Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

अद्ययावत बातम्या

अद्ययावत बातम्या
जी डी सी अँड ए आणि सी एच एम परिक्षा मे 2017 अधिसूचना
जी.डी.सी. ॲण्ड ए. व सी.एच.एम. परिक्षा 2012 “अधिसूचना”
जी.डी.सी. अँण्ड ए व सी. एच. एम. परिक्षा 2019 – फेरगुण मोजणीचे चलन बँकेकडे भरणा करणेची अंतीम मुदत दि. 15/02/2020
जी. डी. सी. ॲण्ड ए. व सी. एच. एम. परिक्षा मे, 2019 च्या फेरगुणमोजणीचे शुल्क चलनाद्वारे बँकेत स्विकारणेस दिनांक 04/02/2020 पासून सुरूवात
राज्य सहकारी‍ निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत...
निवडणूक सहकार प्राधिकरण प्रतिनियुक्ती
‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी यांची नामतालिका तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना.
म.रा.सहकारी संघ-कॅन्टीन व बिल्डिंग भाडयाने देणेबाबत
महा.सहकार विकास महामंडळ - कंपनी सचिव नेमणूकीची जाहिरात
66 वा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह
SCEA - ईटेन्डर क्लर्क 6 पोस्ट
77 अ व 78 परिपत्रक
रासनिप्रा कंत्राटी पदे जाहिरात 5336
कलम 73 Marathi
कलम 73 English
कलम 2(17), 81,92,110(A), 152,154,161 165(2)
पतसंस्था नियामक मंडळ - तरलता व रोखता
MCDC वकील पॅनेल साठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत (अंतिम दि. ०७/०६/२०१९)
ईटेंडरींग / ईऑक्शन इम्पॅनेलमेंट जाहिरात
कर्मचारी खातेपरीक्षा 2019 शुध्दीपत्रक
जीडीसीए परीक्षा 2019 शुध्दीपत्रक
जी डी सी ॲण्ड ए परिक्षा-2018 फेरगुण मोजणी प्रसिध्द करणेबाबत
विशेष लेखापरिक्षक – रिक्त पदे 2019
सहाय्यक निबंधक – रिक्त पदे 2019
जी डी सी ॲण्ड ए परिक्षा 2019 Online अर्ज भरण्याची मुदत दि. 8.04.2019 पर्यंत वाढविणेबाब
बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम 2002 चे कलम 84(4) अन्वये सन 2019-2022 या कालावधीसाठीची अंतिम लवाद नामतालिका
जी डी सी ॲण्ड ए व सी एच एम परीक्षा 2019 अधिसूचना
दि. 25.02.2019 पर्यंत परिक्षार्थींना फेरगुणमोजणीसाठी अर्ज करता येतील
अधिसूचना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 मध्ये सुधारणा मसुदा प्रकरण 11-अ
राज्य निवडणूक प्राधिकरण – वाहन ईनिविदा जाहिरात
म.स.सं.अधि. 1960 चे कलम 73अअअ(2) मधील तिस-या परंतुकातील तरतुद
म.स.सं.अधि. 1960 चे कलम 73अअअ(2) मधील पाचव्या परंतुकातील सुधारणा
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित पुणे यामध्ये कंपनी सेक्रेटरी या पदासाठी जाहिरात
राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील नेाकरभरती प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविणेबाबत
सन 2019 ते 2022 या वर्षासाठी लवाद नामतालिका प्रसिध्दी
शुध्दिपत्रक - राज्य सह. निवडणूक प्राधिकरण - कंत्राटी पध्दतीने पदे भरणेबाबत जाहिरात
राज्य सह. निवडणूक प्राधिकरण - कंत्राटी पध्दतीने पदे भरणेबाबत जाहिरात
वसुली अधिकारी नियुक्ती 156 परिपत्रक
MCDC कंपनी सेक्रेटरी साठी जाहिरात
MCDC सहकारातील दीपस्तंभ 2018 सेवापुरवठादार साठी जाहिरात
बहुराज्यीय सह.संस्था लवाद नामतालिका 2019-2022
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ - कुटुंब व्याख्या व्याप्ती
कलम 88 परिपत्रक 19-09-2018
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ - OTP अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिस्श्याची संपूर्ण रक्कम भरण्याचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०१८ News
जाहिरात-सेवानिवृत्त सहाय्यक निबंधक
शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे - शासन निर्णय दि.17-12-2016
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 (मुदतवाढ बाबत शासन निर्णय)
जी. डी. सी. ए. ॲण्ड सी.एच.एम. परिक्षा – 2018 ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दि. 13-04-2018 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
हुकुमनाम्याच्या रकमेच्या वसुलीतून आदेशिकेच्या खर्चाबाबतचे आदेश
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 (मुदतवाढ बाबत शासन निर्णय)
जी. डी. सी. ए. ॲण्ड सी.एच.एम. परिक्षा – 2018 ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दि. 08-04-2018 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकाची नामतालिका 2017 - 2020
जी डी सी अँड ए आणि सी एच एम परिक्षा मे 2018 अधिसूचना
Sahakar Election Pradhikaran - Advertise for Advocate
Test_audit_circular_25-10-2017
Sec82 Rectification Reports
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण - ॲडव्होकेट जाहिरात
सी.एच.एम. परिक्षा -2017 – निकाल घोषित करण्यात आलेला आहे News
जी.डी.सी.ए परिक्षा -2017 – निकाल घोषित करण्यात आलेला आहे News
नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजना लागु करण्याबाबत
शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे - शासन निर्णय दि.17-12-2016 News
जाहिरात - सहकार आयुक्तालयासाठी कंत्राटी स्वरुपात ई-गव्हर्नन्स अधिकारी नेमणेबाबत News
राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे यांचे तालिकेवर शासकीय दराने वकीलांची नेमणुक करणेबाबत (सुधारीत) News
लेखापरीक्षक नामतालिकेकरीता अर्ज सादर करण्यास दि.29/05/2017 पर्यंत मुदतवाढ News
लेखापरीक्षक नामतालिकेकरीता अर्ज सादर करण्यास दि.22/05/2017 पर्यंत मुदतवाढ
सन 2017- 2020 या कालावधीतील लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेकरीता ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.
जी.डी.सी.ए. ॲण्ड सी.एच.एम. परिक्षा -2016 – फेरगुणमोजणी निकाल
जी. डी. सी. ए. ॲण्ड सी.एच.एम. परिक्षा – 2017 ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दि.22 मार्च, 2017 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
जी डी सी अँड ए आणि सी एच एम परिक्षा मे 2017 अधिसूचना News