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2024
जी.डी.सी. अँड ए. व सी.एच.एम. परीक्षा 2023 चा निकाल जाहिर.पहा “महत्वाचे दुवे” मध्ये “जी.डी.सी. अँड ए. मंडळ” मध्ये. फेरगुणमोजणी साठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया चालू News
तात्पुरती निवडसुची – समान गुण – कागदपत्रे पडताळणी News
तपासणीसाठीच्या कागदपत्रांची यादी News
तात्पुरती निवड सुची – प्रसिध्दीपत्रक News
तात्पुरती निवड सुची – कागदपत्रे पडताळणी News
तात्पूरती गुणवत्ता यादी प्रसिध्दीपत्रक News
सहकार आयुक्त कार्यालय - वरिष्ठ लिपिक News
विसनि, मुंबई - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 News
विसनि, मुंबई - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 News
विसनि, मुंबई - वरिष्ठ लिपिक News
विसनि, कोकण - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 News
विसनि, कोकण - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 News
विसनि, कोकण - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक News
विसनि, नाशिक - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 News
विसनि, नाशिक - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 News
विसनि, नाशिक - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक News
विसनि, पुणे - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 News
विसनि, पुणे - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 News
विसनि, पुणे - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक News
विसनि, कोल्हापूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 News
विसनि, कोल्हापूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 News
विसनि, कोल्हापूर - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक News
विसनि, औरंगाबाद - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 News
विसनि, औरंगाबाद - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 News
विसनि, औरंगाबाद - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक News
विसनि, लातूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 News
विसनि, लातूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 News
विसनि, लातूर - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक News
विसनि, अमरावती - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 News
विसनि, अमरावती - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 News
विसनि, अमरावती - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक News
विसनि, नागपूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-1 News
विसनि, नागपूर - सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 News
विसनि, नागपूर - सहाय्यक सहकारी अधिकारी /‍ वरिष्ठ लिपिक News
विसनि, नाशिक, लेखापरीक्षण - लेखापरीक्षक श्रेणी-2 News
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 च्या प्रचार व प्रसिध्दीबाबत. News
नॉर्म्लायझेशन मार्कस प्रसिध्दीपत्रक News
सहकार अधिकारी श्रेणी-1 News
सहकार अधिकारी श्रेणी-2 News
सहाय्यक सहकारी अधिकारी News
लेखापरीक्षक श्रेणी-2 News
उच्चश्रेणी लघुलेखक News
निम्नश्रेणी लघुलेखक News
लघुटंकलेखक News
अंतिम उत्तरतालिका लिंक
अंतिम उत्तरतालिका प्रसिध्दीपत्रक
लवाद पुरवणी नामतालिका 09.10.2023
उत्तरतालिका आक्षेप फॉर्म लिंक News
उत्तरतालिकेवरील हरकतींबाबत प्रसिध्दीपत्रक
प्रसिध्दीपत्रक : लघुलेखक (उच्च श्रेणी), लघुलेखक (निम्न श्रेणी) व लघुटंकलेखक या पदांच्या परिक्षेचा कालावधी News
पदभरती परीक्षा -2023 वेळापत्रक
प्रवेशपत्र लिंक
प्रवेशपत्र प्राप्त करण्यासाठी टप्पे
चाचणी लेखापरीक्षण फेरलेखापरीक्षण परिपत्रक
विकास संस्था लेखापरीक्षण अहवाल आदर्श मसुदा परिपत्रक
विकास संस्था_लेखापरीक्षण अहवाल_आदर्श मसुदा_पृष्ठ 39 ते 77
विकास संस्था_लेखापरीक्षण अहवाल_आदर्श मसुदा_पृष्ठ 1 ते 38
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या पुणे जाहिरात मसुदा
जि.म.स.बँका सेवक भरती तालिका
पतसंस्था - अनुत्पादक जिंदगी परिपत्रक दि.31.3.2023
पतसंस्था - लेखापरीक्षण वर्गवारी परिपत्रक दि.31.3.2023
गट-ब पसंतीक्रम २०२३ News
गट-ब लेखापरिक्षण रिक्त पदे २०२३
गट-ब प्रशासन रिक्त पदे २०२३ News
गट-ब बदलीपात्र अधिकारी 2023 News
बिगर कृषी पतसंस्थांकडून कोरे चेक घेण्यात येत असलेबाबत News
जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2023 साठी दि. 05/02/2023 पर्यंत चलान काढलेल्या परिक्षार्थ्यांना बँकेत चलनाने शुल्क भरणेचा कालावधी 14/02/2023 असा करण्यात आला आहे. News
डी-मॅट (D-MAT) खाते उघडणेबाबत News
“क” व “ड” वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांचे नामतालिकासाठी अर्ज सादर करणेबाबत कार्यक्रम News
जी.डी.सी.ॲन्ड ए व सी.एच.एम. परिक्षा -2022 च्या फेरगुण मोजणीचा निकाल
जी.डी.सी.अँण्ड ए.व सी.एच.एम. परिक्षा 2023 ची अधिसूचना News
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या. पुणे यांचेकडील रिकाम्या असलेल्या जागे विषयी भाडे तत्वार देण्या करीता निवेदन News
जी.डी.सी.अँड ए. व सी.एच.एम. परिक्षा 2022 चा निकाल जाहीर News
सन 2022-2025 या कालावधीसाठीची लवाद नामतालिका पुरवणी यादी
म रा सह संघ मर्या पुणे पोटमाळा तयार करणेबाबत निविदा
म रा सह संघ मर्या पुणे लोखंडी जिना तयार करणेबाबत निविदा
बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांना भांडवल निधीचे जोखीम भारीत मालमत्ता जिंदगीशी असलेले प्रमाण सी आर ए आर लागू करणेबाबत
लवाद पुरवणी यादी-14
लवाद पुरवणी यादी-4
नियामक मंडळ बैठक दि.8/06/2022 मधील निर्णयाबाबत ठेवी व कर्जावरील व्याजदराबाबत
सहकारी संस्थांद्वारे बँकींग शब्दाचा वापर करून ठेव रक्कम स्विकारता येत नसल्याबाबत
नागरी/ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांच्या संचालक मंडळ निवडणूक पात्रतेबाबत
उपनिबंधक_कॉन्ट्रॅक्ट_जाहिरात
दिनांक 27, 28 व 29 मे 2022 रोजी घेण्यात येणाऱ्या जी.डी.सी.अँड ए.व सी.एच.एम. परीक्षा 2022 चे हॉलतिकीट परिक्षार्थ्यांनी आपला युजर आय.डी. व पासवर्ड वापरून डाऊनलोड करून घ्यावेत.”
राज्यातील बिगरकृषी सहकारी पतसंस्थाकरिता वार्षिक व मासिक आर्थिक मुद्यांवर आधारित निश्चित करणेबाबत
रासनिप्रा,पुणे यांचे आस्थापनेवर शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे मधून कंत्राटी तत्वावर रिक्त पदे भरणेबाबत
प्राधिकरणातर्फे सहकारी संस्थांचे निवडणूक कामकाज करणा-या अधिका-यांची बाजू मांडणेसाठी वकीलास तालीकेवर घेणेबाबत
आदर्श लेखापरिक्षण अहवाल मसुदा
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, गट-ब संगर्वातील प्रत्यक्ष रिक्त व संभाव्य रिक्त पदे
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, गट-ब व विशेष लेखापरिक्षक वर्ग 2 पसंती क्रम सादर करणेबाबत
सहारिक्त पदे व बदलीपात्र अधिकारी यादीयक निबंधक, सहकारी संस्था, गट-ब संगर्वातील प्रत्यक्ष रिक्त व संभाव्य रिक्त पदे
जी.डी.सी. ॲन्ड ए व सी.एच. एम परीक्षा,फेरगुण मोजणी निकाल 2020 परिशिष्ट “अ”
लवाद नामतालिका अंतिम यादी सन 2022-25
बि.कृ.सह.पतसंस्था-वैधानिक लेखापरिक्षण वर्गवारी परिपत्रक 17-03-2022
बि.कृ.सह.पतसंस्था-एनपीए वर्गीकरण परिपत्रक 17-03-2022
(1) जी.डी.सी.अँड ए व सी.एच.एम. परीक्षा, 2020 च्या फेरगुणमोजणी साठी बँकेत चलनाने शुल्क भरण्याची मुदत वाढविण्यात येऊन दि.17/03/2022पर्यंत करण्यात आलेली आहे.
(2)जी.डी.सी.अँड ए परीक्षा, 2022 साठी https://gdca.maharashtra.gov. या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दि. 06/04/2022 पर्यंत आणि बँकेमध्ये चलनाने भरणा करण्याची मुदत दि.08/04/2022 पर्यंत करण्यात आलेली आहे.
प्रारुप लवाद नामतालिका 2022-25
जी.डी.सी. अँड ए. व सी.एच.एम. परीक्षा 2022 ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. परिक्षेसाठी अर्ज करण्याचा कालावधी 20/03/2022 पर्यंत आहे. परीक्षा दि. 27, 28 व 29 मे, 2022 रोजी होईल.
जी.डी.सी. अँड ए. व सी.एच.एम. परीक्षा 2020 चा निकाल जाहिर.निकाल “महत्वाचे दुवे” मध्ये “जी.डी.सी. अँड ए. मंडळ” मध्ये पाहण्यासाठी उपलब्ध.
जप्त मालमत्तेचे वाजवी मुल्यांकन कार्यपध्दती (पत्र 10-01-2022)
सावकारी कायद्यांतर्गत कर्जदाराला परत करण्यात आलेल्या जमीनींच्या प्रकरांणांची माहिती
वाहन निर्लेखन नोटीस
म.रा.स.संघ-सहकारी महाराष्ट्र – छपाई दरपत्रक
राज्यातील ग्रामीण बिगरशेती नागरी पतसंस्था आणि पगारदार पतसंस्थांची बेसीक माहिती व वार्षिक तिमाही आर्थिक मुद्यांची माहीती
राज्य सहकारी,पुणे येथे कंत्राटी तत्वावर रिक्त पदे भरणेबाबत जाहिरात
बहुराज्यीय लवाद नामतालिका 2022-25
अवसायक नामतालिका 2022-25
म.रा.स.संघ - कॅन्टीन निविदा
राज्यस्तरीय लेखा स म रा पुणे या पदावर सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या सेवा कंत्राटी पध्दतीने विविक्षीत कामासाठी घेण्याबाबत
लवाद नामतालिका 2021 पुरवणी यादी
वाहन निर्लेखन
दिनांक 23,24 व 25 ऑक्टोंबर, 2021 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेच्या केंद्रांची नावे व पत्ता (सी.एच.एम.)
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्या आस्थापनेवर नियुक्ती करणेबाबत
जी डी सी ॲण्ड ए व सी एच एम परीक्षा 2020 चे हॉल तिकीटाबाबत
पुणे जि.म.स.बँक-निवडणूक (2020-25)(अं‍तिम मतदार यादी) (ब-वर्ग)
जी.डी.सी.ॲण्ड ए. परिक्षा दि.23, 24 व 25 ऑक्टोबर, 2021 रोजी घेणार (शुध्दिपत्रक) (“कोव्हिड संसर्गामुळे स्थगित केलेली जी.डी.सी.ॲण्ड ए. व सी.एच.एम.परिक्षा २०२० दिनांक 23, 24 व 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी घेण्यात येणार आहे. ज्या परिक्षार्थ्यांनी सन 2020 च्या परिक्षेसाठी अर्ज केलेले आहेत व ते स्विकृत झालेले आहेत, असे परिक्षार्थी वरील परिक्षेस बसू शकतात.”) News
म.रा.स.संघ - वार्षिक अहवाल छपाई दरपत्रक
शासकीय वाहन निर्लेखन - नोटीस
पतसंस्था कार्यासनाची दि.05/07/2021 रोजीची बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थांबाबतची सार्वजनिक सूचना
राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण_मनुष्यबळ_ईटेंडर
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2
कोल्हापूर गोकुळ दुध संघाच्या संचालक मंडळ पंचवार्षिक निवडणूक सन 2021 ते सन 2026
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्या पुणे या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर शासकीय वेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे मधून कंत्राटी तत्वावर रिक्त पदे भरणेबाबतची जाहिरात आपल्या वेबसाईटवर प्रसिदध करणे बाबत
रासनिप्रा_भाडे तत्वावर वाहनचालकासह, इंधनासह, वाहन पुरवठा करणेसाठी ईनिविदा (मुदतवाढ)
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्या पुणे या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे मधून कंत्राटी तत्वावर रिक्त पदे भरणेबाबतची जाहिरात आपल्या वेबसाईटवर प्रसिदध करणे बाबत
रासनिप्रा_भाडे तत्वावर वाहनचालकासह, इंधनासह, वाहन पुरवठा करणेसाठी ईनिविदा
सन 2019-22 या कालावधीसाठीची लवाद नामतालिका पुरवणी यादी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत..
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत
कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे राज्यातील नागरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना कोव्हीड-19 कर्ज हप्तेवाढ योजना लागू करणेबाबत
कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे, सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाकरिता सहकारी पतसंस्थांच्या वैधानिक लेखापरिक्षण वर्गवारीबाबत निर्धारित केलेले निकष शिथिल करणेबाबत
कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे, सहकारी पतसंस्थांच्या अनुत्पादक जिंदगी (एनपीए) वर्गीकरणाचा कालावधी शिथिल करणेबाबत News
दिलखुलास - सहकारातुन समृद्धीकडे भाग- २ कार्यक्रमातील मा .सहकार आयुक्त श्री. अनिल कवडे यांची मुलाखत News
दिलखुलास - सहकारातुन समृद्धीकडे कार्यक्रमातील मा .सहकार आयुक्त श्री. अनिल कवडे यांची मुलाखत News
महा.राज्य सह. संघ - 67 वा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह
पतसंस्था-कोविड-19 कर्ज हप्तेवाढ योजना
पतसंस्था-एनपीए कालावधी
पतसंस्था-लेखापरिक्षण वर्गवारी
पतसंस्था-एनपीए तरतूद
कलम 14(2) पिग्मी एजंट
मल्टीस्टेट-लवाद-पुरवणी यादी-07
मल्टीस्टेट 2002_लवाद_पुरवणी यादी
SCEA_वर्तमानपत्र पॅनेलबाबत जाहिरात
“क” व “ड” वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांचे नामतालिकासाठी अर्ज सादर करणेबाबत
सहाय्यक निबंधक व विशेष लेखापरिक्षक - पसंतीक्रम मागविण्याबाबत
सहाय्यक निबंधक - रिक्त पदाची यादी
विशेष लेखापरिक्षक - रिक्त पदाची यादी
समुपदेशनाव्दारे सर्वसाधारण बदल्या - सन 2020
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार – ब
जी.डी.सी ॲण्ड ए व सी.एच.एम. परिक्षा मे.2020 साठीची अधिसूचना
राज्य सहकारी‍ निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत...
निवडणूक सहकार प्राधिकरण प्रतिनियुक्ती
‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी यांची नामतालिका तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना.
म.रा.सहकारी संघ-कॅन्टीन व बिल्डिंग भाडयाने देणेबाबत
महा.सहकार विकास महामंडळ - कंपनी सचिव नेमणूकीची जाहिरात
66 वा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह
SCEA - ईटेन्डर क्लर्क 6 पोस्ट
77 अ व 78 परिपत्रक
रासनिप्रा कंत्राटी पदे जाहिरात 5336
कलम 73 Marathi
कलम 73 English
कलम 2(17), 81,92,110(A), 152,154,161 165(2)
पतसंस्था नियामक मंडळ - तरलता व रोखता
MCDC वकील पॅनेल साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत (अंतिम दि. ०७/०६/२०१९)
ईटेंडरींग / ईऑक्शन इम्पॅनेलमेंट जाहिरात
कर्मचारी खातेपरीक्षा 2019 शुध्दीपत्रक
विशेष लेखापरिक्षक – रिक्त पदे 2019
सहाय्यक निबंधक – रिक्त पदे 2019
बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम 2002 चे कलम 84(4) अन्वये सन 2019-2022 या कालावधीसाठीची अंतिम लवाद नामतालिका
अधिसूचना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 मध्ये सुधारणा मसुदा प्रकरण 11-अ
राज्य निवडणूक प्राधिकरण – वाहन ईनिविदा जाहिरात
म.स.सं.अधि. 1960 चे कलम 73अअअ(2) मधील तिस-या परंतुकातील तरतुद
म.स.सं.अधि. 1960 चे कलम 73अअअ(2) मधील पाचव्या परंतुकातील सुधारणा
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित पुणे यामध्ये कंपनी सेक्रेटरी या पदासाठी जाहिरात
राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील नेाकरभरती प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविणेबाबत
सन 2019 ते 2022 या वर्षासाठी लवाद नामतालिका प्रसिध्दी
शुध्दिपत्रक - राज्य सह. निवडणूक प्राधिकरण - कंत्राटी पध्दतीने पदे भरणेबाबत जाहिरात
राज्य सह. निवडणूक प्राधिकरण - कंत्राटी पध्दतीने पदे भरणेबाबत जाहिरात
वसुली अधिकारी नियुक्ती 156 परिपत्रक
MCDC कंपनी सेक्रेटरी साठी जाहिरात
MCDC सहकारातील दीपस्तंभ 2018 सेवापुरवठादार साठी जाहिरात
बहुराज्यीय सह.संस्था लवाद नामतालिका 2019-2022
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ - कुटुंब व्याख्या व्याप्ती
कलम 88 परिपत्रक 19-09-2018
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ - OTP अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिस्श्याची संपूर्ण रक्कम भरण्याचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०१८ News
जाहिरात-सेवानिवृत्त सहाय्यक निबंधक
शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे - शासन निर्णय दि.17-12-2016
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 (मुदतवाढ बाबत शासन निर्णय)
हुकुमनाम्याच्या रकमेच्या वसुलीतून आदेशिकेच्या खर्चाबाबतचे आदेश
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 (मुदतवाढ बाबत शासन निर्णय)
सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकाची नामतालिका 2017 - 2020
Sahakar Election Pradhikaran - Advertise for Advocate
Test_audit_circular_25-10-2017
Sec82 Rectification Reports
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण - ॲडव्होकेट जाहिरात
नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागु करण्याबाबत
जाहिरात - सहकार आयुक्तालयासाठी कंत्राटी स्वरुपात ई-गव्हर्नन्स अधिकारी नेमणेबाबत News
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे यांचे तालिकेवर शासकीय दराने वकीलांची नेमणुक करणेबाबत (सुधारीत) News
लेखापरीक्षक नामतालिकेकरीता अर्ज सादर करण्यास दि.29/05/2017 पर्यंत मुदतवाढ News
लेखापरीक्षक नामतालिकेकरीता अर्ज सादर करण्यास दि.22/05/2017 पर्यंत मुदतवाढ
सन 2017- 2020 या कालावधीतील लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेकरीता ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.