अद्ययावत बातम्या

अद्ययावत बातम्या
Test_audit_circular_25-10-2017
Sec82 Rectification Reports
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण - ॲडव्होकेट जाहिरात
सी.एच.एम. परिक्षा -2017 – निकाल घोषित करण्यात आलेला आहे News
जी.डी.सी.ए परिक्षा -2017 – निकाल घोषित करण्यात आलेला आहे News
नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागु करण्याबाबत
शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे - शासन निर्णय दि.17-12-2016 News
जाहिरात - सहकार आयुक्तालयासाठी कंत्राटी स्वरुपात ई-गव्हर्नन्स अधिकारी नेमणेबाबत News
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे यांचे तालिकेवर शासकीय दराने वकीलांची नेमणुक करणेबाबत (सुधारीत) News
लेखापरीक्षक नामतालिकेकरीता अर्ज सादर करण्यास दि.29/05/2017 पर्यंत मुदतवाढ News
लेखापरीक्षक नामतालिकेकरीता अर्ज सादर करण्यास दि.22/05/2017 पर्यंत मुदतवाढ
सन 2017- 2020 या कालावधीतील लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेकरीता ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.
जी.डी.सी.ए. ॲण्ड सी.एच.एम. परिक्षा -2016 – फेरगुणमोजणी निकाल
जी. डी. सी. ए. ॲण्ड सी.एच.एम. परिक्षा – 2017 ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दि.22 मार्च, 2017 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
जी डी सी अँड ए आणि सी एच एम परिक्षा मे 2017 अधिसूचना