Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

अद्ययावत बातम्या

अद्ययावत बातम्या
राज्यस्तरीय लेखा स म रा पुणे या पदावर सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या सेवा कंत्राटी पध्दतीने विविक्षीत कामासाठी घेण्याबाबत
लवाद नामतालिका 2021 पुरवणी यादी
वाहन निर्लेखन
दिनांक 23,24 व 25 ऑक्टोंबर, 2021 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेच्या केंद्रांची नावे व पत्ता (सी.एच.एम.)
दिनांक 23,24 व 25 ऑक्टोंबर, 2021 रोजी घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेच्या केंद्रांची नावे व पत्ता (जी.डी.सी. अँड ए.)
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्या आस्थापनेवर नियुक्ती करणेबाबत
जी डी सी ॲण्ड ए व सी एच एम परीक्षा 2020 चे हॉल तिकीटाबाबत
पुणे जि.म.स.बँक-निवडणूक (2020-25)(अं‍तिम मतदार यादी) (ब-वर्ग)
जी.डी.सी.ॲण्ड ए. परिक्षा दि.23, 24 व 25 ऑक्टोबर, 2021 रोजी घेणार (शुध्दिपत्रक) (“कोव्हिड संसर्गामुळे स्थगित केलेली जी.डी.सी.ॲण्ड ए. व सी.एच.एम.परिक्षा २०२० दिनांक 23, 24 व 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी घेण्यात येणार आहे. ज्या परिक्षार्थ्यांनी सन 2020 च्या परिक्षेसाठी अर्ज केलेले आहेत व ते स्विकृत झालेले आहेत, असे परिक्षार्थी वरील परिक्षेस बसू शकतात.”) News
म.रा.स.संघ - वार्षिक अहवाल छपाई दरपत्रक
शासकीय वाहन निर्लेखन - नोटीस
पतसंस्था कार्यासनाची दि.05/07/2021 रोजीची बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थांबाबतची सार्वजनिक सूचना
राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण_मनुष्यबळ_ईटेंडर
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2
समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या – सन 2021 सहाय्यक निबंधक विशेष लेखापरिक्षक सह संस्था वर्ग-2
कोल्हापूर गोकुळ दुध संघाच्या संचालक मंडळ पंचवार्षिक निवडणूक सन 2021 ते सन 2026
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्या पुणे या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर शासकीय वेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे मधून कंत्राटी तत्वावर रिक्त पदे भरणेबाबतची जाहिरात आपल्या वेबसाईटवर प्रसिदध करणे बाबत
रासनिप्रा_भाडे तत्वावर वाहनचालकासह, इंधनासह, वाहन पुरवठा करणेसाठी ईनिविदा (मुदतवाढ)
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्या पुणे या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे मधून कंत्राटी तत्वावर रिक्त पदे भरणेबाबतची जाहिरात आपल्या वेबसाईटवर प्रसिदध करणे बाबत
रासनिप्रा_भाडे तत्वावर वाहनचालकासह, इंधनासह, वाहन पुरवठा करणेसाठी ईनिविदा
सन 2019-22 या कालावधीसाठीची लवाद नामतालिका पुरवणी यादी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत..
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत
कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे राज्यातील नागरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांना कोव्हीड-19 कर्ज हप्तेवाढ योजना लागू करणेबाबत
कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे, सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाकरिता सहकारी पतसंस्थांच्या वैधानिक लेखापरिक्षण वर्गवारीबाबत निर्धारित केलेले निकष शिथिल करणेबाबत
कोव्हीड-19 च्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे, सहकारी पतसंस्थांच्या अनुत्पादक जिंदगी (एनपीए) वर्गीकरणाचा कालावधी शिथिल करणेबाबत News
दिलखुलास - सहकारातुन समृद्धीकडे भाग- २ कार्यक्रमातील मा .सहकार आयुक्त श्री. अनिल कवडे यांची मुलाखत News
दिलखुलास - सहकारातुन समृद्धीकडे कार्यक्रमातील मा .सहकार आयुक्त श्री. अनिल कवडे यांची मुलाखत News
महा.राज्य सह. संघ - 67 वा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह
पतसंस्था-कोविड-19 कर्ज हप्तेवाढ योजना
पतसंस्था-एनपीए कालावधी
पतसंस्था-लेखापरिक्षण वर्गवारी
पतसंस्था-एनपीए तरतूद
कलम 14(2) पिग्मी एजंट
मल्टीस्टेट-लवाद-पुरवणी यादी-07
मल्टीस्टेट 2002_लवाद_पुरवणी यादी
SCEA_वर्तमानपत्र पॅनेलबाबत जाहिरात
“क” व “ड” वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांचे नामतालिकासाठी अर्ज सादर करणेबाबत
सहाय्यक निबंधक व विशेष लेखापरिक्षक - पसंतीक्रम मागविण्याबाबत
सहाय्यक निबंधक - रिक्त पदाची यादी
विशेष लेखापरिक्षक - रिक्त पदाची यादी
समुपदेशनाव्दारे सर्वसाधारण बदल्या - सन 2020
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार – ब
जी.डी.सी ॲण्ड ए व सी.एच.एम. परिक्षा मे.2020 साठीची अधिसूचना
राज्य सहकारी‍ निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत...
निवडणूक सहकार प्राधिकरण प्रतिनियुक्ती
‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी यांची नामतालिका तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना.
म.रा.सहकारी संघ-कॅन्टीन व बिल्डिंग भाडयाने देणेबाबत
महा.सहकार विकास महामंडळ - कंपनी सचिव नेमणूकीची जाहिरात
66 वा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह
SCEA - ईटेन्डर क्लर्क 6 पोस्ट
77 अ व 78 परिपत्रक
रासनिप्रा कंत्राटी पदे जाहिरात 5336
कलम 73 Marathi
कलम 73 English
कलम 2(17), 81,92,110(A), 152,154,161 165(2)
पतसंस्था नियामक मंडळ - तरलता व रोखता
MCDC वकील पॅनेल साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत (अंतिम दि. ०७/०६/२०१९)
ईटेंडरींग / ईऑक्शन इम्पॅनेलमेंट जाहिरात
कर्मचारी खातेपरीक्षा 2019 शुध्दीपत्रक
विशेष लेखापरिक्षक – रिक्त पदे 2019
सहाय्यक निबंधक – रिक्त पदे 2019
बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम 2002 चे कलम 84(4) अन्वये सन 2019-2022 या कालावधीसाठीची अंतिम लवाद नामतालिका
अधिसूचना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 मध्ये सुधारणा मसुदा प्रकरण 11-अ
राज्य निवडणूक प्राधिकरण – वाहन ईनिविदा जाहिरात
म.स.सं.अधि. 1960 चे कलम 73अअअ(2) मधील तिस-या परंतुकातील तरतुद
म.स.सं.अधि. 1960 चे कलम 73अअअ(2) मधील पाचव्या परंतुकातील सुधारणा
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित पुणे यामध्ये कंपनी सेक्रेटरी या पदासाठी जाहिरात
राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील नेाकरभरती प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविणेबाबत
सन 2019 ते 2022 या वर्षासाठी लवाद नामतालिका प्रसिध्दी
शुध्दिपत्रक - राज्य सह. निवडणूक प्राधिकरण - कंत्राटी पध्दतीने पदे भरणेबाबत जाहिरात
राज्य सह. निवडणूक प्राधिकरण - कंत्राटी पध्दतीने पदे भरणेबाबत जाहिरात
वसुली अधिकारी नियुक्ती 156 परिपत्रक
MCDC कंपनी सेक्रेटरी साठी जाहिरात
MCDC सहकारातील दीपस्तंभ 2018 सेवापुरवठादार साठी जाहिरात
बहुराज्यीय सह.संस्था लवाद नामतालिका 2019-2022
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ - कुटुंब व्याख्या व्याप्ती
कलम 88 परिपत्रक 19-09-2018
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ - OTP अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिस्श्याची संपूर्ण रक्कम भरण्याचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०१८ News
जाहिरात-सेवानिवृत्त सहाय्यक निबंधक
शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे - शासन निर्णय दि.17-12-2016
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 (मुदतवाढ बाबत शासन निर्णय)
हुकुमनाम्याच्या रकमेच्या वसुलीतून आदेशिकेच्या खर्चाबाबतचे आदेश
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 (मुदतवाढ बाबत शासन निर्णय)
सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकाची नामतालिका 2017 - 2020
Sahakar Election Pradhikaran - Advertise for Advocate
Test_audit_circular_25-10-2017
Sec82 Rectification Reports
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण - ॲडव्होकेट जाहिरात
नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागु करण्याबाबत
शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे - शासन निर्णय दि.17-12-2016 News
जाहिरात - सहकार आयुक्तालयासाठी कंत्राटी स्वरुपात ई-गव्हर्नन्स अधिकारी नेमणेबाबत News
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे यांचे तालिकेवर शासकीय दराने वकीलांची नेमणुक करणेबाबत (सुधारीत) News
लेखापरीक्षक नामतालिकेकरीता अर्ज सादर करण्यास दि.29/05/2017 पर्यंत मुदतवाढ News
लेखापरीक्षक नामतालिकेकरीता अर्ज सादर करण्यास दि.22/05/2017 पर्यंत मुदतवाढ
सन 2017- 2020 या कालावधीतील लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेकरीता ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.